Les anteriors versions estan lligades a l'estàndard 3 dels informes d'acreditació i verifiació de les titulacions. A partir de les versions que s'exposen a continuació, el SGIQ pren caràcter propi en un informe i manual per separat dels processos del marc VSMA.