(2019) M. Betlem Castellà. “Distribuir y compartir: a vueltas con la gestión de la información en las Asambleas parlamentarias (Francia, 1789-1793)”, dins Sebastià Serra i Elisabeth Ripoll (eds.), El Parlamentarisme en perspectiva històrica. Parlaments multinivell, Palma, Parlament de les Illes Balears i Institut d'Estudis Autonòmics, vol. II, pp. 631-656. 

(2018) Eduard Martí. “The Conference of the Commons in Catalonia (1656-1714): A New Form of Representation and Political Participation”, in Joaquim Albareda and Manuel Herrero Sánchez (eds.), Political representation in the Ancien Regime. Routledge, pp. 245 - 268.

(2015) Neus Ballbé. “Les Juntes: institucions representatives a Nàpols durant el virregnat austríac (1707-1734)”, dins M. Betlem Castellà (coord.), Poders a l’ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV–XX), Col·lecció “Testimonis parlamentaris”, nº36 del Parlament de Catalunya i Col·lecció “Studies Series”, nº94 de la  International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), Barcelona, Parlament de Catalunya, pp. 229-239.

(2015) M. Betlem Castellà. “(Re) pensar Bertrand Barère o més enllà de la punta de l’iceberg: comitès, comissions i comissaris de les Assemblees parlamentàries sota la Revolució francesa (1789-1795)”, dins M. Betlem Castellà (coord.), Poders a l’ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV–XX), Col·lecció “Testimonis parlamentaris”, nº36 del Parlament de Catalunya i Col·lecció “Studies Series”, nº94 de la  International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), Barcelona, Parlament de Catalunya, pp. 257-308.

(2015) M. Betlem Castellà. “Introducció – Novenes, dotzenes, divuitenes, vint-i-quatrenes, trenta-sisenes, comitès i comissions: ànimes de les assemblees o autèntics cavalls de Troia?”, dins M. Betlem Castellà (coord.), Poders a l’ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV–XX), Col·lecció “Testimonis parlamentaris”, nº36 del Parlament de Catalunya i Col·lecció “Studies Series”, nº94 de la International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), Barcelona, Parlament de Catalunya, pp. 19-35.

(2015) Josep Capdeferro.  “Les adjuncions municipals a la Catalunya moderna”, dins M. Betlem Castellà (coord.), Poders a l’ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV–XX), Col·lecció “Testimonis parlamentaris”, nº36 del Parlament de Catalunya i Col·lecció “Studies Series”, nº94 de la International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), Barcelona, Parlament de Catalunya, pp. 127-140.

(2015) Maria Victoria Fernández Mera. “La reforma de los Reglamentos parlamentarios en 1918. La creación de las comisiones parlamentarias representativas”, dins M. Betlem Castellà (coord.), Poders a l’ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV–XX), Col·lecció “Testimonis parlamentaris”, nº36 del Parlament de Catalunya i Col·lecció “Studies Series”, nº94 de la International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), Barcelona, Parlament de Catalunya, pp. 354-372.

(2015) Núria Florensa. “Les comissions del Consell de Cent de Barcelona. Un exemple: la “Comissió secreta” de 1640”, dins M. Betlem Castellà (coord.), Poders a l’ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV–XX), Col·lecció “Testimonis parlamentaris”, nº36 del Parlament de Catalunya i Col·lecció “Studies Series”, nº94 de la International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), Barcelona, Parlament de Catalunya, pp. 141-152.

(2015) Núria Florensa. “L’augment del Consell de Cent: els  homes que van esperonar  la revolució del 1640”, dins Ramon Grau (coord..), Ciutat, monarquia i formacions estatals, segles XIII-XVIII, BQH (23), Ajuntament de Barcelona, novembre 2015, p. 283.

(2015) Eduard Martí. “Las novenes de la Diputación de Cataluña en la segunda mitad del siglo XVII”, dins M. Betlem Castellà (coord.), Poders a l'ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV-XX), Col·lecció “Testimonis parlamentaris”, nº36 del Parlament de Catalunya i Col·lecció “Studies Series”, nº94 de la International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), Barcelona, Parlament de Catalunya, pp. 177-208.

(2015) Esther Martí. “Les "comissions" de les assemblees parlamentàries de la Sardenya catalano-aragonesa del segle XV: Una primera aproximació”, dins M. Betlem Castellà (coord.), Poders a l'ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV-XX), Col·lecció “Testimonis parlamentaris”, nº36 del Parlament de Catalunya i Col·lecció “Studies Series”, nº94 de la International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), Barcelona, Parlament de Catalunya, pp. 51-72. 

(2015) Miquel Pérez. “Les comissions a les institucions nacionals de la Catalunya constitucional moderna: iniciativa i representació”, dins M. Betlem Castellà (coord.), Poders a l'ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV-XX), Col·lecció “Testimonis parlamentaris”, nº36 del Parlament de Catalunya i Col·lecció “Studies Series”, nº94 de la International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), Barcelona, Parlament de Catalunya, pp. 73-102.

(2015) John R. Young. “The Committee of Estates of the Scottish Parliament, 1640-1651”, dins M. Betlem Castellà (coord.), Poders a l'ombra: les comissions de les institucions parlamentàries i representatives (segles XV-XX), Col·lecció “Testimonis parlamentaris”, nº36 del Parlament de Catalunya i Col·lecció “Studies Series”, nº94 de la International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), Barcelona, Parlament de Catalunya, pp. 153-176.

(2012) Betlem Castellà. “Los actores del Parlamento detrás del escenario: El control del debate parlamentario desde la oscuridad de oficinas, comités y comisiones (Francia, 1789-1793)”, en Diana Repeto (coord.), Las Cortes de Cádiz y la Historia Parlamentaria, 63ª Conference ICHRPI, Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 384-404.

(2008) Josep Capdeferro. “Sessions plenàries versus comissions de treball a les Corts catalanes del segle XVII”, dins R. Ferrero i L. Guia (eds.), Corts i Parlaments de la Corona d'Aragó. Unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta, Publicacions de la Universitat de València, València, pp. 307-327.

(2006) Christophe Le Digol, “Du bureau au comité. La spécialisation du travail de l'Assemblée constituante (1789-1791)”, dans Antonin Cohen, Bernard Lacroix, Philippe Riutort (dir.), Les formes de l'activité politique. Eléments d'analyse sociologique XVIIIe-XXe siècle, Paris, Presses universitaires de France, pp. 65-81

 

Capítols de llibre relacionats amb el tema /Chapter books related to the subject

(2020) Sandro Guerrieri. La delegazione italiana al Parlamento europeo dalla fondazione della CECA alle prime elezioni dirette, in L. Tedoldi, G. Zucchelli (eds.), L’Italia nelle istituzioni europee. Storia, politica, integrazione, Roma, Carocci, pp. 19-33.

(2019) Marcella Aglietti, Cittadinanza e diritto nella Spagna liberale. Legislazione e riforme tra Otto e Novecento, in M. Aglietti (ed.), Finis civitatis. Le frontiere della cittadinanza, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2019, pp. 63-86.

(2019) Marcella Aglietti. “Representación e instituciones legislativas: el modelo español y el icono de Europa entre finales del s. XIX y Primera Guerra Mundial”, dins Sebastià Serra i Elisabeth Ripoll (eds.), El Parlamentarisme en perspectiva històrica. Parlaments multinivell, Palma, Parlament de les Illes Balears i Institut d'Estudis Autonòmics, vol. II, pp. 1293-1308.

(2019) Josep Capdeferro. “Representación en ámbitos judiciales, conexos al espacio político: el caso de la Cataluña moderna”, dins Sebastià Serra i Elisabeth Ripoll (eds.), El Parlamentarisme en perspectiva històrica: parlaments multinivell, Palma de Mallorca, Parlament de les Illes Balears i Institut d'Estudis Autonòmics , vol. II, pp. 1309-1326.

(2019) Coleman A. Dennehy. “The Irish parliament after the rising”, P. Little (ed.), in Ireland in crisis: war, politics and religion, 1641-50 (Manchester).

(2019) Sandro Guerrieri. Les pionniers du parlementarisme communautaire. Les délégués à l’Assemblée Commune de la CECA (1952-1958), in S. Serra Busquets, E. Ripoll Gil (eds.), El Parlamentarisme en perspectiva històrica. Parlaments multinivell, Palma, Parlament de les Illes Balears, Institut d’Estudis Autonòmics, pp. 493-504.

(2019) Eduard Martí. “El reconocimiento político de una nueva institución: Los representantes del Brazo Militar de Cataluña en la Corte (1660-1714)”, en Bravo, C., y Quirós, R. (eds.), Los embajadores. Representantes de la soberanía, garantes del equilibrio, 1659-1748. Marcial Pons. En prensa.

(2018) Betlem Castellà. “Una decisió cismàtica: sotmetre els capellans a respectar la llei parlamentària (França, 1789-1791)”, dins Xavier Torres (ed.), Moment maquiavel·lià o macabeu? Providencialisme i secularització a l'Europa Moderna (segles XVI-XIX), Girona, Documenta Universitaria, pp. 169-188. 

(2018) Coleman A. Dennehy. “Institutional history and the early modern Irish state”, in V. Carey, S. Covington and V. McGowan-Doyle (eds.), Early modern Ireland: Sources, methods, perspectives (New York).

(2018) Coleman A. Dennehy. “Representation in later medieval and early modern Ireland”, in M. Damon, J. Haemers, A. Mann (eds.), Political representation: Communities, ideas and institutions in Europe (Brill).

(2018) Josep Capdeferro. “The Configuration of the Tribunal de Contrafaccions of Catalonia in the Corts of 1701-1702”, in Joaquim Albareda and Manuel Herrero Sánchez (eds.), Political representation in the Ancien Regime. Routledge, chapter 14.

(2018) Christophe Le Digol et Hervé Fayat, “La sociologie historique. Des assemblées à l’institution parlementaire”, dans Olivier Rozenberg et Eric Thiers (dir.), Traité d’études parlementaires, Bruxelles, Bruylant, pp. 115-137.

(2018) Esther Martí. “Los juristas en la representación de Lleida en las Cortes de Alfonso el Magnánimo”, in L. Guia, M. G. Mele, G. Serreli (eds.), Centri di potere nel Mediterraneo occidentale. Dal Medioevo alla fine dell’Antico Regime, FrancoAngeli, Milano, pp. 75-86.

(2017) Marcella Aglietti. “I deputati e la democrazia. Spigolature dal dibattito parlamentare spagnolo negli anni Trenta dell’Ottocento”, in Guido D’Agostino-Mario Di Napoli-Sandro Guerrieri-Francesco Soddu (a cura di), Il tempo e le istituzioni. Scritti in onore di Maria Sofia Corciulo, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, pp. 15-28

(2017) Marcella Aglietti. “Cuando el Parlamento cierra, la nación es Parlamento. I parlamentari di Spagna durante la prima guerra mondiale”, in M. Meriggi (a cura di), Parlamenti in Guerra (1914-1945), Società per gli studi di storia delle Istituzioni, FedOA – Federico II University Press, Napoli, 2017, pp. 79-99

(2017) Marcella Aglietti. “La cittadinanza dell’appartenenza. La naturalizzazione degli stranieri nella Spagna liberale”, in M. Aglietti-C. Calabrò, Cittadinanze nella storia dello Stato contemporaneo, Milano, FrancoAngeli, 2017, pp. 15-32.

(2017) Sandro Guerrieri. Parlamento ed esecutivo in Francia nella “seconda guerra dei trent’anni”, in M. Meriggi (ed.), Parlamenti di guerra (1914-1945). Caso italiano e contesto europeo, Società per gli studi di Storia delle Istituzioni, Napoli, FedOA-Federico II University Press, pp. 29-44.

(2016) Marcella Aglietti. “La «Majestad de las Cortes». Costituzione e Parlamento nello Stato sociale di Manuel Sales y Ferré”, in A. Romano, Culture parlamentari a confronto. Modelli della rappresentanza politica e identità nazionali, Bologna, Clueb, 2016, pp. 159-168.

(2016) Sandro Guerrieri. The European Parliament in the project of the Ad Hoc Assembly (10 March 1953), in A. Romano (ed.), Culture parlamentari a confronto. Modelli della rappresentanza politica e identità nazionali, Bologna, Clueb, pp. 169-178.

(2015) Sandro Guerrieri. Les euro-parlementaires italiens de l’ouverture aux communistes aux élections directes (1969-1984), in G. Thiemeyer, J. Raflik (eds.), Les partis politiques européens face aux premières élections directes du Parlement européen. European Political Parties and the First Direct Elections to the European Parliament, Baden-Baden, Nomos, pp. 189-203.   

(2015) Sandro Guerrieri. The Genesis of a Supranational Representation. The Formation of Political Groups at the Common Assembly of the ECSC, in L. Bonfreschi, G. Orsina, A. Varsori (eds.), European Parties and the European integration process, 1945-1992, Brussels, P.I.E. Peter Lang, 2015, pp. 393-410.

(2015) Eduard Martí. “L’Organització política de la resistència”, dins Sallés, N. i Mullfulleda, C (coord.), Els tractats d’Utrecht. Clarors i foscors de la Pau. Museu d'Història de Catalunya, Barcelona, pp. 327-340.

(2015) Mikel Urquijo. “La présidence du Parlement en Espagne. Analyse prosopographique de la configuration d'un modèle institutionnel”, in J. Garrigues (dir.). Les Présidents de l'Assemblée nationale de 1789 à nos jours, Paris, Ed. Classiques Garnier, pp. 241-262.

(2013) Josep Capdeferro. “Tortosa a les sessions de Corts catalanes de 1632: Pere Joan Miravall, un síndic fatarellut al peu de la obra”  dins Josep Serrano i Daura (coord.), Actes de les Jornades d'Estudi sobre el municipi abans de la Nova Planta (1716). El cas de la Fatarella, Tarragona, Diputació de Tarragona, pp. 383-410.

(2013) Esther Martí. “El brazo real y las asambleas representativas en Cataluña y en Cerdeña en la baja Edad Media. Notas para un estudio comparativo”, in La Corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani. Estudis d'història medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol, CSIC, Barcelona, pp. 451-460.

(2012) Marcella Aglietti. “Pan y toros. Retorica elettorale e rappresentazione della politica nella Spagna della Restauración”, in Parole in azione. Strategie comunicative e ricezione del discorso politico in Europa fra Otto e Novecento, Firenze, 2012, Le Monnier, pp. 127-145.

(2012) Marcella Aglietti. “Shadows of the Cádiz Constitution. The legacy of doceañismo in the political press during the Restauración (1876-1902)”, en Diana Repeto (coord.), Las Cortes de Cádiz y la Historia Parlamentaria, 63ª Conference ICHRPI, Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 167-177

(2012) Coleman A. Dennehy.  “Sir Winston Churchill and restoration Ireland”, in R. McNamara (ed.), The Churchills and Ireland: Connections and controversies from the 1660s to the 1960s (Dublin).  

(2012) Esther Martí. “Un protagonista de los parlamentos: la figura del síndico en las asambleas representativas de la Cerdeña bajomedieval”, en Diana Repeto (coord.), Las Cortes de Cádiz y la historia parlamentaria, 63ª Conference ICHRPI, Universidad de Cádiz, Cádiz, pp. 371-381.

(2011) Coleman A. Dennehy. “Privilege, organisation and aristocratic identity in the seventeenth-century Irish house of lords” in Francesco Soddu & Annamari Nieddu (eds), Assemblee rappresentative, autonomie territoriali, culture politiche. (Sassari).

(2011) Esther Martí. “Parlamento, re e municipio: un’analisi comparativa delle relazioni di potere nel Regno di Sardegna e nel Principato di Catalogna nel XV secolo”, in Atti 59th Congresso dell’International Commission for the History of Parliamentary and Representative Institutions (ICHRPI), EDES, Sassari, pp. 425-434.

(2009) Esther Martí. “I procuratori municipali nelle assemblee rappresentative della Corona d’Aragona nel XV secolo: il caso sardo”, in Mediterraneo e Sardegna tra Medioevo ed Età Moderna. Studi in onore di Francesco Cesare Casula, Brigati, Genova, pp. 185-205.

(2008) Coleman A. Dennehy. “The restoration Irish parliament, 1661-6”, in Coleman A. Dennehy (ed.), Restoration Ireland: Always settling and never settled (Aldershot).

(2007) Núria Florensa. “Insaculats a diputats i oïdors de la Diputació del General per les bosses de Tarragona a l’albada de la Guerra dels Segadors”, dins M. Guell i J. Rovira i Gómez (coords.), L’home i l’historiador. Miscel·lània en homenatge a Josep M. Recasens i Comes. Estudis Històrics, Port de Tarragona, pp. 175-186.

(2007) Miquel Pérez, J. M. Bringué i Portella, P. Grife Ribas, G. Marí i Brull, J. Pons i Alzina i E. Serra i Puig. “Els comuns a les Corts Generals del segle XVIII", dins Mercè Morales, Mercè Renom i Mamés Cisneros (coords). Actes del Congrés l'Aposta Catalana a la Guerra de Successió (1705-1707): 3- 5 novembre 2005. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, pp. 203-216.

(2005) Miquel Pérez. “Les Corts i les veus de la terra. La participació política dels no convocats (1552-1599)”, dins Actes del 53è Congrés de la Comissió Internacional per a l’Estudi de la Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries, Parlament de Catalunya-Museu d’Història de Catalunya, vol. I, pp. 697-715.

(2005) Miquel Pérez, J. M. Bringué i Portella, P. Gifre i Ribas, G. Marí i Brull, i J. Pons i Alzina. “El dissentiment en els quatre processos catalans de la Cort de Montsó de 1585”, dins Actes del 53è Congrés de la Comissió Internacional per a l’Estudi de la Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries, Parlament de Catalunya-Museu d’Història de Catalunya, vol. I, pp. 716-736.

(2004) Coleman A. Dennehy. “Petitioning in the Irish parliament: The evidence from 1661-6” in M.S. O’ Neill, C. Cullen, & C.A. Dennehy (eds.), History matters – Published papers from the UCD Combined Departments of History Postgraduate Conference –2001-3 (Dublin).

(2004) Núria Florensa. “La República catalana de 1641: un proyecto colectivo revolucionario”, dins F. José Aranda Pérez (coord.), La declinación de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII”, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, pp. 99-113.

(2003) Josep Capdeferro. “La participació de Girona a la cort General de Catalunya de 1599”, dins AA.VV., El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als Decrets de Nova Planta, Barcelona, Universitat de Barcelona, vol. III, p. 109-132.

(2003) Núria Florensa. “La ciutat de Barcelona i la Reial Audiència contra Felip IV de Castella: “lo pes de las paraules”,  XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, Barcelona-Lleida, setembre del 2000, 3 vols., Publicacions Universitat de Barcelona, 2003, vol. III, pp. 331-342. 

(2002) Núria Florensa. “Manresa i Santpedor, ciutat i vila amb dret a Cort. Greuges, demandes, conflictes i rivalitats de les localitats i entre els braços a la Cort General de 1599", XLIV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos, Centre d’Estudis del Bages, Manresa, 2002, pp. 219-230.

(1999) Núria Florensa. “El bienni de transició: 1640‑1641. Conflictes socials a Barcelona: el conseller sisè menestral i la revolució urbana”, dins C. Martínez Shaw (ed.), Historia moderna, historia en construcción, vol. II, Ed. Milenio, Lleida, pp. 497-511.