Els Espais Oberts són reunions organitzades pel CEUPF i convocades per tractar temes a escala de centre. En tant que són deliberatius i consultius, no disposen de cap requisit d’assistència ni quòrum. En cas que es generi una votació, aquesta caldrà que sigui disponible per a tot l’alumnat del centre, i no únicament per les persones assistents.