Ser membre de l'Aula de Teatre de la UPF comporta complir una sèrie de normes de permanència:

  • Els membres de l'Aula de Teatre assumeixen el compromís d'assistir al programa setmanal d'assajos i d'estar disponibles per prendre part en totes les activitats oficials programades durant el curs acadèmic i, en general, en tots els esdeveniments i actuacions de l'Aula per als quals siguin requerits.

  • Les activitats de l'Aula de Teatre estan organitzades per trimestres. Amb la finalitat d'assolir un adequat rendiment del treball col·lectiu, es demana l'assistència puntual a totes les sessions programades. Arribar amb més d'un quart hora de retard i marxar abans d'hora es consideraran faltes d'assistència. Si una sessió ja ha començat, queda a criteri del director o directora que puguin entrar-hi els qui hi arribin tard.

  • Per tal de poder reconèixer crèdits ECTS per participar a l'Aula, cal haver assistit com a mínim a un 75% dels assajos previstos al llarg del curs acadèmic.

  • No comparèixer injustificadament als assajos, al taller o a alguna activitat oficial programada comportarà la baixa definitiva de l'Aula de Teatre.

  • Tant el primer com el segon nivell són selectius al llarg de tot el curs. El pas d'un trimestre a l'altre estarà condicionat a la idoneïtat de cada alumne i a les necessitats del repartiment de cada muntatge teatral.

  • En el taller i el muntatge finals, així com en les altres activitats, hi participaran els alumnes que siguin considerats més adequats, segons el criteri del director o directora de l'Aula de Teatre.