Ser membre de l'Aula de Teatre de la UPF dóna dret al reconeixement de crèdits ECTS, previ informe favorable del director —un cop comprovat el compliment del programa acadèmic i de les normes de permanència, així com la participació continuada de l'alumne—.

  • Si vas participar en aquesta activitat fins al curs 2022-2023, podràs reconèixer un màxim de 2 crèdits ECTS per any acadèmic.
  • Podràs reconèixer fins a 3 crèdits ECTS per any acadèmic si participes en aquesta activitat a partir del curs 2023-2024.

Consulta com fer el tràmit per sol·licitar el reconeixement de crèdits