Ser membre de l'Aula de Teatre de la UPF dóna dret al reconeixement de crèdits ECTS, previ informe favorable del director —un cop comprovat el compliment del programa acadèmic i de les normes de permanència, així com la participació continuada de l'alumne—. Es concediran 2 crèdits ECTS per any acadèmic.

Consulta com fer el tràmit per sol·licitar el reconeixement de crèdits