El programa de recercadors visitants de la UPF

La UPF dona visibilitat a la figura de l’investigador visitant mitjançant el programa d’investigadors visitants (visiting scholars), aprovat pel Consell de Govern de 4 de juliol del 2018.

Requisits per esdevenir investigador visitant

Poden ser investigadors visitants les persones que tinguin la condició d'investigador doctor o investigador predoctoral en una altra universitat o centre de recerca i que gaudeixin d'un període sabàtic, llicència d'estudis, programa de mobilitat o altra situació anàloga.

Les estades de recerca a la UPF han de tenir una durada mínima d'un mes i una durada màxima de dos anys.

La condició d’investigador visitant és incompatible amb qualsevol tipus de contracte o de nomenament de la UPF

Compromisos dels investigadors visitants

Els investigadors visitants es comprometen a dur a terme les activitats de recerca per a les quals han sol·licitat o acceptat l'estada de recerca i a respectar les dates de començament i acabament de l'estada. Així mateix, durant la seva estada, es comprometen a observar les normes de funcionament de la Universitat que els siguin d'aplicació.

Els departaments, dins el marc normatiu de la Universitat, poden establir obligacions addicionals específiques relacionades amb l'activitat de recerca dels investigadors visitants (publicitat de l'estada i les dades de contacte dels investigadors a la web i altres mitjans, esment del departament i la Universitat Pompeu Fabra a les publicacions que puguin originar-se de la recerca feta durant l'estada, elaboració d'informes finals, etc.)

Els investigadors visitants són responsables de garantir les seves despeses personals, inclosos viatge, allotjament, manutenció i cobertura mèdica i d'accidents, així com de l'obtenció del visat pertinent per a poder dur a terme la seva estada a la Universitat Pompeu Fabra.

Compromisos de la Universitat Pompeu Fabra

Els departaments faciliten als investigadors visitants un document acreditatiu de la seva condició.

Els investigadors visitants amb títol de doctor i els que siguin estudiants de doctorat gaudeixen del mateix nivell de serveis de biblioteca, internet, recursos en línia i serveis esportius i culturals, respectivament, que el personal investigador doctor i el personal investigador en formació de la Universitat Pompeu Fabra. Els departaments poden oferir als investigadors visitants serveis addicionals específics per facilitar la seva activitat de recerca.

Els investigadors visitants poden participar en les activitats formatives de postgrau sense ser considerats estudiants, ni obtenir crèdits ni qualificacions, si les circumstàncies ho permeten i ho autoritza el director o directora del departament corresponent o membre de l'equip de direcció en qui delegui.

Al final de l'estada de recerca, els investigadors visitants reben de la Universitat Pompeu Fabra un certificat de reconeixement de dita estada.

Per demanar una estada a la Universitat Pompeu Fabra com a investigador visitant

L'estada a la Universitat Pompeu Fabra de qualsevol investigador o investigadora visitant ha de tenir l'aval d'algun membre del professorat permanent o en vies de permanència o del col·lectiu d'investigadors ICREA vinculats d’un dels departaments de la Universitat.

Alhora, l’estada ha d’estar autoritzada pel director o directora d’aquest departament o membre de l'equip de direcció en qui delegui. Aquesta autorització la pot sol·licitar la persona visitant directament o mitjançant la persona que avala la seva visita.

Un cop obtinguda l'autorització del departament, els investigadors visitants, abans d'incorporar-se a la Universitat Pompeu Fabra, han de signar un document d'acceptació de les condicions generals de la seva estada, en el qual hi ha de constar, si escau, l'import que han d'abonar per a l'emissió del certificat d'estada.