El programa de recercadors visitants de la UPF

La UPF dóna visibilitat a la figura del recercador visitant mitjançant un programa, aprovat pel Consell de Govern el 15 de juliol del 2009, en el qual se'n defineixen les categories i es regula el procediment de la seva estada.

La figura de recercador visitant és incompatible amb qualsevol tipus de contracte o de nomenament de la UPF

Requisits per esdevenir recercador visitant

Cal una carta d'invitació d'un professor permanent amb el títol de doctor a temps complet o d'un investigador amb vinculació a la UPF, amb la conformitat del director del departament o de l'institut universitari de recerca al qual el professor que realitza la invitació tingui adscrita la seva recerca.

Les estades de recerca a la UPF han de tenir una durada mínima d'un mes i una durada màxima de dos anys.

Categories de recercador visitant i serveis que ofereix la UPF

Recercador visitant predoctoral: investigadors en formació

 • Demanar règim de cotutela per a la direcció de la tesi doctoral, si l'estada és d'un curs acadèmic com a mínim i es compleixen les condicions d'accés al doctorat
 • Poder assistir a classes de postgrau sense rebre crèdits ni qualificacions, amb l'autorització del director del programa de postgrau
 • Tenir accés als serveis que ofereix la Universitat a la comunitat universitària: serveis de biblioteca, serveis esportius i culturals, etc
 • Rebre un certificat de reconeixement de l'estada a la UPF

Recercador visitant postdoctoral:

 • Poder assistir a classes de postgrau sense rebre crèdits ni qualificacions, amb l'autorització del director del programa de postgrau
 • Tenir accés als serveis que ofereix la Universitat a la comunitat universitària: serveis de biblioteca, serveis esportius i culturals, etc
 • Rebre un certificat de reconeixement de l'estada a la UPF

Procés d'acollida i d'acreditació del recercador visitant

Per esdevenir recercador visitant

 1. El procés es pot iniciar per dues vies:
  1. La persona interessada a esdevenir recercador visitant sol·licita l'estada al departament o institut
  2. La UPF cursa una invitació a una persona perquè esdevingui recercador visitant
 2. El departament accepta, si escau, la sol·licitud rebuda de la persona interessada a esdevenir recercador visitant
 3. La persona que ha rebut una invitació de la UPF accepta l'oferiment
 4. El sol·licitant accepta i signa el document que en què es recullen les condicions de l'estada

Acollida, acreditació i fi de l'estada:

 1. El departament o institut acull el recercador visitant.
 2. La secretaria del departament o institut lliura al recercador visitant la seva acreditació com a recercador visitant de la UPF.
 3. En finalitzar la seva estada el recercador visitant rep el certificat de reconeixement de la seva estada a la UPF.