Bases del concurs #HiloTesis 2022

Per tal de promoure l'activitat divulgadora entre l'estudiantat de doctorat, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), a través de la seva Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (RedDivulga), proposa la convocatòria de la "II Edició del Concurs la teva tesi doctoral en un Fil de Twitter: #HiloTesis", a la qual se suma la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Els participants hauran de divulgar la seva tesi doctoral en un fil de no més de 20 tuits amb les limitacions i possibilitats que ofereix la xarxa social Twitter.

Objectiu

L'objectiu és que aquells investigadors en formació/doctorands, tant si estan actualment desenvolupant la seva tesi doctoral com si l’han finalitzat en els darrers 6 mesos, puguin explicar a la societat el que fan, com ho fan i perquè ho fan. Per això, es proposa l'elaboració d'un fil a Twitter per aprofitar aquesta xarxa social i les seves possibilitats com a canal de comunicació, adaptant el contingut de la tesi a un llenguatge senzill, accessible i atractiu.

Requisits dels participants

Els participants han de complir algun dels següents requisits:

 • Estar matriculat com a estudiant de doctorat de la UPF durant el curs 2021-22 i haver superat satisfactòriament almenys una avaluació anual.
 • Ser doctor o doctora per la UPF, havent defensat la tesi doctoral després de l'1 d'octubre de l'any 2021.

Les candidatures hauran de comptar amb el vistiplau de la persona que dirigeix o ha dirigit la tesi i garantir que la informació proporcionada, inserida en el fil, enllaçada, etc. és susceptible de difusió pública. Si la recerca estés vinculada a algun acord de confidencialitat, els estudiants hauran de contrastar amb les parts implicades els continguts utilitzats en el concurs. Ni la Universitat Pompeu Fabra ni la CRUE es responsabilitzaran de les infraccions que es puguin derivar de l'incompliment.

Inscripcions i desenvolupament de la competició

Els i les participants hauran de formalitzar la seva participació al concurs a través del formulari electrònic que s’enviarà a tots els estudiants de doctorat de la UPF. El termini per formalitzar la inscripció finalitza el dilluns 4 d’abril.

Des de l’Escola de Doctorat de la UPF, el 5 d’abril s’informarà els participants si compleixen els requisits per participar en el concurs. Només aquells que rebin confirmació de compliment de requisits seran acceptats com a participants.

Calendari

 • Inscripció dels doctorands al concurs:  del 28 de març al 4 d'abril
 • Confirmacions de les sol·licituds de participació als doctorands: 5 d'abril
 • Formació (opcional) per a doctorands participants: 7 d’abril a les 10.00 hores (taller formatiu d'1 hora impartit per experts en xarxes socials de la universitat)
 • Publicació del fil de twitter: del 19 d'abril al 30 d'abril a les 23:59 hores (no es tindran en compte fils publicats fora d'aquest període)
 • Inscripció al concurs (un cop publicat el fil de twitter): del 19 d'abril al 30 d'abril a les 23:59 hores
 • Publicació dels guanyadors de la fase UPF: 15 de maig. 
 • Publicació dels guanyadors del concurs estatal: entre el 23 i el 27 de maig.

Instruccions de participació

Els participants hauran de complir les instruccions següents:

 • Comptar amb un compte a Twitter.
 • Només es pot tenir en compte un fil per participant que no pot sobrepassar els 20 tuits. No es compten les possibles respostes d'altres usuaris.
 • Es poden utilitzar tota mena d'elements que enriqueixin la presentació de la feina, la il·lustrin o, simplement, ajudin a captar l'atenció del lector o el facin més atractiu (enllaços, emoticones, vídeos, imatges, gifs animats, etc.).
 • Qualsevol dada o informació proporcionada pels concursants ha de ser susceptible de difusió pública.
 • Un cop publicat el fil, s'haurà d'emplenar el següent formulari per poder ser considerat en el concurs (dins del termini de desenvolupament del concurs, fins a les 23:59 del 30 d'abril de 2022): https://forms.office.com/r/W9nG8VabJ7. No es tindran en compte fils no enviats correctament a través del formulari. El primer tuit del fil ha de citar @RedDivulga, @UPFBarcelona i acabar amb un "Abro #HiloTesis ?".
 • El concurs està dividit en dues parts, fase local (UPF) i fase estatal. A la fase local (UPF), es seleccionaran els tres millors fils de la Universitat, que seran candidats al concurs estatal. En el concurs estatal s’escolliran els tres fils  guanyadors que hauran de ser, obligatòriament, de 3 universitats diferents.
 • El fil es pot publicar en qualsevol dels idiomes oficials i cooficials de l'Estat: castellà, català, euskera, gallec o aranès. 

Jurat i criteris de valoració

Un cop rebuts els fils dels participants a través del formulari, l'organització del concurs els remetrà a la persona de contacte de cada universitat.

El jurat de la UPF estarà format per:

 • El gestor de xarxes socials de la UPF
 • vicerector o vicerectora competent en matèria de divulgació científica o persona en qui delegui
 • Un personal docent investigador expert en temes de comunicació científica

El jurat estatal el proposarà RedDivulga i estarà integrat per almenys cinc membres, dels quals almenys un serà una persona experta en comunicació. La decisió del jurat serà definitiva i inapel·lable.

Els criteris de valoració seran comuns a totes les branques de coneixement:

 1. Expressió i contingut (màxim 5 punts): ús de llenguatge senzill (evitant tecnicismes i argot científic) i divulgatiu que permeti la comprensió del context, del tema de recerca i la seva importància per un públic no especialitzat; descriure la metodologia, els resultats més rellevants i les conclusions utilitzant una estructura lògica i atractiva; evitar enllaços a revistes o continguts especialitzats; no trivialitzar el contingut de la investigació, s'ha de ser divulgador, proper però rigorós.
 2. Creativitat (màxim 5 punts): ús adequat i atractiu d'elements que enriqueixin el contingut com emoticones, imatges, enllaços, vídeos o gifs animats. Presentació que aconsegueixi que el públic desitgi conèixer més.

Premis

El concurs comptarà amb dues categories: una categoria general, amb tres premis, i una altra per a recerca relacionada amb la inclusió i la discapacitat, amb un premi.

El premi per als guanyadors del concurs estatal serà una tablet, la qual serà lliurada i finançada per la universitat a la qual pertanyin els guanyadors.

Consideració final

L'incompliment de les bases de la convocatòria, així com l'ocultació de dades, la seva alteració o manipulació, podrà ser causa de desestimació i, si escau, de devolució del possible premi percebut.