Actualment l'Observatori de la Comunicació Científica participa activament en la docència de dues titulacions: el Grau en Periodisme de la UPF i el Màster Interuniversitari en Seguretat Alimentària coordinat per la UB. A més a més, l'OCC organitza altres activitats docents al llarg del curs acadèmic. 

 

Grau en Periodisme | Universitat Pompeu Fabra

Periodisme especialitzat en ciència i salut

La divulgació i la comunicació científica han estat assenyalades com un tema prioritari per la Unió Europea i pels diferents governs dels estats, ja que una societat desinformada en ciència és una societat menys lliure i menys democràtica. De fet, forma part del dret dels ciutadans rebre una informació científica rigorosa, precisa i de qualitat. Són els periodistes científics, en col·laboració amb els propis científics, els que han de fer aquest esforç per apropar de forma clara i comprensible aquests coneixements al gran públic. L'assignatura desitja aprofundir en les rutines de producció del periodisme científic, així com oferir unes bases per a la comprensió de la comunicació i la divulgació científica.

 

Vosl saber més del Grau en Periodisme?

 

 

Màster Interuniversitari de Seguretat Alimentària

Universitat de Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat Pompeu Fabra

Tècniques de Comunicació en Seguretat Alimentària

S’analitza la comunicació científica alimentària en la Societat de la Banda Ampla, com elaborar un pla de comunicació (comunicació interna i externa),  com crear continguts per a mitjans de comunicació (gèneres més habituals en seguretat alimentària) tradicionals i digitals (newsletters), i com gestionar la comunicació científica alimentària en xarxes socials. S’estudia el paper de les autoritats sanitàries, mitjans de comunicació i experts. Protocols de comunicació a les empreses agroalimentàries. La seguretat alimentària com a valor i marca dins l’estratègia empresarial. Risc real i percepció social del risc. Factors que influeixen en la percepció del risc. Tractament informatiu de les crisis alimentàries. Les TIC i la Seguretat alimentària. Gestió de la comunicació en seguretat alimentària: xarxes d’alertes alimentàries i sistemes d’alerta ràpida. L’etiquetatge dels aliments: importància i paper com a eina de comunicació.

 

Percepció Social de la Ciència i la Tecnologia dels Aliments

La ciència juga un paper cada cop més important a les societats contemporànies, no obstant, trobem un knowledge gap entre el coneixement científic dels experts i el coneixement popular dels ciutadans que no para de créixer. En aquest context, augmenta la preocupació de les institucions per la divulgació científica i la percepció social de la ciència i la tecnologia, qüestions que son les dues cares de la mateixa moneda. El concepte més estès que s’ocupa d’aquest fenomen és l’anglosaxó ‘Public Understanding of Science’ (PUS), que integra l’estudi quantitatiu i qualitatiu d’un conjunt d’indicadors sobre la relació i la reacció de la societat vers la ciència: (1) coneixement públic; (2) accés a la informació; (3) comprensió; (4) actituds o opinions vers la ciència; i (5) confiança i percepció dels científics. La percepció social de la ciència i la tecnologia és un àmbit bàsicament de recerca, tot i que per tal de poder entendre totes aquestes esferes sociocomunicatives cal tenir una comprensió teòrica del que entenem per opinió pública, el rol que juguen els mitjans de comunicació i els seus efectes, i, òbviament de les eines metodològiques que s'utilitzen a la recerca per analitzar les relacions entre comunicació científica, percepció social de la ciència i la tecnologia dels aliments i opinió pública.

 

Anàlisi Comunicativa de les Crisis Alimentàries a la Història

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és iniciar l’alumne en les bases de la comunicació de crisi i la seva aplicació en l’àmbit de la indústria alimentària. En aquest sentit, el propòsit és conscienciar l’alumne del paper clau que juga la comunicació en una situació de crisi i fer-lo reflexionar al voltant d’un seguit d’elements clau que determinen l’evolució i resultat d’una crisi. Tot plegat, donant un enfocament pràctic i actual a l’assignatura per tal que els coneixements adquirits puguin ser d’aplicació immediata en l’àmbit professional.

 

Vols saber més del Màster Interuniversitari de Seguretat Alimentària?

 

 

Altra activitat docent

Jornades de Comunicació i Emergències

Aquestes jornades tenen com a finalitat posar en contacte professionals de la comunicació de risc i crisi amb investigadors que aborden aquests temes des de l'acadèmia. Així, cada any es pren un tema com a eix vertebrador de les jornades -les noves tecnologies, etc.- i es debat en diverses taules rodones.

 

Cruïlles entre ciència i ficció - Activitat cultural universitària (UPF)

La gran finalitat d’aquesta activitat és desmuntar la falsa creença que la ciència és “cosa de científics” i fer que sigui atractiva a un públic general no necessàriament especialitzat a través de llenguatges que tampoc són els propis de la comunitat científica. Així, la ficció audiovisual actuarà com a punt de trobada entre els temes de rigor de la  producció científica i els llenguatges de la cultura popular.