2022-2023

Projectes col·lectius:

 • “Dades de recerca, didactització i docència innovadora (DoReIn)”.

El projecte DoReIn es planteja establir una connexió entre la recerca i la docència en dues matèries de l’especialitat d’Adquisició del Llenguatge, del Màster de Lingüística Teòrica i Aplicada (MLTA) del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (DTCL) de la UPF, en els següents àmbits: relacionar recerca i docència; aproximar l’alumnat a la recerca; aproximar l’alumnat a l’ús d’aquestes dades a partir de la seva didactització i el disseny de materials pedagògics adients per a l’aula de màster.

Prof. responsable: Aurora Bel Gaya

 

 • “Pack interactiu, informatiu i formatiu per als estudis de doctorat (DoctoKIT)”.

Aquest projecte té com a finalitat millorar la comunicació amb l’alumnat que cursa estudis de doctorat en el marc del programa de doctorat del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (DTCL) de la UPF. S’inclouen dues dimensions sota el paraigües de ‘comunicació’, aquella relativa a la informació que tot doctorand/a ha de conèixer i tenir en compte al llarg dels 3-4 anys necessaris per finalitzar una tesis a temps complert, i la relativa a la formació necessària per a aconseguir-ho amb èxit.

Prof. responsable: Carmen Pérez Vidal

 

Projectes d’assignatura:

 •  “Com dominar la cerca d’informació a la Biblioteca/CRAI en una gimcana”.

La proposta “Gimcana a la Biblioteca/CRAI” és un projecte d’iniciació a l’acreditació a les competències digitals que s’emmarca en l’aprenentatge experiencial d’habilitats instrumentals d’una matèria obligatòria del pla d’estudis de Llengües aplicades. S’enfoca en la cerca i selecció d’informació útil per l’assignatura, disponible a la Biblioteca/CRAI (en suport electrònic o físic) i considerada necessària per assolir els objectius  d’una matèria troncal de la titulació (en particular, per llengua espanyola).

Prof. Responsable: Lourdes Díaz Rodríguez

 

 • “Accés a l’anglès en condicions d’igualtat (AACI): Rendiment acadèmic i integració a les aules”.

El projecte AACI es planteja per millorar el rendiment acadèmic d’alumnes amb perfils de difícil integració a les aules, sovint amb llengües primeres d’herència (diferents del català-castellà), del grau de Llengües Aplicades de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge. Es concretarà en la proposta d’un concepte, l’Estudi d’Anglès Intensiu (EAI), amb el que s’implementaran un seguit de protocols de suport institucional lingüístic i psico-pedagògic dins el Pla d’Aprenentatge de l’assignatura, per promoure l’accés d’aquest col·lectiu al coneixement de l’anglès en condicions d’igualtat.

Prof. responsable: Carmen Pérez Vidal
 

2021-2022

 • “Animating the truth and use of language. Creating videos to illuminate fundamental concepts in semantics and pragmatics”

L’objectiu principal és desenvolupar vídeos animats i complets que presentin conceptes lingüístics de l’àrea de la semàntica i la pragmàtica de manera accessible. 

Prof. Responsable: Martina Wiltschko

 

 • “Varietats de l’anglès al món: Projecte multilingüe, multimodal i transdisciplinar”

L’objectiu principal és desenvolupar i testar a partir d’un estudi de recerca nous materials pedagògics i d’avaluació que incloguin varietats de l’anglès a 21 països del món.

Prof. Responsable: Sharon Gutiérrez

 

 • “Contextos europeus d’adquisició de llengües en multimodalitat: El portal web INTClass”

L’objectiu principal és desenvolupar i actualitzar el material pedagògic del portal web INTClass, tot adaptant-lo als nous formats digitals, sobre els processos d’adquisició de llengües en els tres contextos paradigmàtics d’aprenentatge d’un idioma.

Prof. Responsable: Carmen Pérez

 

2020-2021

 • “FEEDxTRAD: La retroalimentació formativa en la pràctica docent del Grau en Traducció i Interpretació”

Prof. Responsable: Gemma Andújar

Prof. Participants: Dolors Cañada, Montse Cunillera, Carme Bach

 

 • “De les necessitats d’aprenentatge a l’avaluació formativa en línia: un projecte interdisciplinari per a l’aprenentatge de català com a llengua addicional (NAFICAT)”

Prof. Responsable: Carme Bach

Prof. Participants: Esteve Clua

 

 • “Millorem l’expressió en llengua catalana: repositori d’exercicis per evitar interferències lingüístiques en la traducció”

Prof. Responsable: Montse Cunillera

Prof. Participants: Elisenda Bernal, Marta Marfany

 

2019-2020

 •  “Millorem la competència comunicativa oral a la Universitat”

Prof. Responsable: Pilar Prieto

Prof. Participants: Ïo Valls, Emma Rodero

 

 

2018-2019

 •  “La cultura lliure en l’aprenentatge de la traducció: el món laboral a l’aula”

Prof. Responsable: Arnau Roig

 

 • “L’ estudi i millora dels processos de transició (Landing i Take-off) dels estudiants de la UPF”

Prof. Responsable: Encarna Atienza

Prof. Participants: Judit Freixa, Fina Alemany

 

2017-2018

 • “#PubliEmprèn – Aprendre a emprendre en l’àmbit de la gestió pública”

Prof. Responsable: Victoria Alsina

Prof. Participant: Carles Ramio

 

 • “ASCOMACIN: Avaluació sostenible de la competència comunicativa acadèmica interdisciplinar”

Prof. Responsable: Carme Bach

Prof. Participants: Dolors Cañada, Riol Garcés, Carmen López, Ernesto Martin, Gemma Rodríguez

 

2016-2017

 • “Centre de recursos per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua de signes catalana (LSC) – CREA-LSC”

Prof. Responsable: Gemma Barberà

Prof. Participants: Delfina Aliaga, Santiago Frigola

 

 • “Observació i avaluació de la docència per a la millora de la qualitat de la formació – OSWALDO”

Prof. Responsable: Encarna Atienza i Miquel Oliver

Prof. Participants: Col·laboració de la USQUID ESUP/DTIC

 

2015-2016

Professors de la FTI amb projectes PlaQUID concedits per al curs 2015-2016:

 • Delfina Aliaga
 • Cristina Gelpí
 • Carmen López Ferrero
 • Mercè Lorente
 • Laia Mayol
 • Montserrat Ribas
 • Judit Freixa

2014-2015

Projectes PlaQUID concedits:

 • Aprenentatge autònom de la llengua de signes catalana: nivell B2.2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües (Delfina Aliaga)
 • Estudi de la utilitat de la implantació d’un projecte de mentories per a llengües pròpies a la Facultat de Traducció (Carme Bach)
 • Estratègia per a la millora de l’avaluació continuada a través de l’explotació dels resultats de tests avaluatius (Lluís de Yzaguirre)
 • Infrasestructura de suport a l'ensenyament de l'anglès basat en continguts (Josep Maria Fontana)
 • Millora de la competència traductora en l’àmbit juridicoeconòmic per mitjà d’unitats temàtiques d’aprenentatge (anglès, català, castellà i LSC) (Cristina Gelpí)
 • Innovació i multimodalitat en assignatures d'estudi de cas impartides en anglès. Grau en Llengües Aplicades (Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge) (Camen Pérez).

2013-2014

Projectes PlaQUID concedits:

 • Congrés LESICO (Delfina Aliaga)
 • Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) per a la llengua de signes catalana (LSC) (Delfina Aliaga)
 • Vídeos educatius per a l’ensenyament i aprenentatge de repertori lèxic en llengua catalana: Disseny i producció (Carme Bach)
 • Alimentació dels corpus creats a la Facultat de Traducció i Interpretació (Carme Colominas)
 • Seminaris interuniversitaris sobre la implantació de la normativa (Joan Costa)
 • Coavaluació i autoavaluació a través del sistema Moodle integrat a l’Aula Global (Lluís de Yzaguirre)
 • Materials audiovisuals per a la redacció i avaluació de textos acadèmics (Lourdes Díaz)
 • Autoaprenentatge de la prosòdia del català (Pilar Prieto)

2010-2011