Una rúbrica d'avaluació és un instrument que permet dur a terme la tasca avaluativa de manera sistemàtica mitjançant una matriu que relaciona els criteris d'avaluació amb diferents nivells d'assoliment d'aquests criteris. Les rúbriques poden ser emprades tant pel professorat com per l'estudiantat, ja sigui per a avaluar a d'altres estudiants com per a fer autoavaluació.

  • Presentació general sobre que és una rúbrica
  • Ús de les rúbriques
  • Taller de rúbriques: aquí trobaràs el material corresponent a un taller de rúbriques que pot ajudar-te a l'hora de definir el sistema d'avaluació de la teva assignatura, tant per a activitats concretes com per a la globalitat d'aquesta. A més, hi ha materials de suport, definicions i exemples que poden ser-te molt útils. 
  • Guia BibTIC sobre construcció de Rúbriques a l'Aula Global
  • Construcció de rúbriques: aquí disposeu d'un espai web per a dissenyar i construir la vostra pròpia rúbrica. 
  • CoRubrics: el programa de Google per fer rúbriques
  • Rúbriques per avaluar el fòrum de Moodle
  • Referències:
    • Hansson, E. E., Svensson, P. J., Strandberg, E. L., Troein, M., & Beckman, A. (2014). Inter-rater Reliability and Agreement of Rubrics for Assessment of Scientific Writing. Education4(1), 12-17.