• Universitat Pompeu Fabra. Guia Docència i aprenentatge de la UPF. Aquesta Guia posa a disposició del PDI de la UPF els recursos d'informació relacionats amb ensenyament, aprenentatge, innovació docent i qualitat educativa. D'entre els recursos generals, hi ha accés a bases de dades, llibres-e, revistes-e i diccionaris-e. Pel que fa als recursos per temes, el ventall d'accessos és més variat: Activitat docent, Aprenentatge, Avaluació educativa, Disseny formatiu, EEES, Metodologia, Psicologia educativa, Qualitat educativa i Tecnologia educativa. Aquesta guia és fruit de la col·laboració entre el CQUID i la Biblioteca en l'àmbit de la formació del PDI, la innovació docent o la selecció i l'adquisició de recursos d'informació sobre docència. Per accedir a la guia fes clic aquí: http://guiesbibtic.upf.edu/docencia

  • Documents Administratius de la Universitat Pompeu Fabra: estableix els models que cal seguir a l'hora de redactar els divuit documents administratius més usuals de la Universitat. Per accedir fes clic aquí
  • Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra: estableix els criteris lingüístics que cal seguir en la documentació administrativa i institucional de la Universitat.  Per accedir fes clic aquí
  • Nova guia sobre drets d'autor i materials docent: conté concrecions sobre com compaginar la utilització de documents d'altres autors per a la creació de materials docents i l'acompliment dels drets de propietat intel·lectual. Per accedir fes clic aquí.
  • El Glossari universitari bilingüe català <-> anglès recull un miler de termes genèrics de l'àmbit acadèmic i universitari (com ara llicenciatura, grau, docència reglada, ensenyament semipresencial, aprenentatge basat en problemes o assignatura de lliure elecció, entre molts altres), amb la corresponent traducció a l'anglès. Se'n pot consultar el contingut tant a partir del català com de l'anglès, ja sigui per blocs alfabètics o bé amb l'ajut del cercador avançat que el Glossari duu incorporat, introduint-hi el mot o sintagma o alguna de les paraules que conté.

    Les traduccions proposades són les formes que s'han considerat més adequades i les que cal per tant utilitzar prioritàriament en els àmbits administratiu i institucional de la Universitat. Consulta'l aquí