Vés enrere Resum de l'estudi realitzat per l'AQU sobre inserció laboral de graduats i graduades (promocions compreses entre 2017 i 2020)

Resum de l'estudi realitzat per l'AQU sobre inserció laboral de graduats i graduades (promocions compreses entre 2017 i 2020)

01.02.2021

 

L’Equip d’Innovació i Qualitat Docent de l’UCA EiTIC (USQUID) presenta un resum de l’estudi dut a terme per l’AQU sobre satisfacció de l’estudiantat de grau de la nostra escola (GEI, GESA, GEXT) amb les dades agregades de les promocions 2017-20. Per fer l’estudi, s’ha treballat amb una mostra d’estudiants per a cada grau i s’han analitzat totes les dades com un únic conjunt TIC. Al llarg de l’estudi, es comparen els resultats obtinguts per als mateixos graus a les diverses universitats catalanes. En aquesta notícia, s’adjuntaran les dades corresponents a la UPF i a la mitjana obtinguda pel total d’universitats catalanes.

L’estudi ha comptat amb una mostra de 63 graduats de la UPF sobre un total de 302. Per tant, s’ha aconseguit una participació del 20,9 % de la població. A continuació, s’adjunta una primera taula de dades sociodemogràfiques de la mostra:

 

 Dones (%)

Principal motiu per triar el grau al principi

Compaginar estudis i feina

(%)

Vocació

Sortida laboral

Nota de tall

Altres

UPF

22,2 %

68,3 %

20,6 %

1,6 %

9,5 %

57,1 %

Total

17,5 %

73,3 %

18 %

1,2 %

7,5 %

67,4 %

Tal com es pot observar en aquesta primera taula, la UPF presenta un percentatge més elevat d’alumnat femení que el total d’universitats catalanes, amb un 22,2 % enfront del 17,5 % de mitjana. Per una altra banda, veiem que, seguint la tendència mitjana de les universitats catalanes, la majoria dels estudiants dels graus TIC de la UPF trien la titulació per vocació (amb el 68,3 % enfront del 73,3 % de mitjana), seguit de la sortida laboral (amb un 20,6 % enfront del 18 % de mitjana). Finalment, s’observa que, en comparació amb la mitjana d’universitats catalanes, la UPF presenta un percentatge més baix d’estudiants que compaginen els estudis amb la feina (57,1 % enfront del 67,4 %).

L’estudi s’ha centrat en l’avaluació de tres àmbits principals:

  • Docència i aprenentatge. Centrat en l’avaluació tant dels docents com de les seves metodologies. Presenta un total de 7 preguntes.
  • Suport a l’estudiant. Centrat en l’avaluació de l’ajuda que l’estudiantat rep per part de la universitat. Amb un total de 7 preguntes.
  • Resultats. Centrat en l’avaluació de l’aprenentatge de l’estudiant i el creixement professional que li ha proporcionat l’experiència universitària. Amb un total de 6 preguntes.

A continuació, s’adjunten els indicadors globals de satisfacció dels graduats en cada àmbit, així com si tornarien a triar la mateixa titulació i el mateix centre. Finalment, s’indica també la satisfacció global respecte a la titulació.

 

Docència i aprenentatge

(mitjana)

Suport a l’estudiant (mitjana)

Resultats (mitjana)

Triarien la mateixa titulació (%)

Triarien el mateix centre

(%)

Satisfacció amb la titulació

Mitjana

% de satisfets

UPF

5,9

7,3

7,4

71,4 %

81 %

7,4

76,2 %

Total

6,2

6,9

7,2

77,8 %

81,5 %

7,4

76 %

Tal com es pot observar en aquesta segona taula, els resultats obtinguts per la UPF segueixen, de manera global, la tendència general que presenten els graus TIC a les universitats catalanes. Com a variables més destacades, tenim el suport a l’estudiant, que presenta un valor per sobre de la mitjana de les universitats (un 7,3 a la UPF enfront del 6,9 de mitjana). Addicionalment, veiem com, en els tres àmbits estudiats, la UPF destaca tant en “Suport a l’estudiant” com en “Resultats”.

A continuació, s’especifiquen les preguntes en les quals la UPF ha obtingut els millors resultats:

ÀMBIT

Ítems

UPF

TOTAL

Mitjana

Mitjana

Resultats

La formació rebuda m’ha permès millores les competències personals.

7,7

7,3

Suport a l’estudiant

Els serveis de suport a l’estudiant m’han ofert un bon assessorament i atenció.

7,6

6,6

Suport a l’estudiant

L’ús del campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge.

7,5

7,4

Docència i aprenentatge

Estic satisfet amb el professorat.

7,5

6,7

Tal com podem observar, la UPF presenta uns valors superiors a la mitjana del total de les universitats catalanes en tots els ítems. Destaquen especialment tant la formació rebuda per millorar les competències personals com els serveis de suport dels quals disposen els estudiants, així com les eines digitals com el campus virtual i, finalment, la presència d’uns bons docents. Es pot observar fàcilment que cadascun dels àmbits presenta almenys un ítem entre els quatre millor valorats.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact