Vés enrere V Jornada d'Innovació Docent i Qualitat a l'ESUP/DTIC

V Jornada d'Innovació Docent i Qualitat a l'ESUP/DTIC

21.08.2018

 

Dimecres, 11 de març del 2018, va tenir lloc la V Jornada d'Innovació Docent i Qualitat al DTIC/ESUP organitzada per la Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de l’ESUP/DTIC, amb gairebé una trentena de persones entre membres del seu col·lectiu de professorat, becaris de docència del DTIC/ESUP i representants del CLIK UPF. Seguint el tarannà de les edicions anteriors de les Jornades (veure resums de la primerasegona, tercera i quarta edició), l'objectiu principal ha estat fomentar el debat i la reflexió partint de la pròpia experiència i compartint inquietuds, tot plegat relacionat amb la docència, la innovació i la qualitat.

La Jornada, la qual va durar de 9:30 a 13:00 hores aproximadament, fou dinamitzada per la sotsdirectora de docència de la UCA ESUP/DTIC i directora de la USQUID Davinia Hernández-Leo i estava composada per cinc sessions: “Ensenyament de qualitat i innovació a la nostra UCA”, “Nou Model Educatiu UPF”, “Redefinint les aules-taller”, “Accions en el curs: mètodes i eines per facilitar l’aprenentatge" i “Discussió i reflexió conjunta”. Durant les sessions van haver-hi diverses aportacions per part dels presents.

Abans de procedir amb les sessions, el director de l’ESUP Enric Peig va esmentar que els indicadors ens animen a analitzar i considerar la situació des d’un punt de vista positiu i optimista.

Sessió 1: “Ensenyament de qualitat i innovació a la nostra UCA”

Aquesta primera sessió presentada per Davinia Hernández-Leo i Verónica Moreno (USQUID ESUP/DTIC), es va enfocar en exposar les tasques de la USQUID i els estudis duts a terme enguany, tals com la introducció de la Perspectiva de Gènere als Graus, l’estudi sobre els TFG, el HackLAB, els informes de satisfacció dels docents, etc. Es recorda que totes aquestes dades i informes es troben al web de la USQUID.

Resultats de l’enquesta PDI sobre l’ensenyament:

Pel que fa a l’enquesta facilitada al professorat hi ha hagut una participació del 30% (75 sobre 244) –dades semblants a la participació dels alumnes-. D’aquesta enquesta, es fa saber que ha estat revisada tenint en compte els comentaris i suggeriments que han manifestat els docents sobre la mateixa. Quant als resultats, tots els ítems passen del 3 sobre 5, l’indicador destacable més baix és el model de tutories, el qual ja s’està intentant canviar a nivell d’Institució (UPF).

Algunes dades sobre satisfacció dels estudiants de Grau, Màster i PhD

Les xifres són força positives, tant en Grau com en Màster. El que es valora menys positivament són les tutories i la coordinació entre assignatures, tot i així ha augmentat positivament respecte l’any anterior.

A nivell de Doctorat, els resultats són molt positius i s’analitza especialment la valoració al respecte de les beques de doctorat. Davinia Hernández-Leo va preguntar de manera oberta a l’estudiantat de doctorat present en la sessió sobre les accions formatives durant el doctorat. Algunes de les respostes van fer referència a una millora de les formacions més adaptades tant en temporalització com en continguts facilitadors per a la docència.

Evolució sobre els indicadors de satisfacció docent

En aquesta sessió es van mostrar algunes de les dades extretes mitjançant els diferents instruments facilitats als alumnes.

La satisfacció dels alumnes respecte als docents és d’entre 6,75 i 8, aproximadament. Tot i que s’observa una millora respecte l’any anterior, hi ha moltes fluctuacions. L’estudiantat acostuma a valorar millor al professor que a l’assignatura. En aquest punt, es van aportar impressions dels professors respecte la percepció dels alumnes amb el pla d’estudis, consideren que puntuen més baix les assignatures a les que no acaben de veure la correlació entre el pla d’estudis i la tasca laboral que hauran de desenvolupar en un futur.

A continuació, es comenten els resultats que correlacionen la satisfacció amb la importància. Pel que fa als Graus TIC es destaca novament una satisfacció baixa amb les tutories, però a la vegada aquestes són considerades el factor menys important. En alguns casos també es destaca la coordinació d’assignatures com a punt millorable, això no obstant, a partir d’enguany s’ha fet una modificació en l’instrument per especificar en quin aspecte de la coordinació es considera necessària la millora. En el cas del Grau en Enginyeria Biomèdica, els resultats són positius a grans trets, únicament hi ha una divergència en la coordinació, la qual consideren la més important però és la que menys puntuació ha obtingut.

OSWALDO:

Es va comentar el projecte OSWALDO, que l’any passat ja estava en marxa. Aquest consisteix en l’observació entre parelles de professors a partir d’instruments específics. També es va recordar que el projecte continua en marxa i que s’està treballant per la seva adopció pel CLIK.

Aprenentatge Híbrid:

Segons els ECTS hi hauria d’haver un 36% de treball presencial i la resta autònom, no obstant això, a partir de les dades del qüestionari queda palès que no es compleixen aquests percentatges, per tant s’està plantejant reformular alguns aspectes per millorar a nivell docent i adaptar-se a la realitat dels estudiants.

Sessió 2: “Nou Model Educatiu UPF”

D’aquest tema va haver una exposició breu per part de la Davinia Hernández-Leo, en tant que el projecte es troba en una fase molt prematura de reflexió i plantejament dels diferents aspectes que contempla. Comunica que es fan reunions intenses cada 15 dies. Tot i així, es va esmentar específicament el tema de la presencialitat i es va obrir en debat. Els comentaris recollits es faran arribar als grups de treball .

Sessió 3: “Redefinint les aules-taller”

Vanesa Daza, Davinia Hernández-Leo i Enric Peig van exposar la proposta que s’ofereix des de la Universitat per virtualitzar i reestructurar les aules-taller, sobretot en la connexió i la qualitat de la mateixa. Altres aportacions van ser: incorporar parets mòbils, posar endolls al terra, proveir de projectors mòbils i més pantalles, adequar les sales per connectar diversos ordinadors i deixar espais buits en les sales d’ordinadors per aquells que ja porten els seus portàtils.

Sessió 4: “Accions en curs: mètodes i eines per facilitar l'aprenentatge”

En aquesta sessió van presentar l’experiència realitzada en l’assignatura Image Processing amb Coloma Ballester, Patricia Vitoria i Adrià Arbués. Exposen que utilitzen eines tipus Debats, algun Quizz i el Kahoot!. També van presentar el PearDeck, aplicació que utilitzen pels laboratoris però que és de pagament (aporten que el Nearpod s’assembla i és de franc fins a 30 alumnes). Tot i les incorporacions de noves eines no es pot valorar l’impacte en el rendiment en tant que és una assignatura que històricament els resultats són força bons, tot i que sí es va comentar un augment en la presencialitat.

A partir d’aquesta aportació es va obrir debat sobre la pertinença d’aquests recursos a l’aula es va concloure que de tot s’ha de fer un bon ús, sense abusar-ne i que a cada assignatura s’ha de fer un plantejament coherent.

Tot seguit, en Narcís Parés va presentar els canvis realitzats en l’assignatura Communication in Technical English, on s’ha procurat definir un objectiu que faci arribar a l’estudiantat la necessitat i utilitat de l’assignatura. D’altra banda, es procura detallar clarament la metodologia i temporalització de les sessions. Aquests reajustaments han augmentat la presencialitat, tot i que en les valoracions d’AVALDO l’assignatura no ha augmentat significativament.

Sessió 5: “Discussió i reflexió conjunta”

A la darrera part de la Jornada es van tancar temes que van anar sorgint en el transcurs de les sessions. Es va esdevenir en una pluja d’idees i percepcions de les diverses persones presents sobre el que s’havia exposat al llarg de la Jornada. La qüestió que va acabar prenent més pes va ser la implementació de noves eines i recursos emprats a l’aula i quina hauria de ser la seva correcta aplicació. En segon lloc, l’altre tema protagonista va ser la presencialitat i l’organització del temps fora de l’aula.

Finalment, es va recordar que la USQUID ESUP/DTIC es troba a disposició dels qui ho vulguin per si requereixen de suport en temes d’innovació i qualitat de la pròpia docència.

Per tancar la Jornada es va agrair la participació de tots els presents.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact