El passat 17 de març de 2015 va tenir lloc la II Jornada d'Innovació Docent DTIC/ESUP, organitzada per l'USQUID-ESUP, i amb la participació de més de trenta membres del seu col·lectiu docent i becaris de docència del DTIC/ESUP i representats del CQUID. La Jornada tenia per objectiu facilitar un espai distés d'un matí (4 hores) de durada, en què docents del Centre poguessin compartir experiències i projectes docents amb els assistents així com generar un escenari de debat i reflexió col·lectiva.

La jornada fou dinamitzada per la sotsdirectora de docència de la UCA ESUP/DTIC i la directora de la USQUID Davinia Hernández-Leo i estava composada per quatre sessions: "Metodologies docents, ensenyament i avaluació", "MOOCs i vídeos acadèmics", "Més enllà del currículum" i "Conclusions, discussió i reflexió conjunta". A cadascuna d'aquestes sessions van participar tres ponents.

Sessió "Metodologies docents, ensenyament i avaluació"

Víctor Dalmau va explicar la seva experiència amb l'aplicació del Mètode Moore per segon any a l'assignatura de "Sistemes Formals" (veure primera edició d'aquestes jornades), tot posant l'èmfasi en les lliçons apresses i les accions de millora que havia incorporat en aquest segon curs d'aplicació del mètode. Entre les seves reflexions destaquen el propi aprenentatge del professor durant el procés, algunes millores en aspectes d'aprenentatge de l'alumnat i l'impacte de la innovació docent en la satisfacció de l'alumnat.

El professor Julio Carabias va compartir una experiència que ha dissenyat en el marc de l'assignatura "Àudio 3D" i que durà a terme el tercer trimestre. Aquesta experiència se centra, bàsicament, en la implementació d'un simulador interactiu que permeti l'alumnat gravar, escoltar i analitzar àudios 3D generats per ells mateixos enfortint i promovent la comprensió i interiorització dels conceptes i processos/procediments tècnics objecte de l'assignatura.

El professor Enric Peig que ens va explicar com enfocava l'avaluació de l'assignatura "Lògica Digital i Computadors" per assegurar el nivell de domini de les competències que en aquesta queden inscrites. Concretament l'estratègia es centra en dissenyar un examen que conté mínims requerits en funció de cada tema o bloc de continguts, d'aquesta manera tot el grup d'estudiants ha d'assolir un mínim determinat per bloc per tal de superar l'examen i l'assignatura. Aquesta definició de mínims es va realitzar mitjançant una exhaustiva anàlisi de les competències de l'assignatura a través de la priorització d'aquestes i de l'establiment de mínims per a cada cas. Des de l'aplicació d'aquesta estratègia s'ha observat un notable augment en percentatge d'aprovats així com en la dinàmica de seminaris i pràctiques, sent evident una major implicació de l'estudiant en ambdós casos.

Com a conclusions d'aquesta primera sessió van aparèixer tres aspectes clau: l'aprenentatge actiu, l'ús de recursos apropiats i motivadors i la importància d'alinear l'avaluació de les competències. Treballar amb l'objectiu d'aconseguir els tres aspectes esmentats té un cost en clau de temps i dedicació docent, especialment pel que fa a la preparació del material i l'estudi/reflexió per portar a terme certa activitat/dinàmica amb rigor, però l'efecte que té o pot tenir sobre l'aprenentatge de l'alumnat és positiu. En general, el professorat que ha participat en aquesta sessió es va mostrar satisfet amb l'experiència, a falta del professor Carabias pel que fa a l'impacte en l'aprenentatge donat que l'assignatura en qüestió es desenvoluparà en el tercer trimestre.

Sessió "MOOCs i vídeos acadèmics"

La segona sessió es va obrir amb la presentació de l'experiència del professor Xavier Serra respecte el MOOC que va dissenyar i impartir el primer trimestre d'aquest curs (14-15) sobre el processat d'àudio a l'assignatura que coordina tant a grau com a màster. Aquest MOOC concentrava la teoria de les sessions típicament de teoria emprant aquest espai per a fomentar la discussió, aclariment de dubtes, etc., així mateix, les sessions de pràctiques i seminaris es desenvolupaven normalment. Els resultats en clau de satisfacció estudiantil que ens va presentar Xavier difereixen en funció del grup (grau o màster), sent en aquest últim cas més positius. Concretament l'alumnat de màster valora el fet de disposar de múltiples recursos i el professor Serra ressalta la millora d'aprenentatges en aquest grup d'estudiants.

La segona intervenció va ser a mans de Luís Sanabria que ens va presentar "Wireless sensor networks" iniciativa portada a terme amb el professor Jaume Barceló. Aquesta experiència es basa en la generació de vídeos de caràcter molt pràctic en el que es presenten una sèrie de reptes que l'alumnat pot emprar, especialment, en el desenvolupament de laboratoris d'assignatures de xarxes de telecomunicacions. Aquests vídeos contenen, a part d'aquests reptes, conceptes teòrics i pràctics bàsics per resoldre aquestes activitats. L'anàlisi que fa el Luís referent a la satisfacció dels usuaris conclou amb una bona rebuda de la proposta basada en l'ús de vídeos acadèmics també per a la seva docència presencial, afegint que la naturalesa pràctica dels vídeos ha estat un elements clau per a que funcioni com a material complementari als laboratoris.

La tercera intervenció d'aquesta sessió va ser desenvolupada per la professora Vanesa Daza que ens va presentar la seva experiència amb el MOOC "Descodificando Álgebra". Aquest MOOC va sorgir com a eina de suport especialment dirigida a aquell col·lectiu d'estudiants dels graus TIC que provenen de formació professional i/o que tenen una base matemàtica insuficient per afrontar amb èxit les assignatures de matemàtiques dels graus (especialment de primer any). Val a dir que, en el marc dels graus, només part del MOOC és ofert com a recurs i que, de manera complementària, es van generar d'altres com un fòrum (amb bastant acceptació per part dels participants) així com llistat d'exercicis i twitter per aplicacions reals dels continguts dels vídeos.

Com a conclusions d'aquesta segona sessió va aparèixer la necessària reflexió al voltant de l'impacte que té l'ús dels MOOCs/vídeos acadèmics tant en el procés d'ensenyament com en el d'aprenentatge així com les oportunitats de les tecnologies per tal de millorar les activitats d'aprenentatge. Es va discutir que sembla que els vídeos tenen millor acollida per part de l'alumnat quan aquests són complementaris un altre tipus de formats/estratègies docents per tal de presentar la teoria.

Sessió "Més enllà del currículum"

La aquesta sessió l'Aurelio Ruiz ens va explicar, en primer lloc, una activitat que porten a terme en el marc de l'assignatura Gestió de Projectes i Innovació en el grau d'Enginyeria Biomèdica que es basa en el desenvolupament d'un pla de carrera personal per part de l'alumnat. Aquest pla de carrera conté totes les fases necessàries per tal que cada estudiant s'enfronti a preguntes i interrogants sobre la presa de decisions, la gestió del temps, la planificació, etc. A nivell de rendiment en clau de productes, la satisfacció és molt alta, Aurelio ens comenta que l'alumnat presenta projectes de gran qualitat i que la seva implicació és molt alta.

La segona intervenció d'aquesta sessió va ser a mans del professor Anders Jonsson, que ens va presentar com es motiva i coordina la participació d'alumnat de graus TIC en un concurs de programació de la ACM. Anders valora positivament la participació en aquesta competició ja que suposa una oportunitat de treballar la programació de manera lúdica.

Per últim l'Aurelio Ruiz ens va presentar el Hacklab. Aquesta iniciativa es basa en promocionar l'aprenentatge i el treball autònom de l'alumnat centrat en projectes que els motivin. Al Hacklab disposen de diferents materials/recursos (tecnològics, físics -espai al CRAI-, etc.). La idea és relacionar i promoure la recerca, la innovació i el desenvolupament entre l'alumnat (o sigui, amb la seva formació). En aquest espai es realitzen també activitats com seminaris o workshops on es comparteixen idees, inquietuds, etc.

Les conclusions d'aquesta tercera sessió es van centrar, bàsicament, en l'interès de promoure aquest tipus d'activitats i experiències que van més enllà del currículum així com fer més difusió dins el col·lectiu docent per tal d'obtenir el màxim recolzament en els casos que sigui necessari.

Després de les intervencions del professorat convidat així com dels assistents que van anar comentant, preguntat i reflexionant sobre les diferents experiències presentades, la directora de la USQUID, Davinia Hernández-Leo, va presentar una sèrie d'interrogants referents a si seria interessant continuar i impulsar aquest tipus d'accions d'innovació, quins aspectes podien ser transferits a altres cursos/assignatures i quin tipus d'accions innovadores són més pertinents per a fer en el nostre context.