En aquest espai trobaràs tot un seguit de recursos relacionats amb la Guia per al Seguiment i Avaluació del TFG.

- Eina web per al Seguiment i Avaluació del TFG (en reparació)

- FAQ sobre la Guia de TFG-Escola d'Enginyeria:

1. Per a què serveix aquesta Guia?

2. On puc trobar la Guia TFG completa?

3. Els estudiants hi tenen accés?

4. Com m'ajuda aquesta Guia en l'avaluació?

5. I si no me'n surto amb la formulació de competències específiques… què faig?

6. La rúbrica (en format web) calcula la que serà la qualificació final del TFG? Com es fa aquest càlcul? 

 

 

1. Per a què serveix aquesta Guia?

Aquesta Guia s'ha fet amb l'objectiu d'orientar i pautar el seguiment i l'avaluació (ja sigui contínua o final) dels treballs de fi de grau de l'Escola d'Enginyeria. A més, a la Guia hi trobaràs informació rellevant sobre les qualificacions, hores de dedicació de l'alumnat i parts bàsiques del TFG.

 

2. On puc trobar la Guia TFG completa?

A part de la versió web de la Guia, disposes de la versió completa en pdf a l'e-Repositori de la UPF.

 

3. Els estudiants hi tenen accés?

I tant! A la web de l'Espai d'Innovació, al bloc de "Recursos Educatius" hi trobaràs, entre altres recursos, aquesta Guia. A més, la teniu disponible a l'Aula Global de l'assignatura TFG, juntament amb altra informació que es va actualitzant durant el curs (horari de les sessions amb el CRAI, dates del lliurament final de la memòria, etc.). Durant les sessions amb el CRAI, s'explica la Guia amb més detall.

 

4. Com m'ajuda aquesta Guia en l'avaluació?

Com a tutor o tutora de TFG, et permet fer un seguiment de les competències transversals i específiques mitjançant la rúbrica elaborada per l'Espai d'Innovació. A més, tant per a l'avaluació de competències específiques com per a l'avaluació final del TFG, l'aplicació web t'ofereix un càlcul de la nota final del treball. És molt recomanable que, a mesura que es vagi fent la tutorització del TFG, l'alumnat conegui el procés d'avaluació, ja que així podrà reforçar aquells aspectes que ho requereixin sent conscient del progrés assolit i del seu propi aprenentatge.

 

5. I si no me'n surto amb la formulació de competències específiques… què faig?

A l'Annex 1 de la Guia en format pdf (la versió completa disponible a l'e-Repositori de la UPF (http://repositori.upf.edu/handle/10230/20036), hi disposes d'un seguit d'exemples per redactar les competències específiques. A més, l'Espai d'Innovació està a disposició teva, només cal que ens enviïs un correu electrònic a l'adreça següent: [email protected]

 

6. La rúbrica (en format web) calcula la que serà la qualificació final del TFG? Com es fa aquest càlcul?

Sí, l'aplicació integra unes fórmules matemàtiques que permeten obtenir una aproximació a la nota final del TFG. Concretament, el procés per fer aquests càlculs es basa en el percentatge de les avaluacions en funció de tres criteris clau:

- Moment: avaluació contínua/final

- Agent: tribunal/tutor o tutora

- Tipus de competència: específica/transversal

La qualificació que ofereix la versió web està en format qualitatiu i, tal com s'ha dit, es basa en la relació percentual especificada a la Guia. A continuació teniu els condicionants de l'avaluació final:

Els càlculs de les competències es fan de manera independent en funció de si aquestes són transversals o específiques.

Dins de cada bloc (T o E), es mira, nota per nota, quin és el rang en l'escala emprada (1-4) considerant el següent:

- Si hi ha algun ítem valorat amb un "1", la nota final que es mostra és "INS", independentment de la resta de notes.

- Si hi ha un ítem valorat amb un "2", se sumen 5,5 punts al total de notes.

- Si hi ha un ítem valorat amb un "3", se suma 8 al total de notes.

- Si hi ha un ítem valorat amb un "4", se suma 9,5 al total de notes.

Quan s'hagi acabat, s'observa el valor del total de notes i es divideix entre el nombre de notes totals posades (considerant que pot haver-hi casos en els quals hi hagi ítems que no siguin aplicables i, per tant, no s'hagin avaluat).

Es mira el nombre extret del càlcul detallat anteriorment i es comprova en quin rang està per atorgar una qualificació, considerant el següent:

- De 5 a menys de 6, la nota final és suficient (expressat com a SUF)

- De 6 a menys de 7, la nota final és suficient alt (expressat com a SUF+)

- De 7 a menys de 8, la nota final és notable (expressat com a NOT)

- De 8 a menys de 9, la nota final és notable alt (expressat com a NOT+)

- De 9 a 10, la nota final és excel·lent (expressat com a EXC)