En aquest espai trobaràs tot un seguit de recursos relacionats amb la Guia per al Seguiment i Avaluació del TFG.

- Eina web per al Seguiment i Avaluació del TFG (en remodelació)

- FAQs sobre la Guia de TFG-ESUP:

1. Per a què serveix aquesta Guia?

2. On puc trobar la Guia TFG completa?

3. El professorat hi té accés?

4. Com m'ajuda tenir aquesta Guia?

5. La rúbrica en (format web) calcula la que serà la qualificació final del TFG?

 

 

1. Per a què serveix aquesta Guia?

Aquesta Guia s'ha fet amb l'objectiu d'orientar i pautar tant el seguiment com l'avaluació (continua com final) dels Treballs Fi de Grau de l'ESUP. A més, a la Guia trobaràs informació rellevant sobre les qualificacions, hores de dedicació i parts bàsiques del TFG.

 

2. On puc trobar la Guia TFG completa?

A part de la versió web de la Guia disposes de la versió completa en pdf en l'e- repositori de la UPF (http://repositori.upf.edu/handle/10230/20036)

 

3. El professorat hi té accés?

I tant! A la Web USQUID, al bloc de "Recursos per a professorat" hi trobaràs, entre d'altres recursos, aquesta Guia. A més, la teniu disponible a l'Aula Global de l'assignatura TFG, juntament amb d'altra informació que es va actualitzant durant el curs (horari de les sessions amb el CRAI, dates del lliurament final de la memòria, etc.). Afegir que, durant les pròpies sessions amb el CRAI s'explica la Guia amb més detall.

 

4. Com m'ajuda tenir aquesta Guia?

Com a estudiant que es troba fent el TFG, et permet fer un seguiment del teu nivell d'assoliment de competències tant transversals com específiques mitjançant la rúbrica elaborada per la USQUID-ESUP. A part, i per a l'avaluació de competències específiques així com per a l'avaluació final del TFG, l'aplicació web ofereix un càlcul de la nota final del Treball. És molt recomanable que, a mesura que es vagi fent la tutorització del TFG estiguis informat del procés d'avaluació, així podràs reforçar aquells aspectes que ho requereixin sent conscient del progrés assolit i del teu propi aprenentatge.

 

5. La rúbrica en (format web) calcula la que serà la qualificació final del TFG? Com es fa aquest càlcul?

Sí, l'aplicació integra unes fórmules matemàtiques que permeten obtenir una aproximació a la nota final del TFG. Concretament el procés per a fer aquests càlculs es basa en el percentatge de les avaluacions en funció dels tres criteris clau:

- Moment: avaluació continua/final

- Agent: Tribunal/ tutor/a

- Tipus de competència: específica o transversal

La qualificació que ofereix la versió web està en format qualitatiu i, tal i com s'ha dit, es basa en la relació percentual especificada a la Guia. A continuació els condicionats de l'avaluació final:

Els càlculs de les competències es fan de manera independent en funció de si aquestes són transversals o especifiques.

Dins de cada bloc (T o E), es mira, nota per nota, quin és el rang entre l'escala emprada (1-4) considerant:

- Si hi ha algun ítem valorat amb un "1", la nota final que es mostra és "INS", independentment de la resta de notes.

- Si hi ha un ítem valorat amb un "2", es suma 5,5 punts a un total de notes.

- Si hi ha un ítem valorat amb un "3", es suma 8 a un total de notes.

- Si hi ha un ítem valorat amb un "4", es suma 9.5 a un total de notes.

Al finalitzar, s'observa el valor del total de notes i es divideix entre el número de notes totals posades (considerant que pot haver casos en que hi hagi ítems que no siguin aplicables i per tant no s'hagi avaluat).

Es mira el número extret del càlcul anteriorment detallat i es comprova en quin rang està per atorgar una qualificació, considerant:

- De 5 a menys de 6, la nota final és suficient (expressat com SUF)

- De 6 a menys de 7, la nota final és suficient alt (expressat com SUF+)

- De 7 a menys de 8, la nota final és notable (expressat com NOT)

- De 8 a menys de 9, la nota final és notable alt (expressat com NOT+)

- De 9 fins a 10, la nota final és Excel·lent (expressat com EXC)