Fundació mundial sense ànim de lucre, dedicada a millorar l'impacte positiudels programes governamentals vers la ciutadania. Reuneix als líders mundials per aprendre, intercanviar idees i inspirar-se mútuament per enfortir l'impacte públic de les seves organitzacions i de les polítiques que aquests impulsen, per tal que puguin seguir garantint la seva legitimitat. 

Persona responsable del projecte

El director executiu és Adrian Brown, amb més de 15 anys d’experiència treballant en el desenvolupament i transformació del govern a UK i internacionalment. 

Data inici

2015

País

Regne Unit

Principals reptes

En els darrers anys, sobretot a partir de la crisi financera, els governs es troben en un context en el que han de fer front a tot un seguit de factors per seguir desenvolupant la seva activitat de manera exitosa: la reducció dels fons disponibles, la necessitat de reduir el dèficit i la demanda de transparència i responsabilitat pública es conjuguen alhora amb la demanda per part de la ciutadania de que els governs utilitzin els fons que aporta la ciutadania de manera efectiva i eficient. Això pot arribar a provocar que les polítiques públiques mal pensades o que fracassen en la seva implementació, es tradueixin en una imatge negativa del govern per part dels ciutadans. En tal cas, es produeix una ‘bretxa d'impacte públic’, que impedeix que els governs puguin desenvolupar tot el seu potencial i oferir el millor servei a la ciutadania, i que aquesta el percebi com a tal, reduint la confiança i la legitimitat que aquesta atorga a les seves institucions. 

Solució plantejada

Construir un espai a través del qual generar, difondre i compartir coneixement en relació al impacte de les polítiques públiques. 

En què es concreta

Des del Center for Public Impact, han elaborat el que anomenen "The Public Impact Fundamentals", una base de coneixement que tracta de transmetre com els governs poden millorar els seus resultats de cara a la ciutadania. En aquesta, destaquen 3 elements clau per tal de millorar l’impacte public de les accions dels governs: la legitimitat -el recolzament en realitzar una política i la voluntat de voler assolir-la-, la política -la qualitat del disseny de les polítiques- i l’acció -com es tradueixen les polítiques a la realitat-. Exposen que en funció de com es conjuguin aquests 3 factors, es determinarà el valor de l’impacte de la seva activitat. Traslladant aquest coneixement als governs i ajudant a que aquests puguin aplicar-ho, se’ls ajuda a millorar el seu impacte i que, a més, puguin demostrar-lo vers la ciutadania i assolir així una major legitimitat. Alhora, comparteixen idees i bones pràctiques de tot el món, realitzen esdeveniments globals i taules rodones i reflecteixen en la seva plataforma web allò que funciona i els desafiaments als que cal fer front, a fi de poder ajudar així als governs i els actors amb qui aquests es relacionen a comprendre que funciona i per què.

Component emprenedor

Aquesta fundació sense ànim de lucre vinculada a The Boston Consulting Group que reuneix acadèmics, estudiants i organitzacions, que, observant  els dèficits que pateixen les insitucions per tal de prendre les decisions adequades i que aquestes siguin valorades per la ciutadania, decideixen col·laborar a fi de generar coneixement que ajudi a millorar la legitimitat dels governs, centrant-se sobretot en la millora de l’impacte de les actuacions d’aquests. No existeix prèviament una plataforma que ofereixi recursos similars. 

Caràcter innovador

D’una banda, elaboren una base de coneixement original, l’anomenada "The públic Impact Fundamentals". Tanmateix, constitueixen una recopilació de bones pràctiques en governs d’arreu del món, que serveix perquè altres puguin aprendre i millorar incorporant-t’ho a la seva activitat.

Valor afegit

El fet de poder aprendre a partir de les experiències d’altres governs així com les sinergies que es poden generar entre aquests, que poden tenir efectes més enllà dels objectius que es planteja aquest projecte. 

Projectes de futur i replicabilitat

Podrien constituir-se grups de treball més petits i intensius tant entre països de característiques similars com per tal de treballar temàtiques concretes aprofitant les relacions que s’estableixen a partir de comptar amb aquesta plataforma, fent extensiu a altres esferes l’espai de transferència de coneixement i pràctiques que s’ha establert.