L'assignatura optativa Introducció a la gestió pública: instruments d'anàlisi i millora es planteja com una introducció a l'Administració Pública i els seus àmbits fent èmfasi especial en facilitar a l'estudiant la comprensió del funcionament de les organitzacions públiques i la seva gestió.

Entre els àmbits considerats s'inclouen la seva estructura administrativa, la cultura organitzativa i la gestió dels seus recursos humans distingint entre la gestió de personal i la gestió de persones. Alhora, s'ofereix una primera visió de les polítiques públiques i serveis públics que ofereix l'administració especificant-ne les característiques d'una bona qualitat de prestació dels mateixos així com els diferents models d'implementació. Finalment, s'exposen diferents sistemes de col·laboració público-privada així com les noves tendències a l'administració amb la introducció del govern electrònic i el govern obert com a nous àmbits de transformació de les administracions públiques.

La metodologia d'ensenyament d'aquesta assignatura virtual es basa, d'una banda, en la participació activa de l'alumne en els espais de col·laboració (fòrums i debats) amb l'objectiu d'afavorir l'aprenentatge i facilitar la construcció col·lectiva de coneixement i, d'altra banda, en la realització d'activitats lectives de caràcter obligatori (exercicis i resolució de casos pràctics). Per tal de realitzar un seguiment del curs, el docent, a través d'una tutoria activa, ofereix orientació del recorregut formatiu, una guia del ritme de treball de l'alumnat i acompanyament en les activitats.

Accedeix a la guia docent completa AQUÍ