Plataforma on-line que té per objectiu promoure la conscienciació pública i la discussió sobre legislacions actuals o futures. Ofereixen a la ciutadania un accés fàcil a la legislació –tant la que ja s’aplica com la que està en procés d’elaboració- i proporcionen un model participatiu per recopilar les seves opinions o propostes vers aquesta. 

Persona responsable del projecte

Està impulsada per GovRight, un grup d’especialistes en tecnología, dret i polítiques que treballen per millorar la relació entre els governs, les organitzacions i els ciutadans.  

Data inici

2015

País

Estats Units

Principals reptes

En els darrers anys s’estan donant cada cop més importància a valors com la transparència o la participació ciutadana com a factors claus per tal d’assolir la legitimitat dels ciutadans vers les institucions. La legislació d’un país i una regió sovint es entesa com un instrument amb el compten únicament els governs, i que la ciutadania ha d'acceptar tal i com aquests ho estableixen. I en cas d’existir mecanismes de participació, aquests sovint resulten limitats o de difícil accés. Això pot suposar una deslegitimació de l'activitat dels governs, en tant que la ciutadania no se sent partícip de les ordres que regulen la seva vida. Cal establir vies de contacte i consulta cap als ciutadans per tal de, seguint amb les tendències de democratització abans esmentades, permetre de manera efectiva tenir en compte a la ciutadania i als diversos actors que composen la societat alhora de prendre decisions sobre un fet tant important com la normativa que els afecta directament en la seva vida diària. 

Solució plantejada

Legislation Lab buscar involucrar la ciutadania en el procés legislatiu, ja sigui permetent-li fer propostes legislatives així com esmenar les existents, generant un vincle entre ciutadania i governs.

En què es concreta

Una plataforma en la que es genera un intercanvi d’opinions continu sobre la legislació present i futura, en temps real, fet que resulta un tret distintiu d’aquesta iniciativa. Per tal de fer-ho, aquesta plataforma s’enfoca en tres pilars principals:

  • Els governs, a qui proporciona tecnologia, àmplia experiència i enteniment de les necessitats particulars de les institucions, siguin aquestes grans o petites.
  • Les organitzacions de la societat civil, per qui a més de ser un altaveu vers les seves demandes, suposa una plataforma per involucrar a la ciutadania en reformes legals significatives, amb suport tècnic i acompanyament segons sigui necessari.
  • Permet als activistes generar la seva pròpia iniciativa online gratuïta de reforma legal, de forma ràpida i sense necessitat de coneixements tècnics.

Component emprenedor

És una iniciativa que sorgeix d’un grup d’especialistes -que conformen alhora GovRight- que a partir d’una experiència concreta  que es va donar al Marroc, mitjançant una plataforma anomenada "reforme.me" decideixen emprendre aquest projecte i fer-ho extensiu a més regions.  

Caràcter innovador

Aprofita les noves tecnologies per tal d’assolir aquesta proximitat amb el ciutadà. S’empren com un mecanisme de contacte directe entre govern i ciutadania i supera així les limitacions que es poden trobar en els mecanismes de participació (en cas que hi hagi) tant presencials –que requereixen estar present en un moment determinat o que no sempre són de fàcil comprensió per tothom- o virtuals –ja que aquestes sovint queden diluïdes entre moltes altres temàtiques-. Resulta doncs una nova via per tal de respondre al repte que suposa la democratització de la legislació. 

Valor afegit

Permet que les institucions puguin gaudir de major legitimitat en tant que propicia la particpació de la ciutadania, permetent-la intervenir en els lleis que regulen la seva vida. 

Projectes de futur i replicabilitat

Podria dirigir-se cap a enfortir els aspectes relatius a la elaboració d’iniciatives legislatives per part de la ciutadania, dotant a qui ho demandi de majors recursos i recolzament, plantejant-se fins i tot com articular el procés d’elaboració en fases més avançades, acompanyant les persones i actors que ho vulguin dur a terme.