Consultora cooperativa que assessora organitzacions públiques i privades en tres àmbits diferenciats: la presa de decisions estratègiques a través del tractament i anàlisi de dades, la diagnosi d’opinió per tal de conèixer el perfil dels actors i organitzacions implicades en aquestes i la revitalització democràtica a través de l’avaluació de programes sobre diferents processos consultius afavorint també la rendició de comptes.

Persona responsable del projecte

Els fundadors del projecte són Joan Trias i Joan Manel Sanchez, ambdós amb més de 10 anys d’experiència dedicats a la recerca en Ciències Polítiques i Socials a la fundació Carles Pi i Sunyer.

Data inici

2014

País

Espanya

Principals reptes

En la societat actual, en constant procés de canvi, les organitzacions s’enfronten a un accés gairebé il·limitat de dades on el principal repte és disposar d’informació útil i precisa per al seu bon funcionament i presa de decisions. Així mateix, aquesta presa de decisions en les organitzacions sovint es caracteritza per una manca de participació tant dels membres que les conformen com de la ciutadania fruit de la inexistència d’espais, mecanismes i una estructura organitzativa que la possibiliten. En aquest sentit, l’equip de I-Labso també considera un problema rellevant el desconeixement dels diferents perfils d’actors implicats en aquest tipus de processos decisoris per part de les organitzacions i, en conseqüència, la desconnexió d’aquestes amb el seu entorn.

Solució plantejada

La creació d’una cooperativa que ofereix serveis de consultoria a organitzacions interessades en millorar la informació útil que disposen per a la presa de decisions estratègiques tot introduint espais horitzontals de treball que permetin l’intercanvi i detecció idees entre tots els membres de l’organització així com dels ciutadans. I-Labso creu en la importància  de connectar les organitzacions amb els seus socis, clients, treballadors, col·laboradors i també el ciutadà. Així doncs, promouen l’enfortiment de llaços dins i fora de les organitzacions, fet que requereix realitzar consultes i estudis d’opinió per tal de conèixer el perfil dels actors involucrats.

En què es concreta

Els serveis de consultoria que ofereixen s’agrupen en tres grans àrees:

  • Tractament i anàlisis de dades: Es dóna forma i sentit a les dades mitjançant el seu anàlisi; disseny d’indicadors per l’avaluació i la gestió de base de dades i la posterior generació d’informes. Aquesta informació s’ordena i es pot representar a través de la mapificació o infografies.
  • Estudis d’opinió: Permeten conèixer amb profunditat el perfil dels actors i organitzacions implicades.
  • Foment de la participació i presa de decisions: Es possibilita la rendició de comptes a través de l’avaluació de programes i s’implementen consultes sobre els diferents processos i pressupostos participatius.

Component emprenedor

És un projecte d’emprenedoria col·lectiu que promou un negoci d’assessorament basat en un model cooperatiu dedicat a la facilitar els processos democràtics i de presa de decisions a través de la investigació i desenvolupament experimental en ciències socials, així com la formació especialitzada en aquests àmbits.

Caràcter innovador

Es valen de tècniques d’investigació social que combinen amb la tecnologia per tal de treballar de manera interactiva i flexible afavorint una major rapidesa i baix cost. Tanmateix, treballen cercant nous processos i metodologies per tal desenvolupar serveis, productes i models originals que puguin donar resposta a les necessitats actuals cada vegada més complexes.

Valor afegit

Es tracta d’una consultora organitzada en base a un model d’economia social i solidària, propi del model cooperatiu, que aposta pel treball en xarxa i la cooperació.

Projectes de futur i replicabilitat

Tant el format de consultoria cooperatiu com la cartera de serveis prestat poden ser extensibles a altres realitats on es busqui enfortir les institucions a partir de la millora de la presa de decisions a través d’enriquir la informació que disposen i fer més participatiu el procés decisori.