Organització apartidaria, que promou l'enfortiment dels poders legislatius i la consolidació dels sistemes democràtics d'Amèrica Llatina a través del diàleg, la transparència i l'accés a la informació pública per part de la ciutadania. 

Persona responsable del projecte

La seva directora executiva, Maria Baron, ha treballat en organitzacions de la societat civil a Argentina i a l'estranger amb l'objecte de reduir les pràctiques antitètiques de legisladors i funcionaris públics. És membre fundadora de la Xarxa Llatinoamericana per la Transparència Legislativa i del Comitè Executiu del Open Government Partnership.

Data inici

2008

País

Argentina

Principals reptes

La creixent desafecció de la ciutadania vers les institucions genera un distanciament entre aquests. Per fer-hi front, cal establir mecanismes que ajudin a recuperar la confiança i sobretot impliquin a tots els actors que de manera directa o indirecta s’interrelacionen al voltant de les institucions i la seva activitat, per tal d’aconseguir l’enfortiment dels poders públics a través d’una major democratització d’aquests. Amb aquest fi, es detecta la necessitat de promoure una major transparència i accés a la informació en els poders legislatius, difondre informació legislativa d'interès públic, generar espais de diàleg que impulsin acords entre diferents actors socials i legisladors, propiciar la participació de la societat civil en l'activitat legislativa, encoratjar l'ús dels mecanismes de control entre els poders de l’Estat o desenvolupar eines tecnològiques que facilitin l'accés a la informació pública.

Solució plantejada

Directorio Legislativo és una organització que treballa per assolir poders legislatius representatius i transparents, que puguin exercir una funció de control sobre la resta de poders i que siguin capaços de rebre, canalitzar i donar resposta a allò que la ciutadania demanda.

En què es concreta

Perseguint aquest objectiu, el treball i els recursos que genera aquesta organització s’articulen en tres branques:

  • La transparència legislativa, a fi de generar bones pràctiques i facilitar l’accés a la informació pública dels poders legislatius, millorant els mecanismes institucionals i de legislació relatius a la transparència i la rendició de comptes.
  • La construcció de consensos, generant espais de diàleg a fi  de poder construir acords entre actors socials i legislatius i que d’aquesta manera es potenciï la participació de la societat civil en la activitat legislativa.
  • L’anàlisi polític en tant que valent-se del seus coneixements vers el sistema polític i legislatiu d’América Llatina, desenvolupen monitorejos i anàlisi fiables sobre el procés de formació de polítiques públiques i activitats legislatives.

Component emprenedor

És una organització apartidaria que sorgeix de la unió de diverses persones formades en els diversos àmbits de coneixement necessaris -com són les ciències polítiques, ciències jurídiques i la comunicació-  per tal de desenvolupar les iniciatives que composen aquest projecte i hi treballen de manera voluntària. 

Caràcter innovador

No existeix organització similar prèvia, si bé sovint es treballa per tal d’enfortir la ciutadania, en aquest cas el treball es dirigeix a millorar les pràctiques per part del poder legislatiu cap a la ciutadania, enfortint així el valor de la seva activitat. A més, utilitza la seva pàgina web com a eina difusora de la seva tasca i el coneixement que genera.

Valor afegit

Resulta una eina transversal, una solució integrada sobre tots els aspectes que poden suposar una millora cap al poder legislatiu que permet oferir una mirada externa i experta cap les institucions per tal de millorar la qualitat política i democràtica dels poders públics. 

Projectes de futur i replicabilitat

És un projecte enfocat en l’Amèrica Llatina, però que podria fer-se extensiu a altres regions del món on es detectés la necessitat d’enfortir els poders legislatius ja que es poden valdre de l’estructura i els coneixements generats fins al moment.