Atlas que reuneix i detalla un conjunt d’iniciatives d’innovació social impulsades per diferents institucions en àmbits diversos considerades exitoses per tal que es puguin replicar o servir d’inspiració per donar resposta a una gran varietat de problemàtiques socials en altres contextos.

Persona responsable del projecte

Està impulsada per Sozialforschungsstelle Dortmund, l’Institut Científic Central de la Technische Universität Dortmund.

 

Data inici

País

Alemania

Principals reptes

Tot i que l’interès polític i públic pel concepte d’innovació social ha anat creixent en els últims anys guanyant força en el debat científic internacional, en l’actualitat encara pren innombrables aproximacions i presenta una gran varietat d'històries d'èxit. Aquest fet, fa palès l’enorme complexitat dels reptes als quals s'enfronten les societats modernes i la creació dels mecanismes per abordar-los. Tot i aquesta complexitat, les institucions de regions diverses sovint han d’abordar problemàtiques socials similars pel que resultaria de gran interès aplegar el coneixement existent respecte aquestes. Amb aquest fi, Atlas of Social Inovation ha identificat la necessitat de compartir i aprofitar aquest coneixement per tal de connectar als seus responsables i així perfeccionar les iniciatives que donen resposta a unes demandes socials cada vegada més àmplies.

Solució plantejada

Creació d’un catàleg de projectes d’innovació social que suposa un recull a nivell mundial i proporciona una visió general i diversa del propi concepte on es pot afegir i compartir possibles solucions als reptes socials als que s’enfronten les societats actuals ajudant a promulgar el canvi social.

En què es concreta

El projecte està composat d’una banda, per un Atlas amb estudis sobre innovació social i un extens recull de bones pràctiques en aquest àmbit i, d’altra banda, per un mapa interactiu global on s’ubica on va néixer el projecte d’innovació social i, a través d’una fitxa informativa, s’especifica, entre d’altres, les persones que el varen iniciar i altres actors implicats en el procés de desenvolupament.

Component emprenedor

La iniciativa sorgeix d’un grup d’acadèmics amb inquietuds sobre l’incipient àmbit de coneixement de la Innovació Social pel que desenvolupen un projecte que aborda i clarifica el propi concepte i en detallen projectes exitosos que s’hi podrien emmarcar a mode de banc de bones pràctiques.

Caràcter innovador

Esdevé un projecte pioner que treballa amb la noció d’Innovació en l’àmbit social i es val de la tecnologia per agregar, mapificar i compartir les diferents experiències que obren camí per al sorgiment d’altres.

Valor afegit

 

Atlas of Social Innovation permet reunir els principals experts per oferir una nova intel·ligència sobre la diversitat d'Innovació Social i així crear un dipòsit de coneixement per a una comunitat creixent de professionals, responsables polítics i investigadors.

Projectes de futur i replicabilitat

És una iniciativa susceptible de ser reproduïda en altres contextos tot i que ja suposa un recull a nivell mundial.