Olga Esteve

Docent > Investigadora en docència > Formadora de docents

Olga Esteve Ruescas ha estat Professora, des de 1995 fins al 2015, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, on es va incorporar a l'equip del professorat responsable de la llengua alemanya en la Facultat de Traducció i Interpretació. Anteriorment, entre 1980 i 1995, va ser professora d'alemany com a llengua estrangera a l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona-Drassanes.

Com a experta en l’ensenyament-aprenentatge de la llengua alemanya, la seva activitat docent a la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF s’ha centrat en tres tasques crucials: planificar el contingut de les assignatures d’alemany LE, segons els corresponents nivells; proposar i implantar una metodologia didàctica innovadora i eficaç; i dinamitzar l’equip docent. Ha estat la coordinadora del projecte d’autoaprenentatge de les cinc llengües del currículum d’aquesta Facultat (consistent en una plataforma virtual a disposició de l’alumnat) i directora de la seva Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docents (USQUID). També ha organitzat durant diversos anys les Jornades de coordinació de la docència en aquest centre.

Docent > Investigadora en docència > Formadora de docents

Doctora en Ciències de l'Educació, la seva línia principal de recerca s'enclava en el marc de la recerca educativa i més concretament en l'àmbit dels processos d'aprenentatge de llengües segones, estrangeres i addicionals. Investiga especialment l'aprenentatge autorregulat, el foment de la consciència lingüística, el tractament integrat de llengües i l'aprenentatge d’idiomes des de la mirada competencial i plurilingüe. És membre fundador del grup de recerca consolidat GR@EL de la Universitat Pompeu Fabra, on centra la seva atenció en la recerca sobre processos d'aprenentatge i ensenyament de llengües.

Ha coordinat el grup espanyol dins del projecte europeu Comenius MuViT (Multilingual Virtual Talking Books). Ha estat també la investigadora principal de projectes de recerca estatals competitius (Pla Nacional I+D): projecte DEICOMECU (HUM2004-01923/FILO - Diseño y estudio de la incidencia de instrumentos para el desarrollo de la competencia estratégica en el aprendizaje de lenguas extranjeras en contexto universitario, 2004-2007) i projecte DEMODICOP (EDU 2012-38452 - Diseño y experimentación de un modelo didáctico para el fomento de la competencia plurilingüe en la enseñanza de lenguas extranjeras, 2013-2015). Així mateix, ha coordinat, juntament amb Jakob Melief (Universidad de Utrecht), el projecte europeu COMENIUS 2.1 Aprendre en i a través de la pràctica: Professionalització dels futurs professors europeus mitjançant l'aprenentatge reflexiu (106150-CP-1-2002-1-NL, 2003-2005).

Docent > Investigadora en docència > Formadora de docents

L'experiència europea desenvolupada a l’esmentat projecte COMENIUS 2.1 i els resultats de recerca dels projectes dirigits els ha aplicat Olga Esteve en la millora de la pràctica docent a l'aula i en la formació del professorat. En aquest sentit, ha assessorat durant anys a grups de treball interessats a incorporar a les seves aules una aproximació plurilingüe i autonomitzadora a l'aprenentatge de llengües a través del Portafoli europeu de les llengüesPEL. També el projecte "La pràctica reflexiva" (2004-2012) mostra l'impacte de la seva recerca en diversos contextos. Al Departament d'Ensenyament de Catalunya (GenCat) ha coordinat la formació permanent d'uns 10.000 docents de tot el sistema català (infantil, primària, secundària, adults) en innovació docent, transferència del coneixement i desenvolupament professional, 15 tècnics de la GenCat i uns 200 formadors de gairebé totes les àrees (llengua, matemàtiques, ciències, TIC, tecnologia), de tot el territori català.

Aquest mateix model l’ha aplicat  en altres departaments d’ensenyament de comunitats autònomes, com ara el Govern Balear, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Navarra i la Junta de Andalucía. La seva col·laboració amb HABE (“Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea”, en català: “Organització per a l’Alfabetització i la Reeuskaldunització d’Adults”) n’és un altre exemple. El portal IRASKABIL per al desenvolupament professional dels docents de llengües recull algunes de les aportacions d’Esteve. Així mateix, la sèrie IFB-IRAKASLEEN FORMAZIORAK BIDEO-SAILA (una video-col·lecció per a la formació del professorat) conté diversos documents amb aportacions seves. També ha col·laborat de forma periòdica en nombroses activitats de formació de professorat de llengües organitzades per l’Instituto Cervantes en col·laboració amb la Consejería de Educación de la Embajada de España, a Alemanya sobretot.

Actualment impulsa les activitats del grup GRAULA, Grup de Recerca a l'AULA d’Escoles Oficials d’Idiomes. Col·labora en les activitats de recerca de dos projectes I+D: projecte ECODAL (EDU2016-75874-P (AEI/FEDER, UE), 2017-2019) sobre avaluació de la competència discursiva d’aprenents adults plurilingües; i projecte Estudio exploratorio del impacto del Enfoque Plurilingüe Integrador (EPI) en centros educativos como modelo orientativo para el profesorado en el aprendizaje de lenguas adicionales (FFI2015-6374R, 2016-2018).