Àmbit de recerca: 

Com a grup de recerca reconegut per la Universitat Pompeu Fabra, Nexus (Nexes entre ciència, cultura, política, religió i societat) es va constituir l'any 2016 com a resultat de l'interès dels seus membres en promoure un autèntic diàleg entre les disciplines dedicades a l'estudi de la història i la cultura.

L'àmbit d'investigació del grup gira, per tant, a l'entorn dels nexes històrics entre, d'una banda, el desenvolupament de les ciències, la cultura i el saber i, de l'altra, les continuïtats, canvis i ruptures en tots els àmbits de l'actuació social. Cronològicament, considerem un interval temporal ampli que abasta des de l'Edat Mitjana -passant per la Moderna i la Contemporània- fins a l'actualitat. El grup s'interessa pels efectes de la ciència, la tecnologia, la cultura i el saber en totes les dimensions del canvi social i històric, i particularment pels seus vincles amb l'exercici de poder. Particular interès es dedica a les relacions transculturals i perspectives transnacionals.

Nexus proposa un concepte de ciència, cultura i saber que permeti superar la divisió tradicional entre ciències naturals i ciències humanes, englobant de manera integrada totes les esferes de el coneixement, incloent el món de les idees, les ideologies i les religions i les seves manifestacions literàries. El grup defensa un enfocament transdisciplinar capaç d'integrar les perspectives de la història, la història de la ciència, de la literatura, la sociologia i l'antropòlegia. Especial atenció mereixen l'anàlisi de les fonts primàries, sobretot literàries i visuals, i les implicacions culturals que es deriven dels processos d'innovació i tradició. Considera la perspectiva de gènere en les seves recerques. Fomenta el desenvolupament de les humanitats digitals. 

El grup es concep com una plataforma ideal per a la integració d'investigadors en formació i en fase d'especialització, als quals ofereix un entorn de discussió teòrica i metodològica fonamental per emprendre estudis sobre aspectes vinculats a les temàtiques objecte de l'interès de el grup. Igualment, se'ls ofereix la possibilitat de dissenyar activitats de discussió i debat científics (tallers, trobades, etc.) i la confecció de futurs projectes d'investigació competitius.

 

Línies de recerca: 

 

• Incidència del progrés de la ciència i la cultura a les transformacions socials
• Vincles entre ciència i cultura i l'exercici de poder
• Relacions transculturals
• Cooperació de les ciències naturals i les ciències humanes en la generació de coneixement
• Relació de la ciència i la cultura amb les idees, les ideologies i les religions
• Contribució de la ciència, la cultura i la literatura a el desenvolupament de les identitats
• Diplomàcia cultural i científica, i les seves manifestacions literàries
• Estudis de gènere relacionats amb els àmbits esmentats
• Evolució tecnològica i transformació de la societat
• Ciència, cultura i sostenibilitat
• Desenvolupament conceptual i instrumental de les Humanitats Digitals per a la recerca i transferència en els àmbits esmentats

Els investigadors principals de Nexus participen, a més, en altres grups específics de les seves respectives especialitats, enriquint la visió interdisciplinar del grup que aquí s'exposa

Ámbito de investigación:


Como grupo de investigación reconocido por la Universidad Pompeu Fabra, Nexus (Nexos entre ciencia, cultura, política, religión y sociedad) se constituyó en el año 2016 como resultado del interés de sus miembros en promover un auténtico diálogo entre las disciplinas dedicadas al estudio de la historia y la cultura.
El ámbito de investigación del grupo gira, por tanto, en torno a los nexos históricos entre, por un lado, el desarrollo de las ciencias, la cultura y el saber y, por otro, las continuidades, cambios y rupturas en todos los ámbitos de la actuación social. Cronológicamente, consideramos un intervalo temporal amplio que abarca desde la Edad Media -pasando por la Moderna y la contemporánea- hasta la actualidad. El grupo se interesa por los efectos de la ciencia, la tecnología, la cultura y el saber en todas las dimensiones del cambio social e histórico, y particularmente por sus vínculos con el ejercicio de poder. Particular interés se dedica a las relaciones transculturales y perspectivas transnacionales.

Nexus propone un concepto de ciencia, cultura y saber que permita superar la división tradicional entre ciencias naturales y ciencias humanas, englobando de forma integrada todas las esferas del conocimiento, incluyendo el mundo de las ideas, las ideologías y las religiones y sus manifestaciones literarias. El grupo defiende un enfoque transdisciplinar capaz de integrar las perspectivas de la historia, la historia de la ciencia, de la literatura, la sociología y la antropología. Especial atención merecen el análisis de las fuentes primarias, sobre todo literarias y visuales, y las implicaciones culturales que se derivan de los procesos de innovación y tradición. Considera la persoectiva de género en sus investigaciones. Fometa el desarrollo de las humanidades digitales.

El grupo se concibe como una plataforma ideal para la integración de investigadores en formación y en fase de especialización, a los que ofrece un entorno de discusión teórica y metodológica fundamental para emprender estudios sobre aspectos vinculados a las temáticas objeto del interés de el grupo. Igualmente, se les ofrece la posibilidad de diseñar actividades de discusión y debate científicos (talleres, encuentros, etc.) y la confección de futuros proyectos de investigación competitivos.

 

Líneas de investigación:


• Incidencia del progreso de la ciencia y la cultura en las transformaciones sociales
• Vínculos entre ciencia y cultura y el ejercicio de poder
• Relaciones transculturales
• Cooperación de las ciencias naturales y las ciencias humanas en la generación de conocimiento
• Relación de la ciencia y la cultura con las ideas, las ideologías y las religiones
• Contribución de la ciencia, la cultura y la literatura a el desarrollo de las identidades
• Diplomacia cultural y científica, y sus manifestaciones literarias
• Estudios de género relacionados con los ámbitos mencionados
• Evolución tecnológica y transformación de la sociedad
• Ciencia, cultura y sostenibilidad
• Desarrollo conceptual e instrumental de las Humanidades Digitales para la investigación y transferencia en los ámbitos mencionados
Los investigadores principales de Nexus participan, además, en otros grupos específicos de sus respectivas especialidades, enriqueciendo la visión interdisciplinar del grupo que aquí se expone

Research field:


As a research group recognized by Pompeu Fabra University, Nexus (Links between science, culture, politics, religion and society) was set up in 2016 as a result of the interest of its members in promoting a genuine dialogue between disciplines dedicated to the study of history and culture.
The group's field of research therefore revolves around the historical links between, on the one hand, the development of science, culture and knowledge and, on the other, the continuities, changes and ruptures in all areas of social action. Chronologically, we consider a wide time interval that spans from the Middle Ages - through the Modern and Contemporary - to the present. The group is interested in the effects of science, technology, culture and knowledge in all dimensions of social and historical change, and particularly in its links to the exercise of power. Particular interest is devoted to cross-cultural relations and transnational perspectives.

Nexus proposes a concept of science, culture and knowledge that allows to overcome the traditional division between natural sciences and human sciences, encompassing in an integrated way all spheres of knowledge, including the world of ideas, ideologies and religions and their manifestations. literary. The group advocates a transdisciplinary approach capable of integrating the perspectives of history, history of science, literature, sociology, and anthropology. Special attention deserves the analysis of primary sources, especially literary and visual, and the cultural implications that derive from the processes of innovation and tradition. The research takes into account the gender perspective. It encourages the developmetn of the dugutal humanities.

The group is conceived as an ideal platform for the integration of researchers in training and in the specialization phase, to whom it offers a fundamental theoretical and methodological discussion environment to undertake studies on aspects related to the topics of interest. the group. They are also offered the possibility of designing scientific discussion and debate activities (workshops, meetings, etc.) and the preparation of future competitive research projects.

 

Research lines:


• Incidence of the progress of science and culture on social transformations
• Links between science and culture and the exercise of power
• Cross-cultural relations
• Cooperation of natural sciences and human sciences in the generation of knowledge
• Relationship between science and culture with ideas, ideologies and religions
• Contribution of science, culture and literature to the development of identities
• Cultural and scientific diplomacy, and its literary manifestations
• Gender studies related to the areas mentioned
• Technological evolution and transformation of society
• Science, culture and sustainability
• Conceptual and instrumental development of the Digital Humanities for research and transfer in the areas mentioned
Nexus principal investigators also participate in other specific groups in their respective specialties, enriching the interdisciplinary view of the group set out here.