Àmbit de recerca: 

L'àmbit de recerca de grup són els nexes històrics entre, d'una banda, el desenvolupament de les ciències i la cultura i, de l'altre, el canvi social en tots els seus àmbits. Cronològicament, considerem un lapse ampli que abasta, principalment, des de les edats mitjana, a la moderna i la contemporània fins a l'actualitat. El concepte de ciència i cultura que emprem vol superar la divisió tradicional entre ciències naturals i ciències humanes englobant  de manera integrada totes les esferes del coneixement, incloent el món de les idees, les ideologies i les religions. El grup s'interessa pels efectes de la ciència, la tecnologia i la cultura en totes les dimensions del canvi social, però particularment pels seus vincles amb l'exercici del poder. Prestem atenció a les relacions tranculturals i les perspectives transnacional. Advoquem  per un enfocament transdisciplinar, que integri les perspectives d'historiadors, historiadors de la ciència, sociolègs, antropòlegs i altres quan s'escaigui. 

Línies de recerca:

  • Incidència del progrés de les ciències i la cultura en el canvi social
  • Evolució tecnològica i transformació de la societat
  • Energia i societat
  • Ciència, cultura i sostenibilitat
  • Vincles entre ciència i cultura i exercici del poder
  • Relacions transculturals
  • Cooperació de les ciències naturals i les ciències humanes en el coneixement
  • Relació de ciència i cultura amb el món de les idees, les ideologies i les religions
  • Contribució de la ciència i la cultura al desenvolupament d' identitats
  • Diplomàcia cultural i científica