Presentació Presentació

Consulteu la presentació de la sessió informativa de l'especialitat

L'objectiu d'aquesta especialitat del màster és formar professors per a les assignatures d'anglès als centres d'educació secundària obligatòria i batxillerat, centres de formació professional i escoles d'idiomes oficials. Els alumnes adquiriran una gran base teòrica i practicaran un ampli ventall d'habilitats per poder afrontar amb èxit els reptes d'ensenyar anglès en els centres d'educació secundària del nostre país.

El màster dóna una àmplia visió de l'ensenyament d'anglès com a llengua estrangera en l'educació secundària. Des de les teories fonamentals de la psicologia, la lingüística aplicada i la pedagogia fins a les tendències del futur en mètodes docents, materials pedagògics i usos de la llengua, ensenyarem els nostres alumnes com ser un professor bo avui i com arribar a ser un professor excel·lent en el futur.

Les pràctiques, que es fan bàsicament durant el segon trimestre, estaran molt ben tutoritzades, tant per un professor de la UPF/UOC com per un professor del centre de pràctiques (mentor). A través d'observacions i discussions al llarg del període de pràctiques, l'alumne rebrà informació, consells, ajuda i suport per anar millorant progressivament les seves tècniques docents i la seva gestió de l'aula.

També tindrà una bona tutorització en l'elaboració del seu treball de fi de màster. Aquest treball serà un document en el qual es desenvolupa en profunditat un tema escollit per l'alumne. En diferents moments del pràcticum, l'alumne treballarà aspectes d'aquest tema dintre de l'aula, i la memòria de la seva experiència en el centre de pràctiques serà un component d'aquest document; però el treball final serà molt més enriquidor per a l'alumne. Tot el procés de crear aquest document, des de la tria del tema fins al redactat final, es farà amb els consells i la supervisió del tutor universitari.

S'han escollit instituts amb programes innovadors, programes en línia amb les tendències educatives en llengua estrangera més actuals, com AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts Curriculars i Llengua), en què assignatures com ciències naturals o socials s'imparteixen en la llengua estrangera.

A més a més, el màster tindrà un fort component de tecnologia d'informació i comunicació (TIC). És una altra tendència de futur en l'educació secundària, com es pot veure amb el foment de llibres electrònics per part del Departament d'Ensenyament, la creixent presència d'ordinadors i connexions d'ADSL i Wi-Fi en cada aula en lloc de només a les aules d'informàtica, i l'ús de Moodle, blocs i altres eines en les tasques que fan els alumnes fora de l'escola. Els alumnes veuran les TIC com a professors (aprenent a aplicar diferents tecnologies i programaris a l'aula) i com a alumnes (cursant assignatures completament o parcialment en línia a través de la UOC).