Presentació Presentació

Especialitat en extinció: a partir del curs 2021-2022 ja no s'oferta

Consulteu la presentació amb la informació general de l'especialitat

L'objectiu d'aquesta especialitat del màster és formar professors per a les assignatures d'anglès als centres d'educació secundària obligatòria i batxillerat, centres de formació professional i escoles d'idiomes oficials. Els alumnes adquiriran una bona base teòrica i desenvoluparan un ampli ventall d'habilitats per poder afrontar amb èxit els reptes d'ensenyar anglès en els centres d'educació secundària del nostre país.

El màster dóna una àmplia visió de l'ensenyament d'anglès com a llengua estrangera en l'educació secundària. Des de les teories fonamentals de la psicologia, la lingüística aplicada i la pedagogia fins a les tendències del futur en mètodes docents, materials pedagògics i usos de la llengua, ensenyarem els nostres alumnes com ser uns bons docents avui i com arribar a ser uns docents excel·lents en el futur.

Les pràctiques, que es en dues fases (novembre-desembre i febrer-abril) , estaran molt ben tutoritzades, tant per un membre del professorat de la UPF/UOC com per un/a professor/a del centre de pràctiques (mentor/a). A través d'observacions i discussions al llarg del període de pràctiques, l'estudiant rebrà informació, consells, ajuda i suport per anar millorant progressivament les seves tècniques docents i la seva gestió de l'aula.

També tindrà una bona tutorització en l'elaboració del seu treball de fi de màster. Aquest treball serà un document en el qual es desenvolupa en profunditat un tema escollit per l'estudiant. En diferents moments del pràcticum, l'estudiant treballarà aspectes d'aquest tema dintre de l'aula, i la memòria de la seva experiència en el centre de pràctiques serà un component d'aquest document; però el treball final serà molt més enriquidor per a l'estudiant. Tot el procés de crear aquest document, des de la tria del tema fins al redactat final, es farà amb els consells i la supervisió del tutor/a universitari.

D'acord amb les directrius actuals de la comissió de treball de les diferents Universitats i el Departament d'Educació, s'escolliran els centres més adients per fer les pràctiques (centres de referència), sempre escoltant les necessitats dels estudiants.
 
Cap estudiant podrà triar un centre de pràctiques on hagi estat o estigui vinculat personal o professionalment, però si que podrà triar el més adient de la llista de centres formadors de referència.
 
En principi, tant el Practicum (amb la seva seqüència didàctica) com el TFM, es faran per parelles.
 

El Master segueix la metodologia de l'ensenyament competencial de l'actual currículum català, tot guiant la Seqüència Didàctica del futur professorat cap a l'ensenyament per tasques (TBLT).