Es tracta d’un màster que té com a objectiu principal proporcionar la formació pedagògica i didàctica necessària que faciliti la professionalització per a exercir la docència en l’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació professional i Ensenyament d’idiomes.  

Volem formar professionals altament competents per afrontar el reptes actuals de l’educació secundària, reflexius vers la seva pràctica, apoderats per dur a terme pràctiques docents innovadores i capaços de treballar col·laborativament en equips docents. Per això oferim un programa orientat al desenvolupament professional dels estudiants. Partim de contextos reals per desenvolupar les competències clau dels i les docents, a través de l’aprenentatge basat en projectes i altres models d’aprenentatge avançat. El programa s’estructura en els següents àmbits competencials:

 

 

Sortides professionals

Aquest màster constitueix un requisit per a l'accés a la professió docent en els diferents nivells de l'educació secundària, en centres públics i privats.

Destinataris

El perfil dels estudiants del Màster son graduats procedents dels diferents àmbits de coneixement de les especialitats que es cursen (ciències naturals, anglès, orientació educativa i formació i orientació laboral). 

El màster s'adreça a estudiants que ja tenen un doctorat, una enginyeria, una arquitectura, una llicenciatura, una diplomatura o un títol de grau superats i que vulguin ser professors d'ensenyaments secundaris (ESO, batxillerat i formació professional).

Per les especificitats del títol, és convenient que els futurs estudiants:

- Estiguin interessats en l'ensenyament.

- Tinguin prou coneixements en les matèries pròpies de l'especialitat que vulguin cursar.

- Tinguin interès en la cultura, entesa en el sentit més ampli i comprensiu.

- Tinguin interès i facilitat en la comunicació interpersonal i en el lideratge de grups.

- Tenir interès i hagin participat en projectes d'intervenció social, socioeducatius o d'altres, principalment orientats a l'adolescència i la joventut.

- Tinguin coneixement i facilitat en l'ús de les llengües estrangeres.

Especialitats que s’ofereixen

Idiomes

  • Especialitat d'Anglès:

    • Mòdul 1: s'imparteix on-line i es fa servir el català com a llengua vehicular. Pot fer-se ús de textos en castellà i anglès.

    • Mòduls 2 (especialitat docent) i 3 (pràcticum i TFM): la llengua vehicular és l'anglès. Pot fer-se ús de textos en castellà i català. 

  • Especialitats de Ciències Naturals, Formació i Orientació Laboral i Orientació Educativa: la llengua vehicular és el català. Pot fer-se ús de textos en castellà i anglès.

Títol en superar els estudis

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Oberta de Catalunya. Link al RUCT