PROVA PILOT DE CAPACITACIÓ

Els dies 31 de setembre i dimarts i dimecres 1 i 2 d'octubre, es realitzarà el pilotatge de la futura prova de capacitació de l'especialitat d'Anglès del Màster de Secundària.

La prova per al curs 2019-2020 no és obligatòria, però sí molt recomanable perquè ajudarà a l'estudiant a conèixer les competències que ha de treballar més a fons per ser un bon professor d'anglès.

Característiques de la prova: els estudiants als què els hi hagin assignat plaça per cursar l'especialitat d'Anglès del Màster de Secundària UPF-UOC seran convocats en grups de tres entre el 30 de setembre i el 2 d'octubre (l'horari i aula s'idicaran en el missatge que rebran de la secretaria del màster).

  1. Prova escrita: redacció individual de cada estudiant d'un text argumentatiu.
  2. Prova oral: enregistrament en vidio d'un grup de discussió de tres estudiants.

Horaris durant el curs

L'horari de l'especialitat d'Anglès és de 16.00 a 20.00 de dilluns a divendres. Cliqueu l'enllaç per consultar els HORARIS (poden haver-hi algunes modificacions abans de començar el curs 2019-2020).

Els estudiants de temps parcial:

  • 1r curs acadèmic: heu de cursar les assignatures on-line del mòdul de Fonaments i heu de consultar als horaris la docència de les assignatures Complements per la formació disciplinar en llengua anglesa (CFP) i Fonaments de l'aprenentatge i ensenyament de la llengua anglesa (FAE).
  • 2n curs acadèmic: heu de consultar als horaris la docència de l'assignatura Disseny d'entorns de l'aprenentatge innovadors i iniciació a la investigació educativa en llengua anglesa (DEIA) i els períodes de Pràctiques en centre educatiu i els seminaris del Treball Fi de Màster.

Inici dels mòduls presencials: 

  • 3 d'octubre del 2019: a les 16.00 hores sessions informatives d'inici de cada especialitat i a les 18.00 hores Lliçó Inaugural.
  • A partir del 7 d'octubre: inici de la docència presencial de cada especialitat. Les classes presencials de l'especialitat d'anglès es fan al Campus de la Ciutadella.

​IMPORTANT: la presencialitat és exigible en un 85% per superar cada matèria de l'especialitat.

Inici dels mòduls on-line:

  • 16 d'octubre del 2019: inici de les classes del mòdul 1 de Fonaments que imparteix la UOC on-line (15 crèdits) i que es cursen simultàniament a les classes presencials. 

Calendari del pràcticum

Durant els períodes del pràcticum no hi ha docència presencial a la tarda.

  • Primera fase (observació i intervenció acompanyada): del 18 de novembre al 6 de desembre del 2019.
  • Segona (intervenció autònoma) del 24 de febrer al 17 d'abril del 2020 (vacances de Setmana Santa del 6 al 10 d'abril).