Temps complet i temps parcial Temps complet i temps parcial

Els estudiants que facin el màster a temps complet han de matricular totes les assignatures (60 crèdits). Els estudiants que s'acullin a la modalitat de temps parcial hauran de matricular les assignatures que indica el pla per al primer curs acadèmic (30 crèdits). Al següent curs acadèmic es matricularan dels 30 crèdits restants. Podeu consultar les assignatures del Pla d'estudis a la taula que trobareu més avall.

Avaluació

L'avaluació de totes les assignatures és continuada, té un fort component formatiu i té en compte la participació activa a les sessions, treballs en grup, tasques d’aula, tasques de treball a casa i el lliurament i presentació/defensa pública del Treball Fi de Màster que tindrà lloc al mes de juny. D’altra banda, en tot allò que es tindrà en compte en el procés d’avaluació esdevé requisit que l’estudiant tingui un nivell de competència comunicativa avançada en anglès (al voltant de la franja C2 del MECR).

Idioma vehicular

  • Mòdul 1 (Fonaments de l'Educació Secundària): català. Pot fer-se ús de textos en castellà i anglès.
  • Mòduls 2 (especialitat docent) i 3 (pràcticum i TFM): anglès. Pot fer-se ús de textos en català i castellà.

Pràctiques en centre educatiu

La durada de les pràctiques és d'unes 250 hores repartides entre els tres trimestres del curs acadèmic. Les pràctiques s'han de cursar en centres de Catalunya acreditats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la universitat és la responsable de l’assignació de centres. L'horari dels centres de pràctiques és majoritàriament de matí; en el cas de les escoles oficials d’idiomes i els centres de formació d’adults l’horari pot estar més concentrat a les tardes. Durant els períodes de pràctiques no hi haurà docència presencial a la universitat.

Pla d'estudis

1r curs acadèmic temps parcial
Mòdul Codi UPF/Codi UOC Assignatura Crèdits 1r semestre Crèdits 2n semestre
 

1. Fonaments de l'Educació Secundària (UOC on-line)

32510
M5.038
Projecte desenvolupament, aprenentatge i educació 5 0
32437
M5.039
Projecte societat, família i educació: processos i contextos 5 5

2. Especialitat Docent (UPF-presencial)

 

31273

Complements per la formació disciplinar en llengua anglesa

2,5 2,5
32440

Fonaments de l'aprenentatge i ensenyament de la llengua angles (AP1 i IDE)

5 5

 

2n curs acadèmic temps parcial
Mòdul Codi UPF Assignatura Crèdits 1r semestre Crèdits 2n semestre

2. Especialitat docent (UPF presencial)

 

32441

Disseny d'entorns de l'aprenentatge innovadors i iniciació a la investigació educativa en llengua anglesa (AP3 i IDE)

5 5

3. Pràcticum (presencial centre educatiu)

 

32017 Pràctiques en centre educatiu AN 7 7
32021 Treball final de màster AN 1 5