Temps complet i temps parcial Temps complet i temps parcial

Els estudiants que facin el màster a temps complet han de matricular totes les assignatures (60 crèdits). Els estudiants que s'acullin a temps parcial hauran de matricular les assignatures que indica el pla per al primer curs acadèmic (30 crèdits). Al següent curs acadèmic es matricularan els 30 crèdits restants. Consulteu les assignatures del Pla d'estudis a la taula que trobareu a sota i els horaris.

Avaluació

L'avaluació de totes les assignatures és continuada, no hi han exàmens presencials, excepte la presentació del Treball Fi de Màster que tindrà lloc un dia del mes de juny al campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra

Idioma vehicular

  • Mòdul 1 de fonaments: català. Pot fer-se ús de textos en castellà i anglès.
  • Mòduls 2 (especialitat docent) i 3 (pràcticum i TFM): anglès. Pot fer-se ús de textos en català i castellà.

Pràctiques en centre educatiu

La durada de les pràctiques és d'unes 250 hores repartides entre els tres trimestres del curs acadèmic. Les pràctiques s'han de cursar en centres de Catalunya acreditats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  L'horari dels centres de pràctiques és majoritàriament de matí. Durant els períodes de pràctiques no hi haurà docència presencial en horari de tarda.

 

Pla d'estudis
1r curs acadèmic temps parcial
Mòdul Codi UPF/Codi UOC Assignatura Crèdits 1r semestre Crèdits 2n semestre
 

1. Fonaments de l'Educació Secundària (UOC on-line)

32510
M5.038
Projecte desenvolupament, aprenentatge i educació 5 0
32437
M5.039
Projecte societat, família i educació: processos i contextos 5 5

2. Especialitat Docent (UPF-presencial)

 

31273

Complements per la formació disciplinar en llengua anglesa

Vídeo d'introducció de l'assignatura

2,5 2,5
32440

Fonaments de l'aprenentatge i ensenyament de la llengua angles (AP1 i IDE)

Vídeo d'introducció de l' assignatura

5 5

 

2n curs acadèmic temps parcial
Mòdul Codi UPF Assignatura Crèdits 1r semestre Crèdits 2n semestre

2. Especialitat docent (UPF presencial)

 

32441

Disseny d'entorns de l'aprenentatge innovadors i iniciació a la investigació educativa en llengua anglesa (AP3 i IDE)

 Vídeo d'introducció de l'assignatura

5 5

3. Pràcticum (presencial centre educatiu)

 

32017 Pràctiques en centre educatiu AN 7 7
32021 Treball final de màster AN 1 5