Temps complet i temps parcial

Els estudiants que facin el màster a temps complet han de matricular totes les assignatures (60 crèdits). Els estudiants que s'acullin a la modalitat de temps parcial hauran de matricular les assignatures que indica el pla per al primer curs acadèmic (30 crèdits). Al següent curs acadèmic es matricularan dels 30 crèdits restants. Podeu consultar les assignatures del Pla d'estudis a la taula que trobareu més avall.

Avaluació

L'avaluació de totes les assignatures és continuada, té un fort component formatiu i té en compte la participació activa a les sessions, treballs en grup, tasques d’aula, tasques de treball a casa i el lliurament i presentació/defensa pública del Treball Fi de Màster que tindrà lloc al mes de juny. D’altra banda, en tot allò que es tindrà en compte en el procés d’avaluació esdevé requisit que l’estudiant tingui un nivell de competència comunicativa avançada en anglès (al voltant de la franja C2 del MECR).

Idioma vehicular

  • Mòdul 1 (Fonaments de l'Educació Secundària): català. Pot fer-se ús de textos en castellà i anglès.

  • Mòduls 2 (especialitat docent) i 3 (pràcticum i TFM): anglès. Pot fer-se ús de textos en català i castellà.

Pràctiques en centre educatiu

La durada de les pràctiques és d'unes 250 hores repartides entre els tres trimestres del curs acadèmic. Les pràctiques s'han de cursar en centres de Catalunya acreditats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la universitat és la responsable de l’assignació de centres. L'horari dels centres de pràctiques és majoritàriament de matí; en el cas de les escoles oficials d’idiomes i els centres de formació d’adults l’horari pot estar més concentrat a les tardes. Durant els períodes de pràctiques no hi haurà docència presencial a la universitat.

Pla d'estudis

Guia de matrícula

1r curs acadèmic temps parcial
Mòdul Codi UPF Assignatura Crèdits 1r trimestre Crèdits 2n trimestre Crèdits 3r trimestre
1. Fonaments de l'Educació Secundària 32864 Desenvolupament, aprenentatge i educació 5    
32865 Societat, família i educació: processos i contextos   10
2. Especialitat Docent 32870 Complements per a la formació disciplinar en llengua anglesa   5
32869 Fonaments de l'aprenentatge i ensenyament de la llengua anglesa 10  

 

2n curs acadèmic temps parcial
Mòdul Codi UPF Assignatura Crèdits 1r trimestre Crèdits 2n trimestre Crèdits 3r trimestre
2. Especialitat docent  32871 Disseny d'entorns de l'aprenentatge innovadors i iniciació a la investigació educativa en llengua anglesa   10
3. Pràcticum (presencial centre educatiu) 32882 Pràctiques en centre educatiu LA 14
32883 Treball final de màster LA 6

 

Si ets estudiant del pla antic (matriculat amb anterioritat al curs 2023-24), has de seguir la següent guia de matrícula.