Pràcticum (20 ECTS)

Aquest mòdul inclou les pràctiques externes realitzades en els centres d’educació secundaria (14 ECTS) i el treball de final de màster (6 ECTS). 

L'estructura del màster gira al voltant del Pràcticum. El seu objectiu és que, simultàniament a l'adquisició dels recursos didàctics per part de l'estudiant, aquests puguin ser contrastats amb la pràctica diària en el centre d'ensenyament. A més, el pràcticum permet conèixer l'estructura, els mitjans i el funcionament intern dels centres.

El pràcticum consta de les següents fases: la d’observació, la d’intervenció acompanyada i la d’intervenció autònoma.

Es fa durant tot el curs acadèmic en horari de matí, principalment, i dura entre deu i dotze setmanes (200-250 hores).

Les pràctiques es fan en centres de secundària de Catalunya acreditats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

L'assignació del centre de pràctiques correspon a la Universitat. L'estudiant disposa d'un mentor de pràctiques, que és un professor del centre, i d'un tutor a la universitat. L'estudiant no pot tenir cap relació laboral amb el centre on cursarà les pràctiques.

 

Treball de Fi de Màster

En el Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes l’estudiant ha de desenvolupar un Treball Final de Màster (TFM) sota la supervisió del tutor de la universitat. La càrrega de feina que suposa aquest treball és de 6 crèdits (ECTS), que corresponen orientativament a 150 hores de treball de l’estudiant. El Treball Final de Màster s'entén com a un exercici de síntesi, integració i aprofundiment en tots els coneixements i competències adquirits durant el màster, i consisteix en el desenvolupament d’un tema en profunditat i de forma exhaustiva. Aquest tema ha de ser necessàriament de l’interès de l’estudiant i relacionat amb la pràctica docent de la seva especialitat. L’eix d’aquest treball ha de ser fonamentalment l’exploració bibliogràfica, l’anàlisi de la situació a l’aula durant el pràcticum i la formulació de propostes educatives i didàctiques innovadores aplicables en aquest context. Durant el desenvolupament del TFM, l’estudiant haurà de connectar la temàtica sobre la que desenvolupi el treball amb els continguts tractats al mòdul genèric (a través de la UOC) i el d’especialització (UPF), així com amb tot el que ha vist i après en l’estada de pràcticum.