Pràcticum i TFM (20 ECTS)

Aquest mòdul inclou les pràctiques externes realitzades en els centres d’educació secundaria (14 ECTS) i el treball de final de màster (6 ECTS). 

 

Pràctiques

L'estructura del màster gira al voltant del Pràcticum. El seu objectiu és que, simultàniament a l'adquisició dels recursos didàctics per part de l'estudiant, aquests puguin ser contrastats amb la pràctica diària en el centre d'ensenyament. A més, el pràcticum permet conèixer l'estructura, els mitjans i el funcionament intern dels centres.

El pràcticum consta de les següents fases: la d’observació, la d’intervenció acompanyada i la d’intervenció autònoma.

Es fa durant tot el curs acadèmic en horari de matí, principalment, i dura entre deu i dotze setmanes (200-250 hores).

Les pràctiques es fan en centres de secundària de Catalunya acreditats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

L'assignació del centre de pràctiques correspon a la Universitat. L'estudiant disposa d'un mentor de pràctiques, que és un professor del centre, i d'un tutor a la universitat. L'estudiant no pot tenir cap relació laboral amb el centre on cursarà les pràctiques.

 

Treball de Fi de Màster

En el Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes l’estudiant ha de desenvolupar un Treball Final de Màster (TFM) sota la supervisió del tutor de la universitat. La càrrega de feina que suposa aquest treball és de 6 crèdits (ECTS), que corresponen orientativament a 150 hores de treball de l’estudiant.

El Treball Final de Màster s'entén com a un exercici de síntesi, integració i aprofundiment en tots els coneixements i competències adquirits durant el màster, i consisteix en el desenvolupament d’un tema en profunditat i de forma exhaustiva. Aquest tema ha de ser necessàriament de l’interès de l’estudiant i relacionat amb la pràctica docent de la seva especialitat. L’eix d’aquest treball ha de ser fonamentalment l’exploració bibliogràfica, l’anàlisi de la situació a l’aula durant el pràcticum i la formulació de propostes educatives i didàctiques innovadores aplicables en aquest context.

Durant el desenvolupament del TFM, l’estudiant haurà de connectar la temàtica sobre la que desenvolupi el treball amb els continguts tractats al mòdul genèric i el d’especialització, així com amb tot el que ha vist i après en l’estada de pràcticum.