Fonaments de l'Educació Secundària (15 ECTS)

Aquest mòdul l'imparteix la UOC virtualment, per totes les especialitats del màster i pretén que els estudiants assoleixin les competències d'aspecte psico-socio-pedagògic, comuns a totes les especialitats.
 
El mòdul té com a objectiu que el futur professor conegui adequadament les característiques de nens i adolescents, especialment de l'etapa entre els 12 i 18 anys, les seves motivacions, atenent especialment al seu procés de maduració emocional i intel·lectual i al desenvolupament de la seva personalitat.
 
A través del seu campus virtual, l'estudiant tindrà un contacte freqüent amb el professorat i un seguiment de l'evolució de l'aprenentatge a través de l'avaluació continuada. També hi trobarà materials didàctics innovadors i actualitzats i farà activitats basades en projectes globalitzats.
 
S'estructura en dos matèries que s'imparteixen simultàniament amb la resta d'assignatures de les cinc especialitats durant el curs acadèmic:
  • Projecte desenvolupament, aprenentatge i educació (5 ECTS): 1r semestre (octubre-febrer)
  • Societat, família i educació: processos i contextos educatius (10 ECTS): 1r i 2n semestre (octubre-maig)