1. Comprova els requisits d'admissió i la documentació necessària 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

Per poder ser admès al màster en Ciències Jurídiques el candidat ha d'aportar la documentació següent: 

 • Títol universitari oficial de grau o de màster universitari de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) o títol estranger equivalent que permeti accedir a un postgrau universitari en el país que ha expedit el títol. En cas que el sol·licitant no hagi finalitzat encara els estudis en el moment de fer la sol·licitud se li demanarà que signi una declaració que acrediti que haurà finalitzat abans de l'inici del màster. Els àmbits acadèmics de la titulació han de ser: ciències socials i jurídiques.
 • Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada amb la nota mitjana de la universitat d'origen.
 • Curriculum vitae actualitzat redactat en català o en castellà.
 • Carta de motivació en castellà o en català, en què s'exposi l'interès per cursar el màster, d'una extensió d'entre 400 i 600 paraules.
 • Aquells participants que no tinguin el castellà com una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 de castellà (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què sigui necessari, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.
 • Document nacional d'identitat o passaport.

 

*En cas necessari, es podrà sol·licitar informació addicional. Les còpies digitals s’hauran d’acreditar amb els seus originals el dia de formalització de la matrícula, vegeu apartat de Matrícula del present curs.

 

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL

 • Certificat del nivell B2 d'anglès , del nivell B2 de català, o d'altres llengües (només es valoraran certificats expedits pels organismes reconeguts en els enllaços aportats). 
 • Titulació de grau/llicenciatura en dret.
 • Formació acadèmica complementària en les àrees relacionades amb el màster. 
 • Fins a dues cartes de recomanació.
 • Experiència laboral en un sector relacionat amb l'àmbit temàtic del màster. 
 • Experiència investigadora
 • Experiència docent.
 • Formació professional complementària.

Complementàriament, dins d'aquest apartat la comissió de selecció pot concertar una entrevista amb el candidat. 
 

TÍTOL OFICIAL DE GRAU I EXPEDIENT ACADÈMIC

Si en el moment de formalitzar la preinscripció ja has acabat els estudis de grau, ens has d'enviar la documentació següent:

 • Fotocòpia del títol universitari, o bé fotocòpia del resguard de pagament dels drets d'expedició del títol. 
 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic oficial de grau definitiu.

Si, en canvi, en el moment de formalitzar la preinscripció encara no has finalitzat els estudis de grau, ens has d'entregar la documentació següent:

 • Declaració signada d'estar en disposició d'obtenir el títol de grau abans de l'inici del màster.
 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic oficial provisional del grau.

 

Si el títol o l'expedient acadèmic no són en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, se n'ha d'adjuntar una traducció jurada al català o al castellà.

El procés d'admissió i les dates de preinscipció son les mateixes per tots el màsters de la UPF. Comprova el calendari d'admissions per saber quan et pots preinscriure, així com verificar l'estat de la teva preinscripció. 

 

2. Inscriu-te en línia

Si compleixes tots el requisits necessaris i tens tot el que necessites a mà, pots fer la preinscripció en línea i completar el procés estandard per tots el masters de la UPF. Aquí trobaràs informació sobre la dates d'inscripció, beques, etc.