L’àmbit de formació i recursos té com a objectiu realitzar, d’una banda, accions formatives internes i externes a la UPF per a professors sords i professionals de l’àmbit, altres col·lectius específics, intèrprets de llengua de signes en actiu i intèrprets sords, tant a institucions catalanes, espanyoles, com internacionals. D’altra banda, també contribueix a incrementar els recursos per a l’ensenyament i l’aprenentatge de l’LSC. L’LSC-UPF Actua pilota projectes d’innovació docent finançats d’àmbits diversos de l’LSC, com són el desenvolupament de materials docents, desenvolupament del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües de Signes, recerca experimental, entre molts d’altres.