L’àmbit de difusió i coneixement té com objectius principals crear xarxa amb els principals agents socials de l’àmbit de l’LSC, fomentar la cooperació i les accions conjuntes amb diverses unitats i serveis tant de la UPF com externs, així com també assessorar òrgans, organismes i altres universitats en matèria de llengües de signes. L’LSC-UPF Actua realitza activitats de difusió i transferència en estreta col·laboració amb  entitats pròpies de la comunitat sorda, entitats privades i entitats públiques que treballen pel foment i la promoció de la llengua de signes. També assessora diverses unitats i serveis de la UPF que s’ocupen de la responsabilitat social, l’accessibilitat, la discapacitat, l’atenció a la comunitat universitària, la transferència de coneixement, el multilingüisme, i el desenvolupament del professorat i del PAS.