Back Serra Pascual, Selma

Serra Pascual, Selma

Selma Serra Pascual
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
MECHANICA
Postdoctoral researcher