Teoria, història i epistemologia

En aquesta línia treballem per la comprensió de les bases teòriques i històriques del concepte de 'joventut'. L'objectiu és donar continuïtat a les perspectives teòrico-metodològiques aplicades en la recerca del grup.

Política pública, educació i mercat laboral

Un dels reptes més importants que han d'afrontar les societats contemporànies és oferir als joves oportunitats perquè puguin planificar el seu futur. Tenint en compte que les característiques socials i econòmiques varien considerablement en dimensió i naturalesa en diferents països i regions, les polítiques econòmiques i laborals que s'apliquen han de respondre a aquesta diversitat. Analitzar els seus impactes és una bona eina per millorar la seva efectivitat. A més, la confluència de la globalització i l'actual crisi econòmica han revelat la creixent desigualtat de certs grups, inclosos els joves. La quantificació i identificació de les desigualtats hauria de permetre implementar mesures d'acció positiva o corregir les desigualtats com a factors de creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu.

Joves transnacionals: identitats, diàspores i agències juvenils

La mobilitat al segle XXI requereix que estiguem atents a la forma adoptada per les cultures juvenils en diferents àrees geogràfiques i culturals. La recepció dels artefactes culturals globals i el canvi social en si no adopten les mateixes formes. Les diàspores polítiques, econòmiques i socials estan liderades per poblacions considerades en el grup d'edat juvenil. Davant d'aquests fenòmens, els joves exploren estratègies per fer front als canvis del món que els envolta.

Cultures juvenils, participació política i moviments socials

En aquesta línia d'investigació s'inclouen tots els projectes de recerca en els quals els joves són els protagonistes de noves formes d'entendre la política i com això es manifesta en els moviments socials contemporanis. Continuant amb la tradició antropològica dels estudis sobre la joventut, ens centrem en les formes de sociabilitat juvenil i la forma en què es manifesta en les cultures juvenils.

Joves digitals, comunicació i competències mediàtiques

Aquesta línia de recerca se centra en els usos dels mitjans i les noves tecnologies dels joves i el significat que els confereixen en el seu procés identitari així com en l'alfabetització mediàtica i digital dels joves. A més, aquesta és una línia transversal a totes les anteriors atès que les tecnologies i la comunicació en les persones joves són una cosa consubstancial.

 

Les línies que actualment està treballant el grup són

1) Identitats i agències juvenils en l’era digital

2) Cultures juvenils i transnacionalisme 

3) Educomunicació pel canvi social 

4) Activismes juvenils pel clima i reptes globals