Web Content Display

loomingfactory.upc.edu

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional

de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

amb un ajut de 2.000.000€

       

Projecte Smart Factory

L’Agrupació Looming Factory planteja la realització de projectes de desenvolupament de la recerca fronterera de Centres de Recerca i Universitats per facilitar i accelerar la introducció al mercat de tecnologies emergents en el camp de la Indústria 4.0. Per aquest objectiu es planteja desenvolupar quatre subprojectes, que són: Smart Factory, Connected Factory, Robots on Factory i Factories of the Future El grup de recerca WN-IoTlab estarà present en el subprojecte Connected Factory.

 

Subprojecte Connected Factory

El projecte considera el modelat i operació òptima de maquinària i processos industrials, la millora de l’eficiència energètica en la indústria i la diagnosi/prognosi de fallades i el manteniment predictiu.
La generació d’informació d’alt valor afegit respecte l’estat d’operació de màquines, sistemes i processos representa un punt clau per poder habilitar les posteriors tecnologies d’explotació de dades. Models de màquines i sistemes, basats en les noves tendències de processat i intel·ligència artificial, permetran introduir capacitats d’auto- anàlisi i caracterització per informar a plataformes centralitzades sobre les dades operacionals actuals (condicions d’operació) i poder aplicar algorismes d’optimització de sistemes i processos, i habilitar processos de pressa de decisions per operació i manteniment.

El projecte inclou també activitats i objectius per a la millora de l’eficiència industrial, entesa como la capacitat de màquines, sistemes i processos industrials per realitzar les tasques productives minimitzant els recursos necessaris, materials i energia.

Partners