Fins al 28 de juliol de 2019, totes les persones que hagin presentat un treball de fi de màster o una tesi doctoral centrades en temàtiques de gènere o que introdueixen la perspectiva de gènere d'una manera transversal. Hauran de ser treballs o tesis elaborades per estudiants de postgrau de la Universitat Pompeu Fabra i dels seus centres adscrits durant els cursos 2017-2018 o 2018-2019. Poden treballs individuals o col·lectius; en català, castellà o anglès i; han d'haver obtingut una qualificació d'Excel·lent

Consta de dues modalitats, una per a treballs de fi de màster, amb un premi de 1.000 euros, i una per a tesis doctorals, amb un premi de 1.500 euros

Per presentar el vostre TFM o tesi heu de lliurar-ne una còpia en format PDF que no haurà de contenir cap referència al nom de l’autor o autora ni al de la persona que ha supervisat el treball. El treball s’acompanyarà d’un resum del seu contingut (màxim 500 paraules). També s’haurà d’adjuntar l’imprès de sol·licitud (castellano) (english).