Vés enrere

Escribir identidades y alteridades religiosas, transculturales y de género en el Mediterráneo medieval y moderno

Escribir identidades y alteridades religiosas, transculturales y de género en el Mediterráneo medieval y moderno. AEI/FEDER, UE-PGC2018-093472-B-C32 (01/01/2019-31/12/2022). JONES, LINDA (IP PROJECTE)

Escribir identidades y alteridades religiosas, transculturales y de género en el Mediterráneo medieval y moderno. AEI/FEDER, UE-PGC2018-093472-B-C32 (01/01/2019-31/12/2022). JONES, LINDA (IP PROJECTE)

RELGEND proposa consolidar els seus estudis transculturales sobre la predicació musulmana, cristiana i jueva en el Mediterrani medieval i modern i sobre els sermons redactats en àrab, hebreu, judeo-àrab, llatí, turc, aljamiat i llengües romàniques. Al mateix temps, pretén abordar noves vies d'investigació, que inclouen 1) l'anàlisi de sermons juntament amb altres fonts religioses, legals i literàries per aprofundir en l'estudi de la intersecció entre gènere i identitats i alteritats religioses; 2) l'estudi dels contactes intertextuals i interpersonals, les apropiacions transculturals i lingüístiques, la conversió i polèmica religiosa, etc. entre les comunitats religioses del Mediterrani i l'Europa del nord, que s'evidencien en sermons i altres fonts. La major consideració de textos no-homilétics està justificada tant per la pluriocupació dels agents religiosos-- jueus, cristians i musulmans que prediquen sermons, però també componen textos ètics, devocionals, hagiogràfics o legals --, com per les relacions intertextuals existents entre sermons i altres gèneres textuals. 3) la finalització de la construcció de PREDMED, la pàgina web, xarxa d'investigadors i base de dades per oferir a la comunitat acadèmica els recursos necessaris per ampliar els estudis sobre la predicació cristiana, jueva i musulmana.

RELGEND complementa el projecte coordinat liderat per C. Ferrero i F. González (PGC2018-093472-B-C31) en establir els objectius i les tasques comunes i complementàries d'estudiar i editar textos per analitzar conceptes d'identitat i alteritat en el judaisme, el cristianisme i l'islam i per esclarir les relacions intertextuals i transculturals entre les tres comunitats. Aporta un component interdisciplinari i comparatiu en analitzar els textos primaris musulmans i jueus en les seves llengües originals i des de la perspectiva de les seves comunitats. Destaca el paper del gènere en l'anàlisi de les identitats i l'alteritat religioses i en les trobades transculturals. L'equip del pla de treball compta amb investigadors experimentats i joves i un doctorand, de diverses disciplines: Estudis religiosos, Estudis àrabs i islàmics, Història medieval, Història jueva, Estudis otomans, Estudis de gènere, Filologia llatina i hispànica, que aplicaran les respectives eines teòriques i metodològiques a les seves investigacions. L'èmfasi posat en l'estudi de les identitats religioses, transculturals i de gènere s'emmarca en els objectius establerts per Horizon 2020: Europa en un món canviant.

Objectius específics:
1) Analitzar sermons islàmics i jueus i altres textos musulmans i jueus en àrab, aljamiat, turc, hebreu i judeo-àrab que articulen conceptes d'identitats i alteritat religioses i evidencien relacions culturals i religioses entre musulmans, jueus i cristians.
2) Editar una selecció de sermons cristians en llatí i llengües vernacles de predicadores hispànics desconeguts o de famosos els sermons dels quals manquen d'estudis crítics; estudiar aquestes i altres fonts que articulen conceptes d'identitats i alteritat religioses i evidencien interaccions entre cristians, jueus i musulmans.
3) Analitzar les interseccions entre religió i gènere en el judaisme, cristianisme i l'islam reflectides en les fonts i avaluar els aspectes transculturals de la dinàmica religiositat-gènere.
4). Completar la base de dades de PREDMED i promoure l'ús de la pàgina web com a font de recursos i xarxa de contactes entre la comunitat acadèmica.

Investigadors principals

JONES, LINDA

Research Team / Equipo de investigación

 

PI / IP:  Linda G. Jones (UPF) –

Topics: religious studies; Arabic and Islamic studies; Islamic preaching and oratory; gender studies & Muslim masculinities

Temas: historia de las religiones, estudios árabes e islámicos; predicación & oratoria musulmana; estudios de género y masculinidades musulmanas

 

Work Team /Equipo de trabajo:

 

Oriol Catalán (UPF)

Topics:  Medieval history; medieval Hispanic preaching; Christian-Jewish relations; digital humanities and medieval preaching

Temas: - historia medieval, predicación medieval hispánica; relaciones cristiano—judías; humanidades digitales y predicación medieval

 

Ram Ben-Shalom – (Hebrew University of Jerusalem)

Topics: Medieval Jewis history of Spain and France; Jewish-Christian relations; Jewish literature, polemics, and homiletics

 Temas: historia medieval de los judíos de España y Francia; relaciones judíos-cristianos; literatura, polémica, homilética judía

 

Olivier Brisville-Fertin – (ÉNS de Lyon CIHAM)

Topics: Hispanic philology; Aljamiado studies; preaching in Aljamiado

Temas: filología hispánica ; estudios aljamiados ; predicación aljamiada;

 

Adrienne Dupont-Hamy (PhD, U. Paris VIII - Vincennes Saint-Denis)

Topics: Latin philology; medieval Latin and Hispanic homiletics; studies on Juan Gil de Zamora; Hispanic Franciscan literature

 Temas: filología, latina estudios homiléticos latinos e hispánicos; estudios zamoranos; literatura hispánica franciscana

 

Ozgen Felek – (Yale Univ):

Topics: Ottoman studies; gender studies; masculinity and sexuality in Ottoman texts

Temas: estudios otomanos; estudios de género, masculinidad y sexualidad en textos otomanos

Jussi Hanska - (U. Tampere, Finlandia)

Topics: Medieval history; medieval preaching in Italy; Christian-Jewish relations

Temas: historia medieval, predicación medieval italiana; relaciones cristianos-judíos

 

Sari Katajala-Peltomáa - (U. Tampere)

Topics:  Medieval history; history of religious experience; canonization processes, miracle tales, hagiography and sermons from the perspective of gender studies

Temas: historia medieval, historia experiencias religiosas; estudios de género y procesos de canonización, textos de milagros, hagiografía y sermones

 

Moshe Lavee - (The University of Haifa)

Topics: Biblical and Talmudic studies; Judeo-Arabic homiletics and literature; gender studies; digital humanities

Temas: estudios bíblicos y talmúdicos; homilética y literatura judeo-árabe; estudios de género; humanidades digitales

 

Lidia Negoi – (Lise Meitner Fellow, Institute for Medieval Research, Austrian Academy of Sciences)

Topics: social history of medieval Europe; history of the Dominicans; medieval communication studies; medieval Dominican preaching

Temas: historia social de Europa medieval; historia de los dominicos; estudios de comunicación y de predicación dominico 

 

Oded Zinger – (Hebrew U. of Jerusalem)

Topics: Jewish-Muslim relations; medieval history of the Jews in the Mediterranea; Judaism and gender studies: Jewish women’s studies, Jewish masculinity and homo-social relations

Temas: relaciones judío-musulmanas; historia medieval de los judíos en el Mediterráneo; judaísmo desde la perspectiva de género-- estudios sobre las mujeres, masculinidad y relaciones homo-sociales-

 

 

Agencia Estatal de Investigación (AEI) i Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)