Vés enrere Noves institucions de governança en el Treball

Noves institucions de governança en el Treball

Noves institucions de governança en el Treball
DER2013-45750-P

La creixent complexitat de les relacions laborals en les últimes dècades i la seva governabilitat és un dels reptes més importants que el Dret del Treball afronta. D'una banda, treballadors i empleats, formes de treball autònomes han anat creant una realitat molt dinàmica que ha donat origen a estatuts reguladors diferenciats. D'altra banda, la figura de l'empresari aglutina empreses nacionals i multinacionals, així com xarxes empresarials que creen una dinàmica específica de relacions laborals. L'auge de nivells nacionals i multinacionals dels actors, empresaris i treballadors a nivell individual i col · lectiu, obliga repensar les fonts d'ordenació de les relacions laborals en un sistema que doni resposta als reptes més decisius del Dret Laboral avui, que és la creació d'ocupació decent-en terminologia de Nacionals Unides-i que s'insereix en l'Agenda la negociació col · lectiva en el seu expressió més àmplia com a instrument clau de governabilitat.

La lectura clàssica de les fonts d'ordenació de les relacions laborals venia donada per la Llei i el Conveni Col·lectiu, amb un fort component d'hard law al nostre país. Des de la UE emergien en els 70 'directives i reglaments, normes aplicables tant pel Tribunal de Justícia UE com pels tribunals nacionals. La Carta de Drets Fonamentals UE va marcar un punt d'inflexió en l'evolució de l'ordenació dels drets laborals, en integrar com a part del Tractat. Al costat d'això, l'evolució dels sistemes de relacions laborals ha anat caminant cap a formes soft, com el Mètode de Coordinació Oberta, l'Estratègia d'Ocupació UE (2020) i l'Agenda de Treball Decent, combinant diferents dinàmiques de regulació. En la transformació del sistema regulador de relacions laborals des d'una perspectiva multinivell, aquest Projecte s'ocupés de noves formes de negociació col · lectiva-en la seva presentació hard law, soft law i de perfil híbrid-que intenten donar resposta als marcs actuals de referència de les relacions d'ocupació. L'anàlisi combinat de models de negociació col · lectiva nacional, comunitari i internacional de manera interconnectada permetrà veure l'evolució dels instruments de regulació, de quina manera es connecten entre si els diferents nivells, quins continguts d'igualtat i no discriminació-amb èmfasi en gènere-i quins mecanismes de generació d'ocupació es posen en marxa.

En l'anàlisi de la negociació col · lectiva partint de la seva articulació multinivell, s'estudiaran la problemàtica que en els diferents models presenten els actors-en nivell supranacional i nacional-, des Global Unions, International Union Confederation, European Trade Union Confederation fins a les representacions dels treballadors a nivell nacional i, d'altra banda, els empresaris nacionals i empreses multinacionals. En segon lloc, les formes en què els convenis col · lectius es presenten i amb quins continguts, amb èmfasi en temes d'igualtat i no discriminació i creació d'ocupació i, finalment, la seva eficàcia, si es poden ubicar com a instruments hard, soft law o com tècniques híbrides d'ordenació. L'aportació d'informació i el suggeriment de polítiques són els objectius d'aquest Projecte des d'una visió completa i integrada de la negociació col · lectiva com a instrument de governança.

Enllaços e-book:

Video Prof. Brian Langille - Universitat de Toronto

Video Prof. Tonia Novitz - Universitat de Bristol

Video Prof. Stein Evju - Universitat d'Oslo

Video Prof. Julia López - UPF

Video Prof. Chelo Chacartegui - UPF

Video Invest. Pre-doctoral Montserrat Solé - UPF

Bibliografia

Investigadors principals

Julia López López
Consuelo Chacartegui Jávega

Investigadors

Sergio Canalda Criado
Eusebi Colàs-Neila
Alexandre de le Court
Josep Fargas Fernández

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (MINECO) 2014-2015

27.225 €