Llengua de signes catalana a la UPF

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Vídeo

Saps que hi ha llengües que no se senten, però que es veuen? Són les llengües de signes, les llengües naturals de les persones sordes i sordcegues.

A Catalunya tenim una llengua de signes pròpia, la llengua de signes catalana (LSC). Però la comunicació entre persones sordes i oients és molt limitada perquè el nombre de persones oients signants és molt baix, cosa que implica que la immensa majoria de la comunitat universitària i de la població en general no es pugui comunicar amb les persones sordes.

Perquè una llengua es pugui parlar, s’ha de poder aprendre. La llengua de signes catalana (LSC) és una llengua minoritària i minoritzada que disposa de molt pocs materials per a l’aprenentatge informal, que és aquell que s’obté en les activitats de la vida quotidiana, relacionades amb la feina, la família o l’oci, i que garanteix que una llengua es pugui aprendre més enllà de les accions d’aprenentatge formal i no formal que s’ofereix a grups molt reduïts i majoritàriament de forma presencial.

La situació actual fa molt difícil ampliar la base de signants adults, la creació de xarxes de parlants i l’ús de l’LSC per part de persones oients en situacions de la vida quotidiana.

 

Objectiu del projecte

Volem elaborar una guia de conversa bàsica en LSC amb traducció al català, al castellà i a l’anglès escrit formada per aproximadament 400 expressions habituals de la comunicació en diversos àmbits de la vida 

Incrementarem els recursos d’aprenentatge de l’LSC i millorarem les possibilitats d’aprenentatge informal de l’LSC per part de persones oients adultes.

 

Avantatges de la implementació d'aquest projecte

Afavorir que les persones adultes oients puguin comunicar-se amb la comunitat sorda contribueix directament a reduir el risc d’exclusió social a què està abocat aquest col·lectiu i a incrementar el panorama de recursos per a l’aprenentatge informal de l’LSC. Millorar i estendre aquests recursos contribuirà també sens dubte a la revitalització de l’LSC per tal que esdevingui una llengua normal, alhora que oferirà a la comunitat universitària i a la població en general un recurs bàsic i eficaç per comunicar-se amb les persones sordes.

 

Activitats previstes

  • Produir una guia de conversa en LSC amb traducció al català, castellà i anglès escrit que contingui les 400 expressions més habituals de la conversa en l'àmbit universitari.
  • Elaborar un vocabulari sistemàtic en LSC derivat de la guia de conversa.
  • Difondre la guia de conversa en LSC i el vocabulari derivat, a la comunitat universitària catalana i a la població en general com a instrument per a l’aprenentatge informal de l’LSC per mitjà d’una campanya de difusió massiva a través de les xarxes socials institucionals.
  • Difondre la guia de conversa en LSC a les institucions públiques i privades directament relacionades amb els àmbits de la guia de conversa (restaurants, hotels, hospitals, cossos de seguretat, administracions públiques, escoles,  així com les universitats de l’entorn europeu).
  • Mantenir la guia de conversa a l’espai web del Centre d’Estudis de la Llengua de Signes Catalana (LSC-UPF Actua).


 

Previsió de resultats i impacte (beneficiaris)

El producte esperat és una guia de conversa en suport electrònic i amb possibilitat d’allotjar en dispositius portàtils (llapis de memòria o similar). Es podrà projectar en pantalles publicitàries i part del material es podrà imprimir en suports físics.

La campanya de difusió prevista permetrà arribar a tots els sectors implicats. Es preveu fer un seguiment de l’impacte de la campanya de difusió, amb finalitats de recerca. 

El projecte és obert a la societat de manera explícita perquè l’objectiu de la guia de conversa és facilitar la comunicació entre persones sordes i oients.
 

BENEFICIARIS DIRECTES

  • Comunitat universitària UPF : PDI, PAS, estudiants i alumni
  • Població en general: la difusió del projecte té com a objectiu arribar a la població en general per mitjà d’un recurs accessible per a tothom.

BENEFICIARIS INDIRECTES

  • Comunitat sorda: tant perquè la seva llengua natural disposarà d’un recurs d’aprenentatge informal fiable i útil, com perquè s’incrementarà la base de persones oients signants amb les quals es podrà comunicar.
  • Institucions públiques dedicades a la planificació lingüística (Direcció General de Política Lingüística).


 

- Campanya finalitzada -