La credibilitat en les presentacions públiques

Estratègies textuals i recursos de comunicació per comunicar amb eficàcia

Vídeo

Avui dia la comunicació pública és la clau per a la presa de decisions professionals. De fet, en un 89% de les professions, la comunicació oral és una habilitat bàsica i una eina essencial en el desenvolupament laboral. No obstant això la majoria dels professionals del nostre país manifesten sentir-se incòmodes o poc preparats per afrontar l'escena pública, tot i formar part de la seva activitat professional quotidiana. La capacitat per captar l'atenció, relatar, emocionar i transmetre informació és fonamental en l'actual panorama professional. No obstant això, fins al moment no hi ha estudis científics que analitzin quins són els factors i estratègies que influeixen en l'eficàcia i credibilitat d'una presentació pública. És urgent per tant donar una resposta científica a aquesta mancança formativa.

Aquest és doncs l'objectiu d'aquest projecte. Es tracta de dotar d'estratègies fiables i testades als professionals per comunicar amb eficàcia els missatges en les seves presentacions.

 

Objectius del projecte

L'objectiu general és analitzar la influència de les variables claus de la comunicació oral, textuals i no verbals, en la credibilitat de l'orador i en l'eficàcia en la presentació del missatge.
 

Objectius específics:

 • Reconèixer la importància i el pes de les diferents estratègies de comunicació oral en una presentació pública: estructura del discurs, ús de gestos, ús de veu i aparença física de l'orador.
 • Estudiar els factors que condicionen la credibilitat d'un orador en una presentació pública i l'eficàcia del mensaje.
 • Determinar les estratègies més efectives de comunicació oral en un discurs públic mesurant el grau d'atenció, motivació i nivell emocional de l'audiència utilitzant mesures psicofisiològiques.

 

Avantatges de la implementació d'aquest projecte

 1. En primer lloc, a nivell de recerca, aquest objecte d'estudi és nou ja que no ha estat abordat en l'àmbit de la comunicació. Únicament la psicologia o les ciències del llenguatge han tractat de forma aïllada les variables del missatge oral. La perspectiva comunicativa és essencialment diferent i innovadora: s'estudia la contribució de les variables formals i de contingut a aquest missatge.
   
 2. En segon lloc, aquest projecte busca mesurar la resposta fisiològica de l'audiència davant diferents variables de comunicació oral. Mentre els subjectes visualitzen diferents presentacions públiques, es mesurarà el seu ritme cardíac, per establir el seu nivell d'atenció; l'activitat electrodèrmica, per conèixer el seu grau de motivació, i l'activitat dels músculs de la cara, per mesurar la seva resposta emocional. Fins a la data, no es coneixen estudis que apliquin aquesta metodologia a les variables de l'oratòria.
   
 3. I en tercer lloc, aquest objecte d'estudi innovador respon a una creixent necessitat social i professional del nostre temps, que no és altra que la de conèixer les claus d'una comunicació oral d'èxit. Afrontar l'expressió oral sobre tot tipus de continguts (legals, de negocis, socials, polítics, ètics, econòmics) i en tot tipus de contextos (reunions, exposicions, conferències, i tots els àmbits formals i informals) representen un àmbit de formació transversal en auge, especialment a casa nostra.

 

Descripció tècnica

Es tracta d'un estudi experimental amb una aplicació directa en el món professional. L'estímul estarà format per diferents discursos públics que variaran l'estructura del discurs, l'ús de gestos, l'ús de la veu i l'aparença física de l'orador. En total es gravaran 18 vídeos amb oradors realitzant breus discursos públics a càmera. Les variables a analitzar seran: l'estructura del discurs amb tres combinacions (sense estructura, mínima estructura o ben estructurat), l'ús de gestos de l'orador amb tres combinacions (pocs gestos, gestos pertinents, molts gestos), l'ús de la veu del orador amb altres tres possibilitats (monòton, normal, exagerat) i aparença física (mal vestit, normal vestit, ben vestit). Els missatges, a més, seran gravats per dos actors i dues actrius. Un cop gravats tots els estímuls, es seleccionarà una mostra de 100 participants que han d'avaluar els discursos públics. El procediment serà col·locar uns elèctrodes que registraran el seu ritme cardíac, conductància i electromiografia per mesurar el seu grau d'atenció, el seu nivell de motivació i la seva resposta emocional. Els participants també hauran de omplir escales de mesurament de l'efectivitat i la credibilitat així com realitzar un test de record.

 

Previsió de resultats i impacte (beneficiaris)

Aquest projecte atén la demanda realitzada des de diferents sectors del món professional i acadèmic (advocats, metges, representants polítics, professors...) que han d'abordar en la seva activitat diària reptes comunicatius, com l'elaboració de presentacions públiques, discursos, negociacions, tècniques de persuasió, i que no tenen la formació necessària per fer-ho. S'espera un doble impacte en el camp de la formació en comunicació oral: demostrar la importància de cada variable i la utilitat de les eines de mesures psicofisiològiques per a la formació i l'entrenament d'oradors. Les conclusions seran de gran utilitat per a tots els professionals que utilitzen la comunicació oral en el seu treball. Per a això, s'elaboraran informes que es faran arribar a les empreses i especialment es realitzarà un curs i un vídeo formatiu sobre comunicació oral aplicable a professionals que estarà basat en els resultats de l'estudi.

 

BENEFICIARIS DIRECTES

 • En el cas de la UPF: els propis alumnes de la Facultat de Comunicació i per extensió, de la resta de Facultats (estudiants de doctorat i de grau), els professors, els investigadors i el PAS que ha de defensar propostes en públic.
 • Fora de la universitat: tots aquells professionals que necessiten realitzar presentacions públiques: executius, advocats, metges, periodistes, responsables de gestió ...

BENEFICIARIS INDIRECTES

 • La resta de la societat, que podrà beneficiar-se del coneixement que aquesta investigació generi sobre la comunicació oral i les seves tècniques. Al final, tots hem de parlar en públic alguna vegada.


 

- Campanya finalitzada -