Ciència en un minut

Vídeo

Existeix un distanciament entre la comunitat científica i la societat, una separació que repercuteix negativament sobre múltiples aspectes. Per una banda, la falta d’informació i l’escassa comprensió de la ciutadania respecte els nous avenços científics sovint causen rebuig, endarreriments o mal ús alhora d’incorporar les aplicacions derivades d’aquests avenços per part de la societat. Alhora, aquesta separació promou els falsos estereotips respecte el sistema de I+D+I (Investigación + Desarrollo + Inovación) i la carrera professional en ciència, que es reben per la societat com a quelcom llunyà i elitista, sovint amb marcada desigualtat de gènere.

Per altra banda, aquesta separació també perjudica als propis investigadors, que perden la perspectiva de l’impacte real de la seva feina. La seva recerca és per a la societat i, per tant, és necessari que hi hagi mecanismes de comunicació que permetin als científics per una banda comunicar els resultats de la seva feina de manera clara i comprensible i per l’altre, rebre les contribucions de la societat; necessitats, valors, expectatives, en la línia del que actualment es coneix com a moviments de RRI (Responsible Research and Innovation).

Per tant, reforçar els llaços entre científics/es i la societat civil tindria un impacte molt positiu per a ambdues parts. 

 

Objectiu del projecte

Estimular la relació entre ciència i societat mitjançant el disseny, elaboració i distribució de recursos audiovisuals didàctics que expliquin conceptes bàsics i avenços d’actualitat de l’àrea de les ciències de la salut i la vida.

Produir una sèrie de 8 vídeos curts (màxim 5 minuts per vídeo) que reflecteixin la realitat de la ciència moderna, millorin els processos d’aprenentatge en els centres educatius, promoguin l’interès per la ciència – allunyant-la de falsos estereotips i, alhora, estimulin a la reflexió sobre les oportunitats i reptes de la ciència actual.

Amb els vídeos es pretén explicar la ciència de manera veraç, propera i atractiva als estudiants. Per a això, les càpsules de vídeo seran presentades principalment per joves científics i/o estudiants de doctorat en ciències, que alhora podran potenciar les seves capacitats de comunicació al participar en aquest projecte.

El nostre objectiu últim consisteix en millorar els recursos físics dels quals disposen els docents, creant continguts de vídeo atractius i actuals. Amb aquest projecte podem crear una nova eina per al professorat que permeti ensenyar la ciència des de conceptes bàsics fins a els últims descobriments.

 

Objectius específics:

 • Estimular la col·laboració entre els estudiants dels programes de doctorat del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) i els estudiants de l’especialitat en ciències naturals del màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, coordinats també des del DCEXS.
 • Identificar els conceptes clau de l’àmbit de les ciències de la salut i la vida que requereixin una major atenció i per als que, per tant, siguin necessaris millors recursos docents i pedagògics. 
 • Estimular la participació dels estudiants de doctorat de diversos àmbits de la biomedicina en l’elaboració dels diversos capítols/episodis/vídeos. Reforçar la seva habilitat comunicativa i de divulgació i així promoure la RRI. 
 • Involucrar als estudiants de Formació del Professorat en la creació dels seus elements de suport didàctic. Promoure la reflexió conjunta de les seves necessitats alhora d’ensenyar les ciències de la salut i la vida.
 • Millorar el coneixement de la biomedicina i promoure l’interès general per la ciència entre els estudiants de secundària, batxillerat i formació professional per a fer més atractives les carreres científiques. 
 • Dotar a la societat en general però també als treballadors i estudiants de la UPF d’una eina de divulgació veraç i senzilla de la recerca que es realitza en aquest país, a les nostres universitats i, especialment, a la UPF. 

 

Avantatges de la implementació d'aquest projecte

 • Garantir que el professorat de secundària, batxillerat i formació professional disposi de material docent modern, atractiu i actual en l’àmbit de la biomedicina.
 • Increment de la comprensió bàsica de la ciència i dels seus avenços en l’àmbit de la biomedicina per part dels estudiants de secundària, batxillerat i formació professional.
 • Actualització de la imatge oferta per part de la comunitat científica actual, allunyant-la d’estereotips falsos i arcaics.

 

Activitats previstes

 • Creació del Comitè Científic i Assessor. Integrat per el director d’aquest projecte, els responsables dels programes formatius de doctorat i de Màster de la UPF, un estudiant representant de cada un d’aquests programes formatius, un representant de l’empresa col·laboradora (AVsynthesis) i un representant del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
 • Preproducció, producció i postproducció de les càpsules. Selecció dels temes, elaboració dels guions tècnics, cerca de material gràfic i audiovisual, creació de recursos (animació 3D i altres recursos gràfics i audiovisuals), gravació de les intervencions, edició i muntatge i, finalment, distribució. La distribució es realitzaria mitjançant els canals propis del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i de la UPF, especialment aquells dirigits a professorat i alumnat de secundària, batxillerat i formació professional. Alhora, es contempla la possibilitat de fer-ne difusió a través dels mitjans de comunicació convencionals i altres accions estratègiques dirigides a cadenes de televisió (TV3, Canal9, etc.).
 • Avaluació de l’impacte en els centres educatius participants. Estudiants de doctorat i de formació del professorat; estudiants de secundària, batxillerat i formació professional; personal i altres estudiants de la UPF i població general. 

 

Previsió de resultats i impacte (beneficiaris)

Aquesta sèrie de 8 vídeos curts de divulgació científica proporcionarà material docent d’alta qualitat per a qualsevol divulgador/a o professor/a. La comunicació mitjançant vídeos té un impacte positiu en la capacitat de retenció del missatge i altres processos cognitius. A més, en molts casos, l’ús del vídeo com a mitjà de comunicació per un ús educatiu, fa més atractius els continguts que d’altre manera poden ser molt difícils d’entendre.

Es preveu que l’any 2018, més del 70% dels continguts publicats a internet seran en format de vídeo, així doncs, crear una sèrie de divulgació científica en vídeo permetrà crear un històric (vídeo-galeria) de temàtica científica. Una eina que perdurarà en el temps per a futurs estudiants i diferents usos, ja siguin de divulgació o aprenentatge.

Així, l’impacte de la creació d’aquesta sèrie de divulgació científica serà:

 • Creació de recursos didàctics que permetin millorar l’ensenyament de la ciència.
 • Motivació de l’alumnat (a tots els nivells involucrats en el projecte) per a l’aprenentatge-ensenyament.
 • Integració d’una dinàmica activa, personalitzada i participativa (pedagogia activa).
 • Possibilitat de catalogar, emmagatzemar, conservar i modificar la informació al llarg del temps.

 

BENEFICIARIS DIRECTES

 • Estudiants de secundària, batxillerat i formació professional; juntament al seu professorat.

 • Estudiants de doctorat del DCEXS i/o els investigadors que participin en el vídeo.

BENEFICIARIS INDIRECTES

 • La UPF, per la possibilitat que aquest projecta li brinda de fer visible la seva recerca i alguns dels seus programes docents, així com les seves instal·lacions, treballadors i estudiants. 

 • La societat en general (els materials seran de lliure accés), ja que s’enriquirà gràcies a la millora en l’ensenyament del seu col·lectiu més jove i futurs treballadors.


 

- Campanya finalitzada -