Tasca de Turnitin

Permet el mateix que la “Tasca”, però a més ofereix consultar el grau d’autoria del treball i fer un feedback amb una rúbrica.

Bones pràctiques i experiències

  • Núria Almirón, professora del Departament de Comunicació, explica la seva experiència amb l'eina Turnitin en l'àmbit de l'avaluació docent.
Activitats formatives:
  • Seminaris/tallers, Classes pràctiques, Pràctiques externes, Tutories, Estudi i treball en grup,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu, Contracte d'aprenentatge, Gamificació, Flipped classroom, Aprenentatge i serveis (ApS),
Sistemes d'avaluació:
  • e-Portafoli