Taller

El mòdul d’activitat “Taller” permet la recollida, l’anàlisi i l’avaluació entre iguals del treball dels estudiants, que poden presentar qualsevol contingut digital (fitxers), com ara documents de processador de textos o fulls de càlcul, i també poden escriure text directament en un camp utilitzant l’editor de text. Les contribucions seran avaluades mitjançant un formulari d’avaluació de múltiples criteris definits pel professor.
Activitats formatives:
  • Seminaris/tallers, Classes pràctiques, Pràctiques externes, Estudi i treball en grup, Estudi i treball autònom, individual,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Métode expositiu o lliçó magistral, Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu, Contracte d'aprenentatge, Gamificació, Flipped classroom, Aprenentatge i serveis (ApS),
Sistemes d'avaluació:
  • Avaluació entre iguals (p2p) o co-avaluació