Consulta

El mòdul de consulta permet al professor plantejar una pregunta i especificar un conjunt de possibles respostes per triar. Els resultats de la consulta poden fer-se públics una vegada que l’estudiant ha respost, després d’una certa data, o mai. Els resultats poden publicar-se amb els noms dels estudiants o bé anònimament.

Activitats formatives:
  • Estudi i treball en grup,
Metodologies d'aprenentatge:
  • Estudi de casos, Resolució d'exercicis i problemes, Aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge orientat a projectes, Aprenentatge cooperatiu,
Sistemes d'avaluació:
  • Autoavaluació
  • Avaluació entre iguals (p2p) o co-avaluació