NOTA IMPORTANT: Aquesta guia no substitueix al Pla Docent, que s'ha de llegir amb atenció. No s'excusarà l'incompliment de cap dels requisits del TFG que estiguin al Pla Docent tot i que no hi estiguin a aquesta Guia.

Tots els formularis es poden trobar a l'Aula Global.

La persona externa per fer tutoria l'ha de buscar el propis estudiant. Si és un professional extern s'ha d'adjuntar un currículum actualitzat.

Tens tutor extern? És a dir, que no sigui cap dels professors assignats al TFG aquest trimestre?
NO

1) Has de posar-te d'acord amb 3 altres estudiants i fer el treball sota modalitat general en un equip de 4 estudiants: omple el formulari de l'Aula Global amb la proposta (TERMINI: dijous de la primera setmana del curs)

1) Faràs el treball sota modalitat específica de forma individual, o en equip de 2, 3 o 4 estudiants. Omple el dos formularis: el de l'Aula Global amb la proposta i lliura el formulari en paper signat pel tutor extern (TERMINI: dijous de la primera setmana del curs)

2) Treballa Metodologies de Cerca i Gestió de la Informació i fes el qüestionari avaluable (obert la tercera setmana del curs)

2) Treballa Metodologies de Cerca i Gestió de la Informació i fes el qüestionari avaluable (obert la tercera setmana del curs)
3) Segueix el procés de 3 esborranys, pla de treball, informes de progrés i
reunions amb el professor assignat del TFG – Fes servir sempre el codi assignat
3) Lliura la versió final a l'Aula Global usant el codi del treball (TERMINI: dijous de l'última setmana del curs) i lliura el
formulari d'avaluació del tutor extern (TERMINI: fins a deu dies després del dijous de l'última setmana del curs)
4) Lliura la versió final a l'Aula Global usant el codi del treball (TERMINI: dijous de l'última setmana del curs)

Els treballs de modalitat específica no han de lliurar  esborranys, plans de treball o informes de progrés