Vés enrere

Tècniques de representació visual en lingüística aplicada amb finalitat pedagògica

Tècniques de representació visual en lingüística aplicada amb finalitat pedagògica

Un article de Sergi Torner (UPF) i Blanca Arias-Badia (UAB), publicat a l’International Journal of Lexicography, explora el potencial d’utilitzar representacions gràfiques de xarxes col·locacionals per representar mots que acostumen a col·locar-se junts formant expressions pròpies de l’idioma, amb la finalitat de facilitar l’aprenentatge de llengües en els diccionaris en línia.

31.01.2020

Imatge inicial

En lingüística les col·locacions són combinacions lèxiques habituals els elements de les quals presenten una atracció mútua i ofereixen un significat conjunt característic; per exemple, en català tenim expressions com ara crua realitatpoble de mala mort, entre molts altres. El discurs, ja sigui especialitzat o general, està organitzat en patrons col·locacionals que es poden representar com una xarxa de paraules que es combinen entre elles. Alguns estudis recents en tècniques de visualització han proposat que aquest tipus de representació gràfica pugui ser un recurs útil no només per a la recuperació d'informació, sinó també per presentar relacions lèxiques en diccionaris, corpus o altres materials de referència.

De fet, les tècniques de representació visual d’informació complexa són un dispositiu general en la recuperació d’informació, és a dir, no són exclusives de la lingüística aplicada. Un treball publicat a l’International Journal of Lexicography ha explorat el potencial d’utilitzar xarxes col·locacinals com a eina per representar informació de combinatòria lèxica en un diccionari en línia. Es tracta d’un treball de Sergi Torner, investigador del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, i Blanca Arias-Badia, investigadora de la UAB.

Aquest treball explora el potencial de les xarxes col·locacionals com a eines lexicogràfiques clau per representar informació sobre la combinatòria lèxica

Els textos s’organitzen en patrons lèxics

En els textos, les paraules estan relacionades entre si en relacions sintagmàtiques que constitueixen una xarxa en què es connecten parells de paraules que mostren atracció mútua. Les xarxes col·locacionals, que inicialment s’havien utilitzat com a mitjà d’identificació de les col·locacions en grans corpus, ara s’ha vist que poden ajudar els usuaris de diccionaris no experts en la producció de textos, en permetre trobar les col·locacions que buscaven, de les quals ofereixen a més la informació gramatical necessària per utilitzar col·locacions amb precisió. Tot i que el treball se centra en l’estudi del castellà, “el tipus de reptes que es tenen davant del problema de representar informació col·locacional amb xarxes són comuns a qualsevol idioma”, indiquen els autors.

El projecte: " La representación de la combinación léxica en los diccionarios de aprendizaje: nuevos métodos para nuevos diccionarios”, del qual Sergi Torner va ser l'investigador principal (2013-2016), va ser finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat espanyol. L'objectiu d'aquest projecte va ser desenvolupar una proposta de representació de la combinatòria lèxica mitjançant xarxes col·locacionals. Tot i que el projecte es va orientar principalment a la lexicografia amb fins d'aprenentatge d'idiomes estrangers, els resultats de el projecte podrien ser d'interès tant per a la lexicografia com per als experts en tècniques de visualització de la informació.

Per aquest projecte es va crear una base de dades amb una combinatòria lèxica productiva per a un aprenent de l'espanyol com a llengua estrangera de nivell B2-C1. Es van recopilar 707 fulls de càlcul lexicogràfics, cadascun dels quals conté dades per crear una xarxa col·locacional per 534 lemes diferents. Tot i que el treball es va centrar en l'estudi del castellà, "els reptes que s'afronten al representar informació col·locacional amb xarxes, són comuns a qualsevol idioma", indiquen Torner i Arias-Badia.

La informació sobre les col·locacions és crucial per a l'aprenentatge d'idiomes

Les investigacions sobre l’aprenentatge de la combinatòria lèxica han cridat l’atenció sobre el fet que els aprenents de segona llengua tenen dificultats per produir combinacions de paraules correctes. D’aquesta manera, la informació sobre les col·locacions és crucial per a l'aprenentatge d'idiomes: diversos estudis han demostrat que dominar la combinatòria lèxica fomenta la naturalitat i la fluïdesa en la producció en la llengua que s’aprèn.

Diversos estudis han demostrat que dominar la combinatòria lèxica fomenta la naturalitat i la fluïdesa en la producció en la llengua que s’aprèn

Així mateix, molts estudis s’han centrat en la problemàtica de l’ús de diccionaris per aprendre col·locacions en contextos d’aprenentatge de L2, de manera que han obert el camí per a diccionaris dissenyats específicament per desenvolupar competències col·locacionals. Per tant, els autors afirmen en el seu treball que la seva proposta s’orienta principalment cap a diccionaris d’aprenentatge, tot i que també pot ser útil per a diccionaris generals.

“Partim de la premissa que, quan s’utilitzen com a eina de representació de la informació en els diccionaris dissenyats per a usuaris no especialitzats, les xarxes poden facilitar l’accés a la combinatòria lèxica i enriquir el contingut del diccionari, per poder així satisfer millor les necessitats potencials dels usuaris”, afirmen els autors. 

Cal un cert grau de simplificació per facilitar la informació, atès que el nombre potencial de col·locacions per a la majoria de paraules d’un idioma determinat pot ser molt elevat. Per tant els autors proposen un seguit de recomanacions millorar les xarxes col·locacionals mitjançant la incorporació de tècniques de visualització d’informació. Concretament, suggereixen una sèrie de mesures que es poden adoptar per simplificar l’accés a la informació proporcionada per la producció bruta de corpus i per enriquir aquestes dades col·locacionals mitjançant una explicació visual rellevant.

Treball de referencia:

Sergi Torner, Blanca Arias-Badia (2019), “Visual Networks As a Means of Representing Collocational Information in Electronic Dictionaries”, International Journal of Lexicography, 32:3, Setembre 2019, pàgs. 270–295, https://doi.org/10.1093/ijl/ecz009

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit