El programa de Doctorat en Dret de la UPF es proposa contribuir decididament a la millora de la formació de tercer cicle amb l'increment significatiu del nombre de doctors que puguin incorporar-se tant al sistema de ciència i tecnologia com al sector productiu.

En particular, el programa de Doctorat en Dret pretén que els estudiants, en finalitzar el programa, siguin capaços de desenvolupar les competències bàsiques i generals següents:

 1. Competències bàsiques
 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
 1. Competències generals
 • Capacitat de desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.
 • Capacitat de trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
 • Capacitat de dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • Capacitat de treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Capacitat d'integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • Capacitat de realitzar una crítica i defensa intel·lectual de solucions.