En termes generals, el perfil d'ingrés recomanat és l’estudiant amb la llicenciatura/grau en Dret, o bé amb un doble grau en Dret, Economia-ADE o Dret i Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, i que reuneixi els requisits exigits en la normativa aplicable d’accés al doctorat d’acord amb allò previst en el Reial Decret 99/2011.

Tanmateix, el programa està també obert a un perfil d’ingrés més ampli, el d’estudiants que provenen d’àmbits com la ciència política, l’economia, la sociologia, la criminologia, les humanitats, el periodisme, la comunicació, la informàtica, la biologia i qualsevol altre àmbit científic que pugui contribuir a una recerca jurídica que tingui caràcter transversal i interdisciplinari.