Vés enrere 12/10/2022 Excursió a Collserola amb els estudiants del màster

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy857.getArticle(long, String)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy857 object "com.liferay.journal.service.impl.JournalArticleLocalServiceImpl@5b46df43"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign resourcePrimKey = journalLoca... [in template "10155#10193#" at line 57, column 5]
----
1<#assign colorSite = getterUtil.getString(themeDisplay.getThemeSetting("color-site")) /> 
2 
3<script type="text/javascript" src="/documents/6323808/129176989/jquery.captionate.js"></script> 
4 
5 
6<#assign zona = timeZoneUtil.getTimeZone("Europe/Madrid") /> 
7 
8<#assign AssetEntryLocalservice = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService") /> 
9<#assign journalLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
10 
11<#assign groupId = getterUtil.getLong(groupId)/> 
12 
13<#-- apliquem les traduccions -->  
14 
15<#switch themeDisplay.getLocale()> 
16<#case "ca_ES"> 
17  <#assign translations = { 
18    "categories", "Categories", 
19    "multimedia", "Multimèdia",  
20    "perfils", "Perfils dels protagonistes",  
21    "info", "Per a més informació",  
22    "noticies", "Notícia publicada per",  
23    "unitat", "Oficina de Comunicació", 
24    "ods", "ODS - Objectius de desenvolupament sostenible", 
25    "odsupf","Els ODS a la UPF" 
26  }/> 
27    <#break> 
28<#case "es_ES"> 
29  <#assign translations = { 
30    "categories", "Categorías", 
31    "multimedia", "Multimedia",  
32    "perfils", "Perfiles de los protagonistas",  
33    "info", "Para más información",  
34    "noticies", "Noticia publicada por",  
35    "unitat", "Oficina de Comunicación", 
36    "ods", "ODS - Objetivos de desarrollo sostenible", 
37    "odsupf","Els ODS a la UPF" 
38  }/> 
39    <#break> 
40<#default> 
41<#assign translations = { 
42    "categories", "Categories", 
43    "multimedia", "Multimedia",  
44    "perfils", "Profiles of the protagonists",  
45    "info", "For more information",  
46    "noticies", "News published by",  
47    "unitat", "Communication Office", 
48    "ods", "SDG - Sustainable Development Goals", 
49    "odsupf","Els ODS a la UPF" 
50  }/> 
51</#switch> 
52 
53<#--<#assign site = groupId />--> 
54<#assign site = groupId /> 
55 
56<#if ( site?is_number) > 
57  <#assign resourcePrimKey =  
58  journalLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(site), .vars['reserved-article-id'].data).resourcePrimKey /> 
59  <#assign entry = AssetEntryLocalservice.getEntry("com.liferay.journal.model.JournalArticle", getterUtil.getLong(resourcePrimKey)) /> 
60  <#if entry.getPublishDate()?? > 
61   <#assign fecha_de_creacion = entry.getPublishDate()?string("dd.MM.yyyy")/> 
62  <#else> 
63   <#assign fecha_de_creacion = .now?string("dd.MM.yyyy")/> 
64  </#if> 
65 
66  <#if entry.getModifiedDate()?? > 
67   <#assign fecha_de_modificacion = entry.getModifiedDate()?string("dd.MM.yyyy")/> 
68  <#else> 
69   <#assign fecha_de_modificacion = .now?string("dd.MM.yyyy")/> 
70  </#if> 
71</#if> 
72 
73<#assign cat = "" /> 
74<#assign listaCategorias = entry.getCategories() /> 
75<#list listaCategorias as categoria > 
76  <#if stringUtil.equalsIgnoreCase("OpenCms", categoria.name) > 
77    <#assign cat = categoria.name /> 
78  </#if> 
79</#list> 
80 
81<div class="container noticia-maximized nova"> 
82      <div id="nom_page"> 
83        <h1>${.vars['reserved-article-title'].data}</h1> 
84      </div> 
85      <div class="contingut subtitol"> 
86    <#if .vars['Resum']?? > 
87          ${.vars['Resum'].getData()} 
88    </#if> 
89      </div> 
90 
91<div class="row"> 
92  <#-- Afegir un if--> 
93  <div class="asset-full-content span8"> 
94    <#-- end--> 
95    <#if ( fecha_de_creacion?length == 10) > 
96    <div class="data">${fecha_de_creacion}</div> 
97    </#if> 
98    <div class="content" id="content"> 
99    <#if .vars['separadorimatge']?? > 
100      <#attempt> 
101        <#if ( .vars['separadorimatge'].getChild('url_youtube').getData() != "") > 
102        <!--zona youtube--> 
103        <p id="youtube" class="youtube"> 
104          <script type="text/javascript"> 
105            function getYoutube() { 
106            var id = $(this).parent('p').attr("id"); 
107            var url = "${.vars['separadorimatge'].getChild('url_youtube').getData()}" 
108            var regExp = /^.*(youtu.be\/|v\/|u\/\w\/|embed\/|watch\?v=|\&v=)([^#\&\?]*).*/; 
109            var match = url.match(regExp); 
110            if (match && match[2].length == 11) { 
111            return '<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/'+ match[2] +'" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'; 
112            } else { 
113            return ''; 
114
115
116            document.getElementById("youtube").innerHTML = getYoutube(); 
117          </script> 
118        </p> 
119        <#elseif (.vars['separadorimatge'].getChild('Imatge_inicial').getData() != "" && .vars['separadorimatge'].getChild('url_youtube').getData() == "" ) > 
120        <p><img alt="Imatge inicial" title="${.vars['separadorimatge'].getChild('Imatge_inicial').getChild('peufoto').getData()}" src="${.vars['separadorimatge'].getChild('Imatge_inicial').getData()}" width="100%" /></p> 
121        <#else> 
122        <p>&nbsp;</p> 
123        </#if> 
124      <#recover> 
125        <p>&nbsp;</p> 
126      </#attempt> 
127    <#else> 
128      <p>&nbsp;</p> 
129    </#if> 
130    <#if .vars['Noticia']?? > 
131      ${.vars['Noticia'].getData()} 
132    </#if> 
133    </div> 
134  </div> 
135 
136    <#-- Mostrem les categories que siguin filles de la categoria "Notícies"--> 
137    <#-- Preparació url dels enllaços a les categories--> 
138    <#assign wordCategories = languageUtil.get(locale, "categories-nom-page")> 
139    <#assign wordCategories = wordCategories?lower_case /> 
140    <#assign catUrl = "/web/focus/" + wordCategories + "?p_p_id=122_INSTANCE_4xkc6d8xhKAC&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=" /> 
141    <#assign assetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService") /> 
142   
143<div class="span4" id="dreta"> 
144     
145     <h2 class="audio">${translations["multimedia"]}</h2> 
146     <div class="audio"> 
147            <div id="media"></div> 
148          </div> 
149    <#if .vars['Camps_addicionalsb']?? > 
150      <#attempt> 
151        <#assign prota = .vars['Camps_addicionalsb'].getChild('Protagonistes') /> 
152        <#if ( prota.getChild('nomperfil').getData() != "") > 
153        <h2>${translations["perfils"]}:</h2> 
154        <#list prota.getChild('nomperfil').getSiblings() as perfil > 
155            <div class="names"> 
156            <div class="nom">  
157              ${perfil.getData()} 
158            </div> 
159            <div class="xarxes"> 
160            <#list perfil.getChild('urlperfil').getSiblings() as sub_element > 
161           
162              <#-- Formatem l'enllaç perquè no el tracti com si fos una subpàgina --> 
163              <#assign enllac = sub_element.getData() /> 
164              <#if !enllac?starts_with("http") >        
165                <#assign enllac = "http://" + enllac />  
166              </#if> 
167           
168              <a href="${enllac}" title="${enllac}" target="_blank"> 
169                <#if (enllac?contains("facebook") ) > 
170                  <img alt="Facebook UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/facebook.png" width="16"> 
171                <#elseif ( enllac?contains("twitter") ) > 
172                  <img alt="Twitter UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/twitter.png" width="16"> 
173                <#elseif ( enllac?contains("instagram") ) > 
174                  <img alt="Instagram UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/instagram.png" width="16"> 
175                <#elseif ( enllac?contains("youtube") ) > 
176                  <img alt="Youtube UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/youtube_new.png" width="16"> 
177                <#elseif ( enllac?contains("linkedin") ) > 
178                  <img alt="Linkedin UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/linkedin.png" width="16"> 
179                <#elseif ( enllac?contains("flickr") ) > 
180                  <img alt="Flickr UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/flickr.png" width="16"> 
181                <#elseif ( enllac?contains("vimeo") ) > 
182                  <img alt="Vimeo UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/vimeo.png" width="16"> 
183                <#elseif ( enllac?contains("pinterest") ) > 
184                  <img alt="Pinterest UPF" height="16" src="//www.upf.edu/documents/213531008/213545108/pinterest.png" width="16"> 
185                <#else> 
186                <i class="fa-solid fa-link" aria-label="enllacos"></i> 
187                 
188                </#if> 
189              </a> 
190          </#list> 
191            </div> 
192            </div> 
193        </#list> 
194        </#if> 
195      <#recover>   
196      </#attempt> 
197    </#if>   
198    <div class="categories"> 
199      <h2>${translations["categories"]}:</h2> 
200       
201      <#list listaCategorias as categoria > 
202 
203      <#if categoria.getParentCategoryId() != 0 > <#--arreglo CG --> 
204       
205        <#assign assetCategory = "" /> 
206        <#assign assetCategory = assetCategoryLocalService.getCategory(categoria.getParentCategoryId()) />  
207        <#if (assetCategory.getName() == "Notícies") > 
208          <div class="tipus"><a href="${catUrl}${categoria.getCategoryId()}">${categoria.getTitle(locale)}</a></div> 
209        </#if> 
210         
211      </#if>  
212       
213      </#list> 
214    </div> 
215 
216   <div class="block_ods"> 
217     <h2>${translations["ods"]}:</h2> 
218          <#list listaCategorias as categoria > 
219      <#if categoria.getParentCategoryId() != 0 > <#--arreglo CG --> 
220        <#assign assetCategory = "" /> 
221        <#assign assetCategory = assetCategoryLocalService.getCategory(categoria.getParentCategoryId()) />  
222        <#if (assetCategory.getName() == "ODS") > 
223         
224          <#if categoria.getTitle(locale)?contains('01.')> 
225          <div class="ods_01">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
226          <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('02.')> 
227          <div class="ods_02">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
228           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('03.')> 
229          <div class="ods_03">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
230           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('04.')> 
231          <div class="ods_04">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
232           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('05.')> 
233          <div class="ods_05">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
234           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('06.')> 
235          <div class="ods_06">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
236           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('07.')> 
237          <div class="ods_07">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
238           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('08.')> 
239          <div class="ods_08">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
240           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('09.')> 
241          <div class="ods_09">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
242           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('10.')> 
243          <div class="ods_10">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
244           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('11.')> 
245          <div class="ods_11">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
246           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('12.')> 
247          <div class="ods_12">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
248           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('13.')> 
249          <div class="ods_13">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
250           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('14.')> 
251          <div class="ods_14">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
252           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('15.')> 
253          <div class="ods_15">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
254           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('16.')> 
255          <div class="ods_16">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
256           <#elseif categoria.getTitle(locale)?contains('17.')> 
257          <div class="ods_17">${categoria.getTitle(locale)}</div> 
258          </#if> 
259        </#if> 
260         
261      </#if>  
262      </#list> 
263      <a href="/web/responsabilitat-social/agenda-2030-ods" target="_blank" class="btn button_ods">${translations["odsupf"]} <i class="fa-solid fa-chevron-right" aria-hidden="true"></i></a> 
264  </div> 
265<h2 class="mark">Contact</h2> 
266<#if .vars['Camps_addicionalsb']?? > 
267  <#attempt> 
268  <#if .vars['Camps_addicionalsb'].getChild('espremsa').getData() == "true"> 
269    <div class="caixa-contacte"> 
270        <div class="mes-info-button"> 
271          <p><strong>${translations["info"]}</strong> <i class="fa-solid fa-caret-up" aria-hidden="true"></i></p> 
272        </div> 
273      <div class="mes-info"> 
274        <p class="subtitol">${translations["noticies"]}:</p> 
275        <p>${translations["unitat"]}</p> 
276            <ul> 
277              <li><a href="tel:935422100">93 542 21 00</a></li> 
278              <li><a class="correuContacte" href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></li> 
279            </ul> 
280      </div> 
281    </div> 
282       
283  </#if> 
284  <#recover> 
285  </#attempt> 
286</#if> 
287 
288  </div>   
289</div> 
290</div> 
291 
292  
293<#-- decidim si pintem la zona youtube o ivoox --> 
294    <#if .vars['Camps_addicionalsb']?? > 
295      <#attempt> 
296        <#assign multi = .vars['Camps_addicionalsb'].getChild('Multimedia') /> 
297        <#list multi.getChild('youtubelist').getSiblings() as videos > 
298          <#if ( videos.getChild('urlyoutubelist').getData()?contains("youtu") ) > 
299            <script type="text/javascript"> 
300            function getYoutube() { 
301            var id = $(this).parent('p').attr("id"); 
302            var url = "${videos.getChild('urlyoutubelist').getData()}" 
303            var regExp = /^.*(youtu.be\/|v\/|u\/\w\/|embed\/|watch\?v=|\&v=)([^#\&\?]*).*/; 
304            var match = url.match(regExp); 
305            if (match && match[2].length == 11) { 
306                return "<p>${videos.getChild("titolyoutubelist").getData()}</p><iframe width='560' height='315' src='https://www.youtube.com/embed/"+ match[2] +"' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>"; 
307            } else { 
308            return 'error'; 
309
310
311            document.getElementById("media").innerHTML += getYoutube(); 
312            </script> 
313          <#elseif ( videos.getChild('urlyoutubelist').getData()?contains("ivoox") ) > 
314            <script type="text/javascript"> 
315                function getIvoox() { 
316                if (!"${videos.getChild('urlyoutubelist').getData()}".includes("rf_")) {              
317                return "<p class='titol'>${videos.getChild("titolyoutubelist").getData()}</p><br /> Error. Use a valid audio URL";               
318                } else {       
319                var Y = "rf_" 
320                var X = "${videos.getChild('urlyoutubelist').getData()}" 
321                var Z = X.slice(X.indexOf(Y) + Y.length) 
322                return "<p class='titol'>${videos.getChild("titolyoutubelist").getData()}</p><iframe width='238' height='48' frameborder='0' allowfullscreen='' scrolling='no' src='https://www.ivoox.com/player_ek_" + Z + "'></iframe>"; 
323
324
325                document.getElementById("media").innerHTML += getIvoox(); 
326            </script> 
327          </#if>             
328        </#list> 
329      <#recover> 
330      </#attempt> 
331    </#if> 
332<script> 
333 
334  if (!('remove' in Element.prototype)) { 
335    Element.prototype.remove = function() { 
336      if (this.parentNode) { 
337        this.parentNode.removeChild(this); 
338
339    }; 
340
341  // Si tenim els bookmarks posicionats d forma horitzontal, els movem 
342  if($(".taglib-social-bookmarks").length != 0){ 
343    $(".taglib-social-bookmarks").prependTo(".asset-full-content"); 
344    $(".taglib-social-bookmarks").get(0).remove(); 
345
346  //$(".taglib-header").remove(); Eliminem per poder esborrar noticies 
347  //$(".portlet-topper").remove(); 
348   
349  ajustaRelatedContentFullSize(); 
350   
351 
352  // Eliminem seccions si no n'hi ha cap 
353  if ($(".categories div").length == 0){ 
354    $(".categories").remove(); 
355
356  if ($(".block_ods div").length == 0){ 
357    $(".block_ods").remove(); 
358
359  if($('#media').is(':empty')) { 
360  $("h2.audio").hide(); 
361
362  
363  $('#content img[title]').captionate(); // imatges amb class caption mostraran la descripció 
364  
365  function ajustaRelatedContentFullSize(){ 
366    if ($(".list-group.sidebar-list-group").length!= 0){ 
367        $(".asset-links").appendTo("#dreta").insertAfter('.categories'); 
368        $(".asset-links").css("padding-left","0px !important");      
369    }else{ 
370      setTimeout(function(){ajustaRelatedContentFullSize();},100); 
371
372
373     
374/*Caixa contacte*/ 
375 
376$(".mes-info-button").on("click", function(){$(this).parent(".caixa-contacte").find(".mes-info").slideToggle();$(this).find("i").toggleClass("fa-caret-down")}); 
377 
378 
379/*Moviment caixa contacte*/ 
380 function moucaixa(){ 
381   if($(window).width() > 920) { 
382    $(window).on("scroll", function(){ 
383    var scroller_anchor = $(".mark").offset().top; 
384    if ($(this).scrollTop() > scroller_anchor) { 
385          $(".caixa-contacte").css({'position':'fixed','top':'0','margin-top':'90px','width':'inherit', 'max-width':'370px'}); 
386        } else { 
387          $(".caixa-contacte").css({'position':'relative','top':'auto','margin-top':'30px','width':'auto'}); 
388
389    }); 
390
391  else { 
392    $(window).on("scroll", function(){ 
393      $(".caixa-contacte").css({'position':'relative','top':'auto','margin-top':'30px','width':'100%','max-width':'auto'}); 
394    }); 
395
396
397 
398/*Treure el títol de la pàgina 7.2*/ 
399 
400document.querySelector(".upf__titol-pagina")?.remove() 
401 
402 
403</script> 
404  <#if .vars['Camps_addicionalsb']?? > 
405    <#attempt> 
406    <#if .vars['Camps_addicionalsb'].getChild('espremsa').getData() == "true"> 
407    <script type="text/javascript"> 
408          moucaixa(); 
409            $(window).on("resize", function(){ 
410              moucaixa(); 
411            } ) 
412        </script> 
413      </#if> 
414    <#recover> 
415    </#attempt> 
416  </#if> 
417   
418<style> 
419  /*Fix notícies relacionades*/ 
420  ul.list-group.sidebar-list-group .autofit-col .list-group-title:only-child { 
421  height: auto; 
422
423  ul.list-group.sidebar-list-group .text-truncate-inline .text-truncate { 
424    display: inline-block; 
425    max-width: 100%; 
426    overflow: auto; 
427    text-overflow: initial; 
428    vertical-align: bottom; 
429    white-space: normal; 
430    word-wrap: normal; 
431
432  /*FI fix notícies relacionades*/ 
433 
434  #media p { 
435  margin: 10px 0 5px; 
436
437  /* ----- Estil per adaptar a themes que no són UPF 2016 ----- */ 
438  #nom_page h1 { 
439    color: ${colorSite} !important; 
440    font-size: 23px; 
441    font-weight: bold; 
442    line-height: normal; 
443    margin-bottom: 15px; 
444    margin-top: 0; 
445    padding: 0; 
446
447  .contingut.subtitol, .contingut.subtitol p, .contingut.subtitol ul, .contingut.subtitol ol { 
448    font-size: 20px !important; 
449    color: ${colorSite} !important; 
450
451   
452  #dreta h2 { 
453    font-weight: normal; 
454    font-size: 20px; 
455    color: ${colorSite}; 
456    line-height: normal; 
457    margin-bottom: 1em !important; 
458    margin-top: 1em !important; 
459    text-decoration: none; 
460    text-transform: none; 
461    padding: 0; 
462
463 
464  .tipus a { 
465    text-decoration: none !important; 
466
467   
468  li.list-group.sidebar-list-group-item a { 
469    color: ${colorSite} !important; 
470
471   
472  span.taglib-text { 
473    color: ${colorSite}; 
474  }  
475   
476  .categories div.tipus a{ 
477    background-color: ${colorSite}; 
478    margin-bottom: 5px; 
479    margin-right: 5px; 
480    max-width: 100%; 
481    position: relative; 
482    display: inline-block; 
483    text-decoration: none; 
484    color: #FFFFFF; 
485    padding: 5px 10px; 
486  }   
487   
488 
489  /* ----- Fi estil per adaptar a themes que no són UPF 2016 ----- */ 
490 
491  /* En aplicar aquesta class a un div .container, limitem amb auto per no ser sempre 1170px */ 
492  .noticia-maximized{ 
493    max-width: 1280px !important; 
494    width: auto !important; 
495
496 
497  #nom_page{ 
498    display:block !important; 
499
500  #contingut > #nom_page{ 
501    display:none !important; 
502
503   
504  /* Per treure la icona de davant del títol Continguts relacionats*/ 
505  .asset-links h2{ 
506    background:none !important; 
507
508  .asset-links{ 
509    padding-left: 4px; 
510    margin-top: 0px; 
511
512  .list-group.sidebar-list-group{ 
513    padding-left: 25px !important; 
514
515  .list-group.sidebar-list-group-item{ 
516    list-style: initial !important; 
517
518  .list-group.sidebar-list-group-item img{ 
519    display:none; 
520
521  .contingut.subtitol, .contingut.subtitol p, .contingut.subtitol ul, .contingut.subtitol ol { 
522    font-weight: normal; 
523    padding-top: 0; 
524    line-height: normal !important; 
525
526   
527  .contingut.subtitol { 
528    border-bottom: 1px solid #ddd; 
529    margin-bottom: 10px; 
530    padding-bottom: 10px; 
531
532  .asset-full-content .tipus > a { 
533    background-color: ${colorSite} !important; 
534    margin-right: 5px; 
535    margin-bottom: 5px; 
536    position: relative; 
537    max-width:100%; 
538    text-decoration:none; 
539
540  .asset-full-content .tipus > a:hover { 
541    color: #ffffff !important; 
542
543   
544  .asset-full-content .tipus{ 
545    display: inline; 
546
547   
548  .taglib-social-bookmarks { 
549    display: block; 
550    float: right; 
551    background:none; 
552    margin-top:0px; 
553
554  .taglib-social-bookmarks a{ 
555    margin-bottom: 0px; 
556
557  .taglib-social-bookmarks ul{ 
558    padding:0px; 
559    margin-bottom:0px; 
560
561  .taglib-social-bookmarks ul li{ 
562    margin-right:0px; 
563
564  .asset-full-content .content { 
565    border-bottom: 0px solid #fff; 
566    display: table; 
567    margin-bottom: 20px; 
568    padding-bottom: 10px; 
569    width: 100%; 
570
571  .asset-full-content .content::before { 
572    content: ""; 
573    display: inline-table; 
574    width: 100%; 
575
576  .asset-full-content .content h3 { 
577    font-size: 18px; 
578    font-weight: normal; 
579
580  .categories::after { 
581    content: ""; 
582    display: inline-table; 
583    width: 100%; 
584
585  .categories h2, .sheet-tertiary-title{ 
586    color: ${colorSite} !important; 
587
588 
589   
590  @media (min-width: 979px) and (max-width: 1200px) { 
591     
592
593  @media (max-width: 978px) { 
594    .asset-full-content .data { 
595      display:inline-table;} 
596
597  @media (max-width: 480px) {  
598    .asset-full-content .tipus > a { 
599      float:none;} 
600
601 
602   /*Nova notícia*/ 
603  .nova .names a { 
604  text-decoration: none !important; 
605  transition: 0.4s all; 
606
607  .nova .names a:hover img, .nova .names a:hover i { 
608  transform: translateY(-4px)!important; 
609  transition: 0.2s all; 
610
611  .nova .names { 
612  display: table; 
613  box-sizing: border-box; 
614  width: 100%; 
615
616  .nova .names .nom { 
617  width: 50%; 
618  display: inline-table; 
619
620  .nova .names .xarxes { 
621  width: 50%; 
622  display: inline-table; 
623
624  .nova p.youtube { 
625  margin: 0 0 20px; 
626
627  .nova p.subtitol:after { 
628  content: ""; 
629  width: 100%; 
630  height: 1px; 
631  background-color: #ddd; 
632  position: relative; 
633  display: table; 
634
635  .nova #dreta { 
636  padding-top: 30px; 
637
638  .nova .asset-full-content figure { 
639  display: inline-block; 
640  margin-bottom: 20px; 
641  border: 1px solid transparent; 
642  margin-right: 0; 
643  margin-left: 0; 
644  margin-top: 0; 
645
646  .nova .asset-full-content figcaption {display: block; text-align: center; font-size: 0.8em; font-style: italic; } 
647  .nova .fa-caret-down:before { 
648    content: "\f0d7" !important; 
649
650  @media (max-width: 480px) {  
651    .nova .asset-full-content figure { 
652    float: none !important; 
653
654
655  .nova .asset-full-content .content > p:nth-child(2):first-letter { 
656  color: ${colorSite}; 
657  float: left; 
658  font-family: Georgia; 
659  font-size: 80px; 
660  line-height: 50px; 
661  padding-top: 3px; 
662  padding-right: 10px; 
663  padding-left: 3px; 
664  padding-bottom: 3px; 
665
666   
667  ul.list-group.sidebar-list-group { 
668  list-style: none !important; 
669  margin: 0 !important; 
670  padding: 0 !important; 
671
672.asset-links .list-group.sidebar-list-group-item { 
673  list-style: none !important; 
674
675.asset-links li.list-group.sidebar-list-group-item a { 
676  color: #353430 !important; 
677  text-decoration: none !important; 
678  border: 1px solid #ddd; 
679  border-radius: 4px; 
680  display: block; 
681  padding: 10px; 
682  background-color: #eee; 
683
684.asset-links .list-group.sidebar-list-group-item a:hover { 
685  text-decoration: none !important; 
686
687.asset-links .list-group.sidebar-list-group-item a:before { 
688  content: "\f0c1"; 
689  font-family: 'fontawesome-alloy'; 
690  font-size: 25px; 
691  display: inline-block; 
692  margin-right: 4px; 
693  width: 10%; 
694  vertical-align: middle; 
695
696.asset-links li.list-group.sidebar-list-group-item a span.taglib-text { 
697  color: #353430 !important; 
698  display: inline-block; 
699  width: 80%; 
700  vertical-align: middle; 
701  text-decoration: none; 
702
703 
704.asset-links .list-group.sidebar-list-group-item:hover a, .asset-links .list-group.sidebar-list-group-item:hover a span.taglib-text { 
705  background-color: #353430 !important; 
706  color: #eee !important; 
707  text-decoration: none; 
708
709 
710/*Caixa contacte*/ 
711.caixa-contacte { 
712  border: 1px solid #ddd; 
713  padding: 10px; 
714  margin-bottom: 20px; 
715  margin-top: 30px; 
716
717.caixa-contacte { 
718  border: 1px solid #ddd; 
719  padding: 10px; 
720  margin-bottom: 20px; 
721  margin-top: 30px; 
722  box-sizing: border-box !important; 
723
724h2.mark { 
725  display: block; 
726  font-size: 0 !important; 
727  color: #fff !important; 
728  background-color: #fff !important; 
729
730.mes-info { 
731  display: block; 
732
733.mes-info-button { 
734  cursor: pointer; 
735  display: block; 
736  width: 100%; 
737  height: 100%; 
738
739.mes-info-button i { 
740  float: right; 
741font-size: 20px; 
742
743/*Elements notícia*/ 
744/*cita*/ 
745.nova cite { 
746  margin-top: 30px; 
747  margin-bottom: 30px; 
748  font-size: 20px; 
749  color: #666; 
750  padding-left: 10px; 
751  box-sizing: border-box; 
752  vertical-align: middle; 
753  display: inline-block; 
754  border-left: 3px solid #666; 
755  padding-top: 10px; 
756  padding-bottom: 10px; 
757  width: 80%; 
758  margin-left: 20%; 
759  line-height: normal !important; 
760
761 .nova .asset-full-content .content h3 { 
762  font-size: 18px; 
763  font-weight: normal; 
764  line-height: normal; 
765  margin-top: 40px; 
766  margin-bottom: 20px; 
767  color: ${colorSite}; 
768
769.nova .asset-full-content .content h4 { 
770  font-size: 16px; 
771  font-weight: normal; 
772  line-height: normal; 
773  margin-top: 30px; 
774  margin-bottom: 10px; 
775  color: ${colorSite}; 
776
777 
778/*ODS*/ 
779@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Source+Sans+Pro&display=swap'); 
780 
781[class*=ods_] { 
782  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif; 
783  font-weight: bold; 
784  line-height: normal; 
785  text-transform: uppercase; 
786  font-size: 10px; 
787  color: white; 
788  display: inline-table; 
789  width: calc(50% - 4px); 
790  max-width: 130px; 
791  height: 130px; 
792  padding: 1em; 
793  box-sizing: border-box; 
794  background-color: grey; 
795  background-repeat: no-repeat; 
796  background-position: bottom; 
797  background-size: 100%; 
798  margin-left: 4px; 
799  margin-bottom: 4px; 
800
801.ods_01 { 
802  background-color: #e5233d; 
803  background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_01.png); 
804
805.ods_02 { 
806  background-color: #dda73a; 
807   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_02.png); 
808
809.ods_03 { 
810  background-color: #4ca146; 
811   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_03.png); 
812
813.ods_04 { 
814  background-color: #c7212f; 
815   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_04.png); 
816
817.ods_05 { 
818  background-color: #ef402d; 
819   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_05.png); 
820
821.ods_06 { 
822  background-color: #27bfe6; 
823   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_06.png); 
824
825.ods_07 { 
826  background-color: #fbc412; 
827   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_07.png); 
828
829.ods_08 { 
830  background-color: #a31c44; 
831   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_08.png); 
832
833.ods_09 { 
834  background-color: #f26a2e; 
835   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_09.png); 
836
837.ods_10 { 
838  background-color: #dd1667; 
839   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_10.png); 
840
841.ods_11 { 
842  background-color: #f89d2a; 
843   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_11.png); 
844
845.ods_12 { 
846  background-color: #bf8d2c; 
847   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_12.png); 
848
849.ods_13 { 
850  background-color: #407f46; 
851   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_13.png); 
852
853.ods_14 { 
854  background-color: #1f97d4; 
855   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_14.png); 
856
857.ods_15 { 
858  background-color: #59ba47; 
859   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_15.png); 
860
861.ods_16 { 
862  background-color: #136a9f; 
863   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_16.png); 
864
865.ods_17 { 
866  background-color: #14496b; 
867   background-image: url(/documents/10193/252729907/ods_17.png); 
868
869 
870a.btn.button_ods { 
871  position: relative; 
872  display: table !important; 
873  width: auto; 
874  margin-top: 1em; 
875  margin-bottom: 0; 
876  background-image: none; 
877  background-color: ${colorSite}; 
878  color: #fff; 
879  text-shadow: none; 
880  border: none !important; 
881  float: none; 
882  font-size: inherit; 
883  border-radius: 0; 
884
885a.btn.button_ods:hover, a.btn.button_ods:focus { 
886  background-image: none; 
887  background-color: ${colorSite}70; 
888  color: #fff; 
889
890 
891</style>